Harmonogram warsztatów szkoleniowych z zakresu zarządzania

advertisement
Harmonogram warsztatów szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami
unijnymi zgodnie z metodyką PCM w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Miejsce i terminy warsztatów:




Podregion Centralny (Starostwo Powiatowe w Brzezinach) –
17-18 grudnia 2009
Podregion Zachodni (Urząd Miasta Sieradza) – 21-22 grudnia 2009
Podregion Wschodni (Urząd Miasta Bełchatowa) – 14 -15 stycznia
2010
Podregion Północny (Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza
Bzury w Łowiczu) – 18-19 stycznia 2010
Program szkolenia:
Dzień I
Początek godzina 8.00
8.00-8.20
Rejestracja uczestników
8.20- 9.45
 Wprowadzenie do szkolenia
 Zapoznanie się uczestników, struktura szkolenia, cele, harmonogram pracy
 Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM) a Fundusze Strukturalne UE (EFS)
 PCM – Zarządzanie Cyklem Projektu
9.45-10.00
Przerwa kawowa
10.00-11.30
 Kreowanie idei - tematów projektów
 Faza identyfikacji projektu – wprowadzenie, studium przypadku, praca w
grupach
 Analiza interesariuszy
 Identyfikacja grupy docelowej
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45- 13.15
 Formułowanie problemów – wprowadzenie, studium przypadku, praca w
grupach:
o analiza drzewa problemów. zasady i narzędzia formułowania celów –
analiza drzewa celów
o analiza strategii
 Organizacja projektu
13.15-13.45 Przerwa
13.45-16.00
 Struktura i harmonogram realizacji projektu - wprowadzenie, studium
przypadku:
o wykres Gantt’a
o diagram
o lista terminów
o formułowanie działań
 Podsumowanie dnia pierwszego, pytania od uczestników
Dzień II
Początek godzina 8.00
8.00-8.21
Rejestracja uczestników
8.20- 9.45
 Powtórka dnia poprzedniego. Omówienie harmonogramu pracy na dzień drugi
 Matryca logiczna projektu – wprowadzenie, studium przypadku, praca w
grupach:
 Praca w grupach:
o warunki wstępne
o działania
o środki
o koszty
o logika interwencji
9.45-10.00 Przerwa kawowa
10.00- 11.30
 Matryca logiczna projektu - wprowadzenie, studium przypadku, praca w
grupach cd.:
o logika interwencji Cd.
o obiektywnie weryfikowalne wskