obliczenia strat ciepła budynku

advertisement
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU
Projekt
Opis:
LOKAL BIUROWY W BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWYM
Ulica:
Wojska Polskiego 23, dz. nr 1/3, obr 474
Kod i miasto:
85-825 Bydgoszcz
Inwestor
Nazwa:
SKARB PANSTWA - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Ulica:
Kasprzaka 18/20
Kod i miasto:
01-211 Warszwa
Projektant
Nazwa:
mgr inż. Adam Gajewski
Instal-OZC 4.11.R10-9.0 © InstalSoft
-1-
Nazwa projektu:
PW_UKE, [2012.04.25]
Dane ogólne (dane budynku)
Data: 2012-04-25
Parametry budynku
Konstrukcja budynku
Klasa osłonięcia budynku
[
]
Jednorodzinny
[
]
Dobrze osłonięty
[
]
Wielorodzinny
[X]
Średnio osłonięty
[X]
Niemieszkalny
[
Brak osłonięcia
]
Szczelność budynku
Masa budynku
Lekka
[
]
Wysoka
[X]
Średnia
[X]
Średnia
[
Ciężka
[
Niska
[
]
]
Temperatury
Projektowa temperatura
zewnętrzna
Roczna średnia temperatura
zewnętrzna
θe
-18,0 °C
]
Temperatura wewn. zgodna z normą
[
θm,e
7,9 °C
Wymiary
Szerokość budynku
bbud
43,5 m
Liczba kondygnacji
n
Długość budynku
abud
69,5 m
Wysokość budynku
hbud
4,6 m
Powierzchnia podłóg na gruncie
Abud
n50
4,0 1/h
ηv
0%
0 m2
Dane gruntu
Średnie zagłębienie budynku
z
-1,10 m
Obwód podłogi na gruncie
P
289 m
Wymiar char. podł.
B'
0m
Wentylacja
Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia)
Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia)
Instal-OZC 4.11.R10-9.0 © InstalSoft
1 [−]
-2-
]
Nazwa projektu:
PW_UKE, [2012.04.25]
Zestawienie wyników dla budynku
Data: 2012-04-25
Współczynniki strat ciepła
W/K
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowę budynku
ΣHT,ie
do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną
ΣHT,iue
8
do gruntu
ΣHT,ig
0
do sąsiedniego budynku
ΣHT,ij
0
754
Współczynnik strat ciepła na wentylację
Σ HV
227
Sumaryczny współczynnik strat ciepła
ΣH
992
Straty ciepła budynku
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie
W
ΣΦ T
28881
Strata ciepła na wentylację minimalną
ΣΦ V,min
8607
Strata ciepła przez inflitrację
0,5⋅ΣΦ V,inf
1306
Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną
ΣΦ V,su
1938
Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej
ΣΦ V,mech,inf
0
ΣΦ V
8607
Sumaryczna strata ciepła budynku
ΣΦ
37488
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obniżenia temp.)
ΣΦ RH
Projektowe obciążenie cieplne budynku
ΦHL
Sumaryczna strata ciepła na wentylację
Obciążenie cieplne budynku
W
0
37488
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku
Aogrz,bud
418 m²
Φ HL / Aogrz,bud
89,8 W/m 2
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku
Vogrz,bud
1336 m³
Φ HL / Vogrz,bud
28,1 W/m 3
Powierzchnia oddająca ciepło
A
Instal-OZC 4.11.R10-9.0 © InstalSoft
-3-
862 m²
Zestawienie przegród
Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody
Typ
U
Opis
[W/(m 2⋅K)]
SZ
2,70 SZ-P
Ściana zewnętrzna
SZ
1,95 SZ
Okno zewnętrzne
OZ
1,30 Okno zewn.
Drzwi zewnętrzne
DZ
2,10 Dz
Strop
StW
2,57 St
Ściana wewn. 18cm
SW
1,12 SW-18
Ściana wewn. 25cm
SW
0,88 SW-25
Drzwi wewnętrzne
DW
2,60 Dw
Stropodach
SD
0,35 Dach
Ściana zewnętrzna (patio)
Instal-OZC 4.11.R10-9.0 © InstalSoft
-4-
Wyniki SZE dla budynku
Bilans cieplny budynku
Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym
300336 MJ
Zyski od nasłonecznienia
0 MJ
Wewnętrzne zyski ciepła
10591 MJ
Własności budynku
Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy
2
89,8 W/m
Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy
3
28,1 W/m
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (powierzchniowy)
2
719 MJ/m
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (objętościowy)
3
225 MJ/m
-1
1,01 m
Współczynnik A/V
Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym
Wyniki SZE dla budynku
Qsz
Qprz.n.
Qg
Qsw
Qw
Qint
Qs
γ
Qh
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[−]
[MJ]
41593,8
541,2
0,0
-339,2
12283,6
-1446,3
0,0
0,027
52633,2
Miesiąc
Styczeń
Luty
36291,8
472,2
0,0
-306,4
10717,8
-1306,4
0,0
0,028
45869,1
Marzec
40180,2
522,8
0,0
-339,2
11866,1
-1446,3
0,0
0,028
50783,7
Kwiecień
25985,6
338,1
0,0
-328,2
7674,1
-1399,7
0,0
0,042
32270,2
3710,9
48,3
0,0
-109,4
1095,9
-466,6
0,0
0,098
4280,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0,0
Maj
Czerwiec
Lipiec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0,0
Sierpień
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0,0
2897,8
37,7
0,0
-54,7
855,8
-233,3
0,0
0,062
3503,4
Październik
23822,6
310,0
0,0
-339,2
7035,3
-1446,3
0,0
0,047
29382,8
Listopad
28721,6
373,7
0,0
-328,2
8482,1
-1399,7
0,0
0,038
35849,8
36343,2
472,9
0,0
-339,2
10733,0
-1446,3
0,0
0,031
45763,7
239547,3
3117,1
0,0
-2483,7
70743,7
-10590,9
0,0
0,034
300336,1
Wrzesień
Grudzień
Podsumowanie
Instal-OZC 4.11.R10-9.0 © InstalSoft
-5-
Download