seminarium „efektowność energetyczna w budownictwie”

advertisement
Program ramowy seminarium:
„Walutowe instrumenty pochodne
i zarządzanie ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwach”
Warszawa, 21 maja 2009 r. Hotel Radisson SAS, ul. Grzybowska 24, sala „Lato”.
godz. 10:30 – 14:00
Seminarium organizowane pod patronatem merytorycznym Związku Banków Polskich
Partner ekspercki: Deloitte
Wykładowcy:
p. Robert Karczmarczyk – Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte
p. Radosław Wojtasik – Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte
Rejestracja uczestników – godz. 10.15.
Powitanie uczestników: PARP, ZBP
Część I
1. Ekspozycja na ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie
 Źródła ekspozycji na ryzyko walutowe
 Podstawowe zasady identyfikacji ryzyka walutowego
2. Walutowe instrumenty pochodne
 Podstawowe rodzaje walutowych instrumentów pochodnych dostępnych dla
przedsiębiorstw (rynek giełdowy oraz rynek pozagiełdowy)
3. Cel zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
 Wpływ zmian kursu walutowego na rentowność przedsiębiorstwa
 Awersja do ryzyka
 Koncentracja na działalności podstawowej
4. Strategia zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
 Hedging a spekulacja
 Hedging naturalny a strategie złożone z instrumentów pochodnych
 Aktywne zarządzanie otwartą pozycją
 Hedging strategiczny a hedging operacyjny
Przerwa (30 min.)
Część II
5. Proces zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie
 Polityka i procedura zarządzania ryzykiem walutowym
 Organizacja procesu zarządzania ryzykiem walutowym
6. Podstawowe zasady rachunkowości zabezpieczeń
 Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych
 Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej
7. Popularne instrumenty pochodne oraz „opcje toksyczne” na tle ekspozycji walutowej
 Profil ryzyka a profil wypłaty instrumentów zabezpieczających
 Struktury opcyjne o charakterze zabezpieczającym
 Struktury opcyjne zawierające element spekulacji
Pytania uczestników/Dyskusja
Zakończenie seminarium
Download