Uploaded by mateuszwalter19

05-3 - AC - Rachunek zysków i strat

advertisement
RACHUNKOWOŚĆ: Rachunek zysków i strat
Ćwiczenia: 05
PO ZAJĘCIACH
[1]
ZADANIA DOMOWE
a) Zad. 5.6 / 100
b) Zad. 5.8 / 100
c) Zad. 5.10 / 101
d) Zad. 5.13 / 102
e) Zadanie 3. Jednostka gospodarcza na koniec okresu obrachunkowego prezentowała następujące stany przychodów, kosztów, zysków,
strat oraz podatku dochodowego. Na podstawie poniższych składników wyznacz metodą pozabilansową wynik finansowy jednostki
gospodarczej według wariantu porównawczego i kalkulacyjnego.























[2]
Przychody ze sprzedaży produktów
Wynagrodzenie pracowników produkcyjnych
Zużycie materiałów w procesie produkcyjnym
Przychody ze sprzedaży towarów
Naliczona kontrahentowi kara za nieterminowe uregulowanie należności handlowej
Strata ze zbycia środków trwałych
Amortyzacja maszyn produkcyjnych
Odsetki od udzielonej pożyczki
Zysk ze zbycia akcji spółki Alfa
Przychody ze sprzedaży usług
Wynagrodzenie zarządu
Odsetki od otrzymanej pożyczki
Zysk ze zbycia środków trwałych
Odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych
Wypłacone odszkodowania w wyniku gradobicia
Straty spowodowane gradobiciem
Odsetki od środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie
Podatek dochodowy
Otrzymana kara za nieterminowe uregulowanie zobowiązania handlowego
Strata ze zbycia udziałów w spółce Beta
Wyroby gotowe (saldo końcowe)
Wyroby gotowe (saldo początkowe)
Koszt własny sprzedaży
400 000
180 000
80 000
300 000
12 200
1 600
60 000
5 500
15 200
200 000
120 000
4 800
13 800
3 700
54 400
58 400
2 300
80 000
11 400
8 500
320 000
380 000
???
ROZWIĄZANIE ZADAŃ DOMOWYCH
Zad. 5.6 / 100
RZiS według war iantu por ównawczego
A . P rzy chody podstaw ow ej działalności operacy jnej
B. Koszty podstaw ow ej działalności operacy jnej
a) Koszty rodzajow e
b) Zmiana stanu produktów
C . Zy sk (strata) ze sprzedaży
D. P ozostałe przy chody operacy jne
E . P ozostałe koszty operacy jne
F . Zy sk (strata) z działalności operacy jnej
G . P rzy chody finansow e
H . Koszty finansow e
I. Zy sk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zy ski nadzw y czajne
K. S traty nadzw y czajne
L. Zy sk (strata) brutto
M . O bow iązkow e obciążenia w y niku finansow ego
N. Zysk ( str ata) Netto
RZiS według war iantu kalkulacyjnego
620
480
450
30
140
000
000
000
000
000
0
0
140 000
35 000
22 000
153 000
7 000
9 000
151 000
0
151 000
A . P rzy chody podstaw ow ej działalności operacy jnej
B. Koszty podstaw ow ej działalności operacy jnej
a) Koszt w łasny produkcji sprzedanej
C . Zy sk (strata) ze sprzedaży
D. P ozostałe przy chody operacy jne
E . P ozostałe koszty operacy jne
F . Zy sk (strata) z działalności operacy jnej
G . P rzy chody finansow e
H . Koszty finansow e
I. Zy sk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zy ski nadzw y czajne
K. S traty nadzw y czajne
L. Zy sk (strata) brutto
M . O bow iązkow e obciążenia w y niku finansow ego
N. Zysk ( str ata) Netto
620 000
480 000
480 000
140 000
0
0
140 000
35 000
22 000
153 000
7 000
9 000
151 000
0
151 000
Strona: 1 z 3
RACHUNKOWOŚĆ: Rachunek zysków i strat
Ćwiczenia: 05
Zad. 5.8 / 100
RZiS według war iantu por ównawczego
A . P rzy chody podstaw ow ej działalności operacy jnej
B. Koszty podstaw ow ej działalności operacy jnej
a) Koszty rodzajow e
b) Zmiana stanu produktów
C . Zy sk (strata) ze sprzedaży
D. P ozostałe przy chody operacy jne
E . P ozostałe koszty operacy jne
F . Zy sk (strata) z działalności operacy jnej
G . P rzy chody finansow e
H . Koszty finansow e
I. Zy sk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zy ski nadzw y czajne
K. S traty nadzw y czajne
L. Zy sk (strata) brutto
M . O bow iązkow e obciążenia w y niku finansow ego
N. Zysk ( str ata) Netto
RZiS według war iantu kalkulacyjnego
700
530
490
40
170
000
000
000
000
000
0
0
170 000
100 000
70 000
200 000
28 000
35 000
193 000
0
193 000
A . P rzy chody podstaw ow ej działalności operacy jnej
B. Koszty podstaw ow ej działalności operacy jnej
a) Koszt w łasny produkcji sprzedanej
C . Zy sk (strata) ze sprzedaży
D. P ozostałe przy chody operacy jne
E . P ozostałe koszty operacy jne
F . Zy sk (strata) z działalności operacy jnej
G . P rzy chody finansow e
H . Koszty finansow e
I. Zy sk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zy ski nadzw y czajne
K. S traty nadzw y czajne
L. Zy sk (strata) brutto
M . O bow iązkow e obciążenia w y niku finansow ego
N. Zysk ( str ata) Netto
700 000
530 000
530 000
170 000
0
0
170 000
100 000
70 000
200 000
28 000
35 000
193 000
0
193 000
Zad. 5.10 / 101
RZiS według war iantu por ównawczego
A . P rzy chody podstaw ow ej działalności operacy jnej
B. Koszty podstaw ow ej działalności operacy jnej
a) Koszty rodzajow e
b) Zmiana stanu produktów
C . Zy sk (strata) ze sprzedaży
D. P ozostałe przy chody operacy jne
E . P ozostałe koszty operacy jne
F . Zy sk (strata) z działalności operacy jnej
G . P rzy chody finansow e
H . Koszty finansow e
I. Zy sk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zy ski nadzw y czajne
K. S traty nadzw y czajne
L. Zy sk (strata) brutto
M . O bow iązkow e obciążenia w y niku finansow ego
N. Zysk ( str ata) Netto
RZiS według war iantu kalkulacyjnego
550
380
350
30
170
000
000
000
000
000
0
0
170 000
90 000
65 000
195 000
36 000
29 000
202 000
0
202 000
A . P rzy chody podstaw ow ej działalności operacy jnej
B. Koszty podstaw ow ej działalności operacy jnej
a) Koszt w łasny produkcji sprzedanej
C . Zy sk (strata) ze sprzedaży
D. P ozostałe przy chody operacy jne
E . P ozostałe koszty operacy jne
F . Zy sk (strata) z działalności operacy jnej
G . P rzy chody finansow e
H . Koszty finansow e
I. Zy sk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zy ski nadzw y czajne
K. S traty nadzw y czajne
L. Zy sk (strata) brutto
M . O bow iązkow e obciążenia w y niku finansow ego
N. Zysk ( str ata) Netto
550 000
380 000
380 000
170 000
0
0
170 000
90 000
65 000
195 000
36 000
29 000
202 000
0
202 000
Zad. 5.13 / 101
wariant porównawczy
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
- przychody ze sprzedaży produktów
- przychody ze sprzedaży towarów
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
- koszty rodzajowe
- zmiana stanu produktów
- wartość sprzedanych towarów
- koszty handlowe
C. Zysk (strata) ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zyski nadzwyczajne
K. Straty nadzwyczajne
L. Zysk (strata) brutto
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
N. Zysk (strata) Netto
wariant kalkulacyjny
1 150 000
950 000
200 000
860 000
750 000
-50 000
140 000
20 000
290 000
0
0
290 000
120 000
100 000
310 000
40 000
60 000
290 000
0
290 000
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
- przychody ze sprzedaży produktów
- przychody ze sprzedaży towarów
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
- koszt własny sprzedaży
- wartość sprzedanych towarów
- koszty handlowe
C. Zysk (strata) ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zyski nadzwyczajne
K. Straty nadzwyczajne
L. Zysk (strata) brutto
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
N. Zysk (strata) Netto
1 150 000
950 000
200 000
860 000
700 000
140 000
20 000
290 000
0
0
290 000
120 000
100 000
310 000
40 000
60 000
290 000
0
290 000
Strona: 2 z 3
RACHUNKOWOŚĆ: Rachunek zysków i strat
Ćwiczenia: 05
ZADANIE 3. Jednostka gospodarcza na koniec okresu obrachunkowego prezentowała następujące stany przychodów, kosztów, zysków, strat oraz
podatku dochodowego. Na podstawie poniższych składników wyznacz metodą pozabilansową wynik finansowy jednostki gospodarczej według wariantu
porównawczego i kalkulacyjnego.























