Obowiązki związane z realizowaniem Polityki zarządzania ryzykiem

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 4
do ZARZĄDZENIA NR 18/2010
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY
z dnia 31 grudnia 2010 r.
POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Niniejszy dokument określa ogólne zasady zarządzania ryzykiem w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy
§ 1.
Deklaracja polityki zarządzania ryzykiem:
Akceptuję poniższe założenia do Polityki Zarządzania Ryzykiem w Ośrodku
przyjmuję jej postanowienia jako wytyczne do wewnętrznej polityki zarządzania w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
§ 2.
Celem polityki zarządzania ryzykiem jest:
Identyfikacja obszarów ryzyka, oszacowanie ryzyka, a następnie eliminacja lub
redukcja ryzyka do akceptowalnego poziomu przy ograniczeniu kosztów działań
zaradczych do niezbędnego minimum.
§ 3.
Realizacji celów służą:
1. Podnoszenie świadomości pracowników nakierowanej na zagadnienia z zakresu
polityki zarządzania ryzykiem.
2. Zdefiniowanie obszarów ryzyka i zadań wrażliwych w działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej.
3. Stały monitoring obszarów ryzyka.
4. Podejmowanie działań zaradczych prowadzących do eliminacji lub redukcji ryzyka
do poziomu akceptowalnego.
§ 4.
Przebieg procesu zarządzania ryzykiem w Ośrodku Pomocy Społecznej
1. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem są ściśle powiązane z realizacją
celów Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów cyklu planowania i podejmowania
decyzji.
3. Zdefiniowanie wszystkich obszarów ryzyka.
4. Przyjęcie jednolitej metodyki identyfikacji i analizy ryzyka.
5. Przyjęcie jednolitej metodyki raportowania ryzyk.
6. Funkcjonowanie procesu oceny i przeciwdziałania skutkom ryzyka, obejmującego
wszystkich pracowników Ośrodka.
7. Ograniczanie ryzyk poprzez adekwatne i terminowe działania awaryjne i
naprawcze.
8. Ciągły proces analizy ryzyka.
1
§5
Obowiązki związane z realizowaniem Polityki zarządzania ryzykiem:
1. Obowiązkiem pracowników GOPS jest monitorowanie i okresowy przegląd ryzyk
zagrażających wykonaniu głównych celów strategicznych.
2. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem powinny mieć kwalifikacje
wystarczające do identyfikacji ryzyk i ich oceny.
3. Pracownicy zostają zapoznani z zakresem stosowania przyjętej metodyki
identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem.
4. Informowanie Dyrektora o wszelkich zdarzeniach związanych z zaistniałym
ryzykiem, jest obowiązkiem każdego pracownika.
2
Download