Outsourcing ryzyka

advertisement
Nowoczesne metody outsourcingu ryzyka
Czym jest Outsourcing ?
„Jeśli
jest coś, czego nie potrafimy zrobić TANIEJ, LEPIEJ I
WYDAJNIEJ niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i
powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej
niż my” - Henry Ford
 Outsourcing (outside resource using) - wykorzystywanie zasobów
zewnętrznych, zlecanie procesów niezbędnych do funkcjonowania
firmy dostawcom, którzy wykonają je efektywniej niż byłoby to
możliwe we własnym zakresie.
 Outsourcing to decyzja biznesowa, podejmowana zwykle z uwagi
na redukcję kosztów, bądź możliwość skoncentrowania się na
własnych kompetencjach.
Czym jest ryzyko ?
 Ryzyko (wł. risico) 1. prawdopodobieństwo niepowodzenia, porażki. 2.
działanie, którego efekt jest niepewny, dyskusyjny. 3. podjęcie takiego
wyzwania, odważenie się na takie niebezpieczeństwo, ryzykowanie. 4.
praw. możliwość pojawienia się szkody obciążającej osobę
poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeżeli umowa lub przepis nie
nałożyły obowiązku wyrównania tej szkody na inną osobę; Źródło: Słownik
Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy:
Mirosław Jarosz i zespół, 2001
 Ryzyko - potencjalna zmienność rezultatów; Źródło: Williams C. A., Smith M. L.,
Young P.C. Risk Management and Insurance 1995; Mowbray, Blanchard i Williams, 1969 (klasyczne ujecie w
teorii zarządzania ryzykiem)
 Ryzyko czyste występuje wówczas, gdy istnieje niebezpieczeństwo
poniesienia straty bez żadnej szansy wygranej;
 Ryzyko spekulacyjne występuje wówczas, gdy istnieje szansa
zarówno wygranej jak i straty;
Co zrobić z ryzykiem?
Zarządzanie ryzykiem

Metody i działania zmierzające do redukcji oddziaływania ryzyka na
funkcjonowanie podmiotu.

Szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka pozwala na
wybór czynności zapobiegawczych (np. ubezpieczenie od niektórych rodzajów
ryzyka), bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki.

Celem zarządzania ryzykiem jest umożliwienie firmie rozwoju i realizacji
planów w najbardziej bezpośredni i efektywny sposób
( organizational risk management – ORM ).
Jak zarządzać ryzykiem ?
Identyfikacja ryzyka
Pomiar i ocena ryzyka
Klasyfikacja i finasowanie ryzyka
Podjęcie ryzyka
Dywersyfikacja ryzyka
Ograniczanie ryzyka
Transfer ryzyka
Kontrolowanie ryzyka
Umowa ubezpieczenia
Unikanie ryzyka
Gdzie identyfikować ryzyko ?
 Struktura organizacyjna,
 Analiza przepływów informacji,
 Analiza finansowo- księgowa,
 Lustracja obiektów,
 Analiza wypadków powodujących szkodę,
 Analiza najsłabszych ogniw oraz przesłanek i odbioru ryzyka,
 Analiza wad i usterek,
 Listy kontrolne.
Jak mierzyć ryzyko ?