Przychody ze sprzedaży produktów
Wynagrodzenie pracowników produkcyjnych
Zużycie materiałów w procesie produkcyjnym
Przychody ze sprzedaży towarów
Naliczona kontrahentowi kara za nieterminowe uregulowanie należności handlowej
Strata ze zbycia środków trwałych
Amortyzacja maszyn produkcyjnych
Odsetki od udzielonej pożyczki
Zysk ze zbycia akcji spółki Alfa
Przychody ze sprzedaży usług
Wynagrodzenie zarządu
Odsetki od otrzymanej pożyczki
Zysk ze zbycia środków trwałych
Odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych
Wypłacone odszkodowania w wyniku gradobicia
Straty spowodowane gradobiciem
Odsetki od środków pieniężnych zdeponowanych na lokacie
Podatek dochodowy
Otrzymana kara za nieterminowe uregulowanie zobowiązania handlowego
Strata ze zbycia udziałów w spółce Beta
Wyroby gotowe (saldo końcowe)
Wyroby gotowe (saldo początkowe)
Koszt własny sprzedaży
Wariant porównawczy:
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
- koszty rodzajowe
- zmiana stanu produktów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zyski nadzwyczajne
K. Straty nadzwyczajne
L. Zysk (strata) brutto
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
N. Zysk (strata) Netto
400 000
180 000
80 000
300 000
12 200
1 600
60 000
5 500
15 200
200 000
120 000
4 800
13 800
3 700
54 400
58 400
2 300
80 000
11 400
8 500
320 000
380 000
???
Wariant Kalkulacyjny:
900 000
500 000
440 000
60 000
400 000
26 000
13 000
413 000
23 000
17 000
419 000
54 400
58 400
415 000
80 000
335 000
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
- koszt własny sprzedaży
900 000
500 000
500 000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
J. Zyski nadzwyczajne
K. Straty nadzwyczajne
L. Zysk (strata) brutto
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
N. Zysk (strata) Netto
400 000
26 000
13 000
413 000
23 000
17 000
419 000
54 400
58 400
415 000
80 000
335 000
Strona: 3 z 3
Download