seminarium *efektowno** energetyczna w budownictwie

advertisement
PROGRAM
Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”
„Ryzyko w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw”
26 września 2012 r., godz. 10:20-15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Instytutu Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Sienna Center,
budynek 3, ul. Sienna 73, sala “Saturn/Jowisz”
Prelegenci:
dr Dariusz Michalski – ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się
w zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu, zarówno w zakresie aspektów praktycznych, jak
i naukowych dotyczących ryzyka. Autor ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu
ryzykiem.
p. Katarzyna Januszewska – Hawranek – radca prawny z bogatym doświadczeniem
zawodowym w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie krajowych
i zagranicznych umów handlowych, specjalizuje się w prawie żywnościowym,
farmaceutycznym i medycznym, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Rejestracja uczestników – godz. 10:00.
10:20 – 10:30 Wprowadzenie. Prezentacja sieci “ENTERPRISE EUROPE NETWORK”
CZĘŚĆ I. Zarządzanie ryzykiem w działalności eksportowej małych i średnich
przedsiębiorstw – dr Dariusz Michalski
10:30 – 11:00 Dyskusja nt. dotychczasowych doświadczeń uczestników szkolenia
w zakresie zarządzania ryzykiem, jego identyfikacji i pomiaru
11:00 – 11:45 Ryzyko i proces zarządzania nim
Dlaczego ryzyko finansowe?
Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące ryzyka (ryzyko, ekspozycja, zmienność,
tolerancja na ryzyko, odchylenie standardowe, hedging)
Klasyfikacja ryzyka
Praktyczne przykłady występowania ryzyka - analiza przypadków (przedstawienie zdarzeń;
analiza przyczyn i ryzyk, jakie wystąpiły; wnioski z zaistniałej sytuacji, jak można było
temu zapobiec).
11:45 – 12:45 Warsztat praktyczny – identyfikacja, pomiar i ustalenie wpływu
ryzyka na wyniki działalności eksportowej
Identyfikacja ryzyka związanego z działalnością eksportową – omówienie podstawowych
rodzajów ryzyka w eksporcie
Wstępny pomiar ryzyka
Określenie jego dotkliwości i prawdopodobieństwa
Określenie możliwego efektu portfela
Reakcja na ryzyko – wybrane instrumenty zarządzania ryzykiem w eksporcie
a. Szanse handlowe
b. Rozliczenia w handlu zagranicznym - zabezpieczenie za pomocą dokumentacji
c. Ubezpieczenie
Ok. 12:45 Przerwa (30 min.)
CZĘŚĆ II. Zarządzanie ryzykiem prawnym w działalności eksportowej
– p. Katarzyna Januszewska-Hawranek
13:15 – 13:45 Minimalizacja ryzyka prawnego poprzez zunifikowane regulacje
wspólnotowe
- Rynek wewnętrzny – wpływ na transakcje handlowe w ramach Wspólnoty
- Dyrektywy, rozporządzenia, regulacje “branżowe” – droga do unifikacji wymogów
prawnych
- Konwencja wiedeńska o umowie międzynarodowej sprzedaży towarów, a krajowe
i europejskie regulacje w zakresie sprzedaży towarów
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) oraz
Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych – znaczenie dla transakcji handlowych
13:45 – 14:15 Ryzyko prawa krajowego
- Umowa
- Ogólne warunki handlowe (umowne)
- INCOTERMS
- Prawo właściwe, a właściwa jurysdykcja – wymiar wspólnotowy
14:15 – 14:45 Ryzyko sporu transgranicznego
- Krajowe sądy powszechne, a jurysdykcja – fakty i mity
- European cross border procedures - europejskie procedury transgraniczne
- Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
14:45 – 15:00 Sesja pytań, dyskusja
15.00 Zakończenie seminarium
Download