id21715-Pytania na e..

advertisement
Zestaw pytań na egzamin magisterski – MSM
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki – Zakład Bankowości i
Rynków Pieniężnych
1. Zarządzanie ryzykiem w banku
2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym na wszystkich etapach
działalności kredytowej banku
3. Prawne formy zabezpieczania kredytów i pożyczek
4. Bankowość hipoteczna – istota, produkty i zadania
5. Bankowość inwestycyjna – istota, produkty i zadania
6. Najważniejsze wskaźniki kondycji finansowej banku komercyjnego
7. Pomiar i zarządzanie ryzykiem walutowym
8. Struktura bilansu oraz rachunku zysków i strat w banku
9. Pomiar i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku
10. Idea wymogów kapitałowych ze względu na ponoszone rodzaje
ryzyka i współczynniki wypłacalności banków.
11. Funkcje banku centralnego i ich wpływ na strukturę bilansu
12. Definicje i klasyfikacja instrumentów finansowych
13. Rodzaje i formy rynków finansowych
14. Rynki pieniężne w Polsce
15. Rynek depozytów międzybankowych – determinanty rynkowych
stóp procentowych
16. FOREX – zasady polityki kursowej i determinanty kursów
walutowych
17. Klasyfikacja pośredników finansowych – świadczone usługi,
ponoszone rodzaje ryzyka
18. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
19. Cel, zakres i instrumenty nadzoru finansowego
20. Wykorzystanie kontraktów terminowych w zarządzaniu
poszczególnymi rodzajami ryzyka finansowgo
Download