Analiza Ryzyka

advertisement
Analiza ryzyka
„Jeśli nie uderzysz w ryzykowne punkty swojego projektu, to one uderzą w Ciebie”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na projekt wpływają zmiany otoczenia i wewnątrz
Ryzyko – zmiany mogące niekorzystnie wpłynąć na projekt i jego wyniki – należy je przewidzieć i
ograniczyć/wyeliminować
Zarządzanie ryzykiem to proces, który polega na wyszukiwaniu potencjalnych zagrożeń i definiowaniu
metod ich minimalizowania/eliminowania prawdopodobieństwa zmaterializowania się ryzyka bądź
ograniczenie jego skutków
Różne klasyfikacje: zewnętrzne (zmiana przepisów, cen, siła wyższa) i wewnętrzne (niewystarczające
kompetencje zespołu, zła komunikacja w zespole); także np. techniczne, finansowe, prawne
Zarządzanie ryzykiem powinno być stale monitorowane podczas realizacji projektu i korygowane (np. gdy
projekt ulega zmianom)
Nie należy rozdrabniać ryzyka na zbyt wiele podtypów – lepiej grupować, żeby nim efektywnie zarządzać
Koncentracja na neutralizacji ryzyka najwyższego – duże prawdopodobieństwo lub duża strata
Bardzo mało prawdopodobne – nie pisać
Działania: identyfikacja zagrożeń, analiza/ocena prawdop. i wpływu, plan reakcji (eliminacji/minimalizacji)
Plan reakcji: rezygnacja z realizacji, unikanie ryzyka, minimalizacja (w tym transfer), akceptacja
Tu: uproszczony model dot. minimalizacji, na bazie projektów FGZ
Download