zaproszenie do udziału w szkoleniu

advertisement
Warszawa 03.01.2013 r.
Kol. Kol.
Przewodniczące/Przewodniczący
ogólnokrajowych organizacji członkowskich,
rad wojewódzkich OPZZ,
zakładowych organizacji członkowskich
Witam serdecznie
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, pozyskało środki na realizację projektu „Postawmy na komunikację
– poprawa standardów działania w procesach informacyjnych i konsultacyjnych”.
W ramach projektu, między innymi, zostanie zorganizowanych pięć szkoleń dla 10
osób każde. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej OPZZ
(www.opzz.org.pl - w zakładce PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ - Projekty w trakcie realizacji).
Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2013 r w Warszawie.
Recepcja w siedzibie OPZZ, ul. Kopernika 36/40 II p. Sala 220 w godzinach 1000 – 1030.
Zakwaterowanie w Hotelu „Logos”.
Szkolenie jest bezpłatne. W ramach szkolenia zapewnimy: 2 noclegi, pełne
wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu max. do 50 zł, materiały szkoleniowe.
Szkolenie adresowane jest do:
o rad pracowników,
o europejskich rad zakładowych,
o zarządów zakładowych organizacji związkowych.
Program szkolenia, realizowany metodą warsztatów, obejmuje wiedzę z zakresu:
partycypacji pracowniczej w zarządzaniu zakładem pracy, zasadach komunikacji
związkowej, zarządzaniu informacją, Public Relations, nowoczesnych środkach przekazu
oraz praktyczne ćwiczenia przed kamerą. Szczegółowy program w załączeniu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie załączonej
Karty Zgłoszenia oraz przesłanie jej na adres biura projektu: Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, Tel. 551 55 06, mail
[email protected]
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Wiceprzewodniczący OPZZ
Andrzej Radzikowski
Program szkolenia
I dzień
10:00-10:30
Rejestracja uczestników
10:30-12:00
Komunikacja jak o proces. Składowe komunikacji. Komunikacja audiowizualna.
12:00-12:15
Przerwa kawowa
12:15-13:45
Autoprezentacja i komunikacja niewerbalna - aspekt formalny.
13:45-15:15
Przerwa obiadowa
15:15-16:45
Indywidualne style komunikacji.
16:45-17:00
Przerwa kawowa
17:00-17:45
Komunikacja i dialog w zespole a efektywność pracy.
18:30
Kolacja uroczysta
II dzień
07:00-08:00
Śniadanie
08:00-09:30
Zasady komunikacji związkowej. Rola rzecznika związkowego.
09:30-09:45
Przerwa kawowa
09:45-11:15
PR, promocja i budowanie wizerunku związków zawodowych.
11:15-11:30
Przerwa
11:30-13:15
Zasady zachowania się w mediach – radio i telewizja.
13:15-14:30
Przerwa obiadowa
14:30-16:00
Wystąpienia publiczne - konferencje prasowe, wywiady, debaty.
16:00-16:15
Przerwa kawowa
16:15-17:45
Zarządzanie informacją. Nowe technologie jako narzędzia komunikacji.
18:30
Kolacja
III dzień
7:30-8:30
Śniadanie
8:30-10:00
Partycypacja pracownicza w polskim prawie pracy, dyrektywach UE (2002/14/WE i
2009/38/WE) i wybranych krajach UE
10:00-10:15
Przerwa kawowa
10:15-11:45
Zasady funkcjonowania rad pracowników – możliwości, problemy, wyzwania
11:45-12:00
Przerwa kawowa
12:00-14:15
Europejska Rada Zakładowa jako przestrzeń komunikacji i dialogu
14:15-15:30
Przerwa obiadowa
15:30
Zakończenie seminarium
Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa
Projekt pt: „Postawmy na komunikację. Poprawa standardów działania w procesach
informacyjnych i konsultacyjnych”
Termin szkolenia:24 – 26 stycznia 2013 roku
Miejsce: Warszawa, siedziba OPZZ
Bardzo proszę o czytelne wypełnienie poniższego formularza:
Dane uczestniczki/uczestnika projektu:
Imiona:…………………………………………………………………………………………………...
Nazwisko:……………………………………………………….……………………………………….
Wiek:………………………………………………..
Zatrudniona/y w:
Płeć:
Kobieta 
Mężczyzna

 Administracja publiczna
 Organizacja pozarządowa
 Mikroprzedsiębiorstwo - zatrudniające do 9 pracowników
 Małe przedsiębiorstwo - zatrudniające od 10 do 49 pracowników
 Średnie przedsiębiorstwo - zatrudniające od 50 do 249 pracowników
 Duże przedsiębiorstwo - zatrudniające powyżej 250 pracowników
 Samozatrudnienie
 Rolnik
Dane kontaktowe:
Nr telefonu
stacjonarnego…………………………………
Telefon komórkowy…………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………………….
Nazwa macierzystego związku zawodowego:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Pełniona funkcja związkowa:
……………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Jestem:
Przedstawicielką/Przedstawicielem związku zawodowego
Tak  Nie 
Zajmowane stanowisko:
…………………………………………………………..
Członkiem/-inią rady pracowniczej
Tak  Nie 
Członkiem/-inią europejskiej rady zakładowej
Tak  Nie 
Członkiem/-inią zarządu zakładowej organizacji związkowej
Tak  Nie 
(miejscowość)……………………........................
(data)……………………………………………
………………………………………………………………
czytelny podpis (imię i nazwisko)
Download