Program - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

advertisement
Konferencja naukowa
PRAWO ADMINISTRACYJNE I ADMINISTRACJA
WOBEC WSPÓŁCZESNYCH RYZYK
Rzeszów, 20 czerwca 2016 r.
Program
9.30 - 9.45 otwarcie konferencji (prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, Prorektor ds. Nauki
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania)
Sesja I. Regulacja ryzyk: wymiar europejski
9.45-11.00
prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania),
Regulacja ryzyka - próba charakterystyki
dr Magdalena Michalak (Uniwersytet Szczeciński), Zasada przezorności w prawie unijnym
jako podstawa ograniczania swobód gospodarczych w imię bezpieczeństwa
dr Marcin Jurewicz (Politechnika Białostocka), Charakterystyka uregulowań prawnych UE w
obszarze nanotechnologii
Mateusz Langer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Niewypłacalność jednostek władzy
terytorialnej. Ryzyko i metody przeciwdziałania zjawisku na przykładzie Węgier i Włoch
11.00-11.15 Przerwa kawowa
Sesja II. Ryzyko w wybranych obszarach stosunków społecznych i gospodarczych
11.15-13.00
prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania), Problematyka
ryzyka zawodowego w stosunkach pracy i stosunkach służbowych i egzekwowanie
obowiązków w jego przedmiocie przez Państwową Inspekcję Pracy
dr Elżbieta Małecka (Uniwersytet Rzeszowski), Wytyczne techniczne w sprawie środków
bezpieczeństwa w branży łączności elektronicznej
Wojciech Lachowicz (adwokat, Rzeszów), Blokowanie połączeń telekomunikacyjnych lub
przekazów informacji jako narzędzie prawne służące zwalczaniu nielegalnego hazardu
w sieci Internet
Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska (Uniwersytet Jagielloński), Nowa regulacja dotycząca
nadużyć na rynku kapitałowym jako środek służący ochronie inwestorów przed
ryzykiem inwestycyjnym
Katarzyna Surmiak (Uniwersytet Śląski), Zarządzanie ryzykiem prawnym
Małgorzata Chałupczak-Styczeń (UMCS), Bezpieczeństwo informacji niejawnych w
jednostkach samorządu terytorialnego
13.00 - 13.45 Przerwa lunchowa
Sesja III. Ochrona przed ryzykiem w działalności organów administracji
13.45-15.00
Tomasz Marek (Uniwersytet Jagielloński), Rodzaje ryzyka dla organów administracji
publicznej w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej
Aleksandra Kędzior (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania), Ryzyko a zasada jawności w
postępowaniu administracyjnym
Anna Wójtowicz-Dawid (Uniwersytet Rzeszowski), Odtajnienie oferty przetargowej a
ochrona know-how przedsiębiorcy
Marek Stych (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Problematyka rozłożenia ryzyk
w ramach inicjatywy lokalnej na wybranym przykładzie
15.00-15.15 Przerwa kawowa
Sesja IV. Ryzyko a ochrona zdrowia i dobrostanu człowieka i jego otoczenia
15.15-16.15
Sylwia Banaś (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów), Mechanizmy regulacji
cywilizacyjnych zjawisk zdrowotnych na przykładzie ustawy o zdrowiu publicznym
Kacper Lewandowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Formy działania administracji a
ochrona przed ryzykiem nadużyć w sporcie
Małgorzata Paszkowska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów), Ustawowe
uregulowanie zawodu fizjoterapeuty a bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów
Katarzyna Fortuna (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ryzyko degradacji krajobrazu z uwagi
na
intensywność
procesu
inwestycyjno-budowlanego.
Zagadnienia
prawnoadministracyjne
Download