Agenda szkolenia

advertisement
„Metodyka zarządzania ryzykiem MoR®”
Czterodniowe szkolenie akredytowane we Wrocławiu
Plan zajęć
(możliwe jest indywidualne dopasowanie przez prowadzącego w miarę potrzeb i celów określonego szkolenia)
DZIEŃ 1
Główne tematy:
09.00 - 09.15
Wstęp do zarządzania ryzykiem;
Program; Podstawy ryzyka; Proces
Podstawowe
elementy;
Powitanie
Wprowadzenie do kursu; Struktura i cele
Czym jest Zarządzanie ryzykiem i jakie ma zastosowanie?
- Program naprawy rządu;
- Raport Lorda Turnbull’a
- Definicja Nadzoru Korporacyjnego
- Korzyści
- Struktura podręcznika M_o_R®
Zajęcia praktyczne – Kluczowe elementy
Program Zarządzania Ryzykiem; Informacje dotyczące egzaminu
Podstawy ryzyka
- Prawdopodobieństwo i rezultat
- Wartość oczekiwana
- Definicje
13.00
Obiad
14.00
Resume podstaw
Zajęcia praktyczne – Prawdopodobieństwo w łańcuchach przyczynowoskutkowych
Zajęcia praktyczne – Wartość oczekiwana
Ryzyko strategiczne
- Zarządzanie ryzykiem strategicznym
- Raport lorda Turnbull’a
- Zagrożenia strategiczne
Zajęcia praktyczne – Nadzór korporacyjny
Narzędzia i techniki
- Model doskonałości biznesowej
- Ocena finansowa
Zajęcia praktyczne – Wartość bieżąca netto
16.00
Zamknięcie dnia
Wieczorna praca indywidualna
Szkolenie „Metodyka zarządzania ryzykiem MoR®” 1
Dzień 2
Główne tematy:
09.00 - 09.10
Proces;( Telekom BV studium przypadku- dla egzaminu
Practitioner); Ryzyko strategiczne; Techniki oceny finansowej
Przegląd dnia 1
Proces
- Czemu służy proces Zarządzania ryzykiem?
- Zarys procesu M_o_R®
- Definicja zasad
- Właścicielstwo
- Polityka
- Komunikacja; Interesariusze; Plan komunikacji; Matryca
oczekiwań informacyjnych
Zajęcia praktyczne – Interesariusze i plan komunikacji
- Gdzie pojawia się ryzyko
- Identyfikacja i ocena
Zajęcia praktyczne – Analiza ryzyka
13.00
Obiad
14.00
Proces (ciąg dalszy)
- Akceptowalny poziom ryzyka
- Identyfikacja i wdrożenie kroków zaradczych
- Podejmowanie decyzji
- Monitorowanie ryzyka
- Akceptacja i przegląd
- Przyjęcie i przegląd; Wbudowanie w kulturę
Lektura stadium przypadku
Zajęcia praktyczne – Mapowanie stadium przypadku
Zapoznanie się z przykładowymi pytaniami
16.00
Zamknięcie dnia
Wieczorna praca indywidualna
DZIEŃ 3
Główne tematy:
09.00 - 09.10
Ryzyko i zagrożenia w programach; Drzewa decyzyjne; Analiza
ścieżki krytycznej; Zagrożenia w projekcie; Techniki;
Przygotowanie do egzaminu
Powitanie
Przegląd dnia 2
Ryzyko w programie
- Zarządzanie ryzykiem w programie
- Zagrożenia w programie
- Zmiany w biznesie; Konflikty
- Zastosowanie drzew decyzyjnych
Zajęcia praktyczne – Drzewo decyzyjne
Szkolenie „Metodyka zarządzania ryzykiem MoR®” 2
- Narzędzia i techniki – Analiza ścieżki krytycznej
Zajęcia praktyczne – Analiza ścieżki krytycznej
Ryzyko w projekcie
- Zarządzanie ryzykiem w projekcie
- Identyfikacja ryzyka
- Ryzyka wbudowane i kwestionariusz
13.00
Obiad
Ryzyko w projektach
- Narzędzia i techniki - PERT
Zajęcia praktyczne – Sieć PERT
Zapoznanie się z przykładowymi pytaniami
16.00
Zamknięcie dnia
Wieczorna praca indywidualna
DZIEŃ 4
Główne tematy:
09.00 - 09.10
Ryzyko operacyjne; Ciągłość biznesu; Przygotowanie
egzaminu; Egzamin Foundation; Podsumowanie szkolenia
do
Powitanie
Przegląd dnia 3
Ryzyko operacyjne
- Zarządzanie ryzykiem operacyjnym; Zagrożenia
- Narzędzia i techniki
- Ciągłość biznesu
Zajęcia praktyczne – Analiza oddziaływania na biznes
- Bezpieczeństwo i higiena pracy; Bezpieczeństwo informacji i
organizacji
Podsumowanie szkolenia i przegląd
Informacja o egzaminie
13.00
Obiad
14.00 – 15.00 Powtórka do egzaminu Foundation - Przegląd dokumentacji
Omówienie zasad zdawania egzaminów z Zarządzania ryzykiem w
standardzie APMG
Egzaminy Foundation i Practitioner
15.00
Egzamin
16.00
Zamknięcie dnia – podsumowanie szkolenia
Szkolenie „Metodyka zarządzania ryzykiem MoR®” 3
Download