„Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki

advertisement
Urząd Statystyczny
w Katowicach
Główny Urząd Statystyczny
„Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski
a realizacja polityki spójności”
Program konferencji:
DZIEŃ I (czwartek, 25.05.2017 r.)
Rejestracja uczestników, kawa
Powitanie
Referaty otwierające
Przerwa kawowa
Sesja I
Teoretyczne i praktyczne aspekty pomiaru rozwoju gospodarczego
i przestrzennego
Statystyka na użytek polityki gospodarczej
Analiza i prognozowanie rozwoju gospodarczego
Modelowanie rozwoju
Teorie i modele wzrostu gospodarczego
Wielowymiarowa analiza danych statystycznych
Miary statystyczne określające sytuację makroekonomiczną oraz rozwój
gospodarczy i przestrzenny
Przestrzenny wymiar rozwoju gospodarczego w kontekście polityki
spójności
Przerwa obiadowa
Sesja II
Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego Polski
Potencjał gospodarki Polski i kierunki rozwoju
Poziom rozwoju gospodarczego polskich regionów
Konkurencyjność polskich regionów
Rolnictwo, przemysł, usługi a wizja rozwojowa polskich regionów
Polityka gospodarcza i regionalna – źródła finansowania, szanse
i uwarunkowania/ograniczenia
Innowacyjność stymulantą rozwoju gospodarczego Polski i polskich
regionów
Wydarzenie kulturalne
Kolacja
DZIEŃ II (piątek, 26.05.2017 r.)
Poczęstunek kawowy
Sesja III
Zrównoważony rozwój a spójność gospodarcza i terytorialna
Idea, znaczenie i pomiar zrównoważonego rozwoju – stan obecny
i zamierzenia
Wymiar gospodarczy zrównoważonego rozwoju, np.:
 stabilność finansowa państwa a zrównoważony rozwój,
 pełne i wydajne zatrudnienie jako element inkluzywnego rozwoju
gospodarczego,
 gospodarka oparta na wiedzy, innowacjach i nowych technologiach,
 zrównoważone rozwiązania w transporcie,
 kształtowanie zrównoważonych wzorców produkcji
Aktualne wyzwania zrównoważonego rozwoju
Przerwa kawowa
Sesja IV
Rozwój gospodarczy a środowisko – dylematy i wyzwania
Interpretacja zależności między rozwojem gospodarczym
a zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, wpływ rozwoju
gospodarczego na stan środowiska
Zwiększanie świadomości ekologicznej i promowanie ekologicznych
rozwiązań
Mechanizmy finansowania projektów związanych z ochroną środowiska
jako narzędzie dla władz lokalnych i przedsiębiorstw w propagowaniu
nowego podejścia do problemów środowiskowych
Zwiększanie konkurencyjności gospodarki a ochrona środowiska
Ekoinnowacje – zastosowanie nowych procesów i technologii przyjaznych
środowisku w rozwoju gospodarczym
Problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska będące wynikiem
rozwoju gospodarczego
Dane o środowisku w monitorowaniu polityki rozwoju
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Obiad
Download