Zarządzanie ryzykiem w projekcie

advertisement
Zarządzanie ryzykiem w
projektach
Poznań, 09.05.2008r
Uświadomienie sobie jakie
zagrożenia może napotkać nasz
projekt pozwoli określić jak
przeciwdziałać ryzyku
Co to jest ryzyko?
Skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożeń mogących wywrzeć negatywny
wpływ na zdolność jednostki do realizacji
strategii i osiągania celów biznesowych
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
• Ryzyko – zobiektywizowana niepewność
wystąpienia niepożądanego zdarzenia
• Ryzyko – potencjalne niepożądane
zdarzenie, które może spowodować, że cele
realizowanego projektu nie zostaną
osiągnięte
Proces zarządzania ryzykiem
Identyfikacja
ryzyka
Ocena ryzyka
Ocena
apetytu na
ryzyko
Przegląd
Uzyskanie
zapewnienia
oczekiwanej
efektywności
Identyfikacja
odpowiednich
działań
Charakterystyka ryzyka
1. Opisanie ryzyka, które może zagrozić
realizacji projektu
2. Podział ryzyka na zależne od
projektodawcy i zewnętrzne
3. Zaplanowanie i ujęcie w projekcie działań
mogących choć w pewnym stopniu
wyeliminować ryzyko
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Źródła ryzyka
• Wewnętrzne – spowodowane
właściwościami procesu
• Narzucone – uwarunkowania realizacyjne
projektu
• Wprowadzone – będące wynikiem
niedostatecznej wiedzy czy zaniedbań w
działaniu
Ryzyko związane z realizacją projektu
• Infrastrukturalne – związane z posiadanymi
zasobami mającymi zagwarantować efektywne
wykonywanie określonych obowiązków
• Finansowe – brak funduszy określonych jako
konieczne w zakładanym planie budżetowym
• Operacyjne – dotyczące nieosiągalnych i
nierealnych celów
• Informacyjne – związane z przekazywaniem
niepełnej, przestarzałej informacji lub jej brak
przy podejmowaniu określonych decyzji
Ryzyko związane z realizacją projektu
cd.
• Prawne – związane z możliwością nałożenia kar
• Technologiczne – niewystarczające zaplecze
informatyczne, źle funkcjonujący system
• Wiązane z nowo-wprowadzanymi projektami –
nieprawidłowe planowanie i wdrożenie
• Związane z zasobami ludzkimi – brak
odpowiednio wykwalifikowanego personelu,
pozwalającego na wykonywanie zaplanowanych
obowiązków
Analiza ryzyka
Zagrożenie Skutki Koszt
ryzyka
3- duże
2 – średnie
1 - małe
Prawdopodobie
ństwo
wystąpienia
3- duże
2 – średnie
1 - małe
Koszt x
prawdopodo
bieństwo
wystąpienia
9-6≥duże
ryzyko
5-3≥ średnie
2≤małe
Działania
profilaktycz
nolikwidacyjn
e
Ryzyko związane z realizacją projektu
•
•
•
•
•
•
•
Dobór i zarządzanie kadrą
Złe planowanie działań
Niejasny podział ról pomiędzy partnerów
Zły dobór podwykonawców
Nieodpowiedni dobór zasobów
Brak systemu kontroli wewnętrznej
IP
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
• Życie jest ryzykiem
• Dlatego należy je wziąć pod uwagę w
harmonogramie pracy
• Identyfikowanie ryzykownych obszarów
• Identyfikowanie znaków ostrzegawczych
• Ustalenie opcji i alternatyw
• Planowanie!!!
Dziękuję za uwagę
Download