Toruń, 14

advertisement
„Człowiek najlepsza inwestycja”
PROGRAM SZKOLENIA
Nowoczesne narzędzia marketingu wspierające menadżera sprzedaży
Toruń 15-16 czerwca 2011r.
moduł II N o w o c z e s n y M e n a d ż e r S p r z e d a ż y
8.15 – 8.30
Rejestracja uczestników.
8.30 – 10.00
Podstawy marketingu (orientacja sprzedażowa, produkcyjna, marketingowa),
ogólne zasady marketingowe
10.00 – 10.15 Przerwa kawowa
Dzień I
Badania marketingowe (istota, przesłanki i użyteczność badań; etapy procesu
10.15 – 12.00 badań marketingowych; organizacja badań marketingowych; rodzaje i źródła
danych; raportowanie), segmentacja rynku
12.00 – 12.30 Przerwa na lunch
Plan marketingowy ( charakterystyka branży, analiza SWOT, charakterystyka
konkurencji, reklama, promocja, cele strategiczne i ich realizacja), pozycja firmy i
12.30 – 14.00 kierunki jej rozwoju (analiza udziału w rynku, analiza BCG, benchmarking, zasada
Pareto)
14.00 – 14.20 Przerwa kawowa
Marketingowa polityka cenowa (badanie cen i wyznaczanie cen produktów/usług;
14.20 – 15.35 testowanie cen nowych produktów; podejmowanie decyzji o zmianie cen
produktów)
8.30 – 10.00
Dystrybucja w marketingu (analiza i wybór kanału dystrybucji, analiza i ocena
poziomu obsługi klientów), działania promocyjne (cele polityki promocyjnej
przedsiębiorstwa, stosowane narzędzia promocyjne: reklama, sprzedaż osobista,
public relations)
10.00 – 10.15 Przerwa kawowa
Dzień II
Kształtowanie wizerunku firmy (czynniki tworzące wizerunek firmy na rynku; co
10.15 – 12.00 tworzy przewagę konkurencyjną firmy; budowa, promocja, utrwalenie wizerunku)
12.00 – 12.30 Przerwa na lunch
12.30 – 14.00
Systemy lojalnościowe i budowanie satysfakcji klientów (nowy klient, czy stały
klient; podział bazy klientów na grupy; ustalanie strategii i działań marketingowych
dla każdej grupy; zarządzanie grupą lojalnych klientów jako czynnik warunkujący
przetrwanie firmy na rynku; metody budowania satysfakcji klientów)
14.00 – 14.20 Przerwa kawowa
14.20 – 15.35
Narzędzia marketingowe (CRM, CC, CMS), marketing internetowy (strona WWW,
strategia lejka i model konwersji, mailingi, newsletter, pozycjonowanie strony,
budowanie własnych baz danych, działania reklamowe w Internecie, media
społecznościowe, budowanie portali, marketing partnerski, marketing wirusowy)
„Akademia profesjonalnej sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Włocławska 167, p. 245; 87-100 Toruń
tel. 056/ 657-77-65, 651-00-34; fax: 056/ 651-33-79
e-mail: [email protected]; www.tarr.org.pl
„Człowiek najlepsza inwestycja”
„Akademia profesjonalnej sprzedaży inwestycją w sukces małych i średnich przedsiębiorstw”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Włocławska 167, p. 245; 87-100 Toruń
tel. 056/ 657-77-65, 651-00-34; fax: 056/ 651-33-79
e-mail: [email protected]; www.tarr.org.pl
Download