Pomiar ryzyka - proces polegający na ustaleniu
prawdopodobieństwa poniesienia straty w wyniku potencjalnego
ryzyka oraz ich ewentualnego poziomu.
MAKSYMALNA MOŻLIWA STRATA – największa strata, jaka może
potencjalnie powstać na skutek pojedynczego zdarzenia,
MAKSYMALNA PRAWDOPODOBNA STRATA – największa strata,
jaka prawdopodobnie może powstać na skutek pojedynczego
zdarzenia,
Pomiar częstości lub poziomu strat,
Szacowanie szkód materialnych bezpośrednich i strat finansowych
oraz strat w zasobach ludzkich,
określenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie,
oszacowanie dodatkowych kosztów odbudowy stosownie do
obowiązujących w czasie odbudowy norm i wymagań.
Jak klasyfikować i finansować ryzyko ?
•
Dywersyfikacja ryzyka;
•
Kontrola i ograniczenie ryzyka ( zarządzanie bezpieczeństwem
funkcjonalnym – poprawa niezawodności):
 Minimalizacji ryzyka (Risk improvement),
 Opracowywania planu postępowania w sytuacji kryzysowej
(Catastrophy Planning),
 Opracowywania planów wyjścia z kryzysu (Disaster Recovery Plan),
 Opracowywania planów zachowania ciągłości działania (Business
Continuity Planning),
 Bezpieczeństwa i higieny pracy (Health and Safety),
 Ochrony środowiska (Environmental risks) ,
 Zarządzania ryzykami specjalnymi.
Jak zbudować Catastrophy Planning ?
Plan na wypadek nieprzewidzianych okoliczności musi obejmować :
• szkolenie pracowników zastępczych,
• archiwizację zbiorów komputerowych z dala od organizacji,
• modernizację systemu tłumienia ognia,
• zabezpieczenie kredytu z instytucji kredytowych,
• szkolenie/planowanie na wypadek katastrofy przy pomocy straży
pożarnej lub innej organizacji rządowej,
• urządzenie do archiwizowania danych komputerowych typu cold – lub
hot – site,
• modyfikację budynków, jak np. instalowania przegród ogniotrwałych,
• stworzenie strategii komunikowania się ze społeczeństwem,
• stworzenie grupy lub sztabu reagowania w sytuacji kryzysowej.
Jak unikać, bądź transferować ryzyko ?

Zlecanie wykonania niebezpiecznych czynności lub procesów
technologicznych na zewnątrz organizacji;

Odstąpienie od realizacji planowanego projektu;

Sprzedaż / transfer ryzyka – umowa ubezpieczenia:
 Zagadnienia ogólne ( prawne ) dotyczące umowy ubezpieczenia,
 Charakterystyka najistotniejszych kategorii umów ubezpieczenia,
 Kształtowanie umowy ubezpieczenia – zakres,parametry, dodatkowe
klauzule;
Transfer ryzyka w Polsce
35000
30000
25000
20000
składka
15000
odszkodowania
10000
5000
0
rok 1991
rok 2000
rok 2005
Skutki powodzi na 600 km odcinku rurociągu
Pożar w rafinerii
Skutki pożaru w zakładzie przemysłowym
Katastrofa na platformie wiertniczej
Broker – optymalny partner w outsourcingu

Uwarunkowania faktyczne i prawne – profesjonalny pełnomocnik
klienta;

Wynagrodzenie brokera;

Odpowiedzialność brokera;

Umowa brokerska;

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej zawodowej;
Jak wybrać brokera ubezpieczeniowego?

Wysoka suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej zawodowej;

Interdyscyplinarny i kompetentny zespół;

Doświadczenia rynkowe;

Referencje;

System obsługi IT;

Zakres świadczonych usług (umowa brokerska);
Kim jesteśmy ?
 Należymy do czołówki firm brokerskich w Polsce;
 W 2005 roku uplasowaliśmy ponad 132 mln zł składek;
 Stanowimy profesjonalny, 40-osobowy zespół skupiający
ponad 20 licencjonowanych brokerów;
 „Łowca nagród” - Medale Europejskie, Gazele Biznesu,
Firma Przyjazna Klientowi;
 Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000;
Pomysł STBU na outsourcing ryzyka
 TANIEJ;
 LEPIEJ;
 NAJBEZPIECZNIEJ;
Najbezpieczniej ?
Kompleksowe programy ubezpieczeniowe; Zarządzanie ryzykiem;
Audit ubezpieczeniowy; Survey ubezpieczeniowy, Restrukturyzacja
programów; Administrowanie umowami; Monitoring likwidacji szkód;
Doradztwo i konsulting; Rekomendacje dotyczące poprawy
zabezpieczeń organizacyjnych lub technicznych; Opracowywanie
planów postępowania w sytuacji kryzysowej, wyjścia z kryzysu,
zachowania ciągłości działania, w zakresie ochrony środowiska;
Monitoring rynku ubezpieczeniowego; Autorskie rozwiązania;
Outsourcing ryzyka
- potrafimy
tego dokonać !
STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
81 740 Sopot, ul. Polna 58/60, tel. +58 555 82 00
02 306 Warszawa, ul. Niemcewicza 26, tel. +22 658 02 07
[email protected], www.stbu.pl
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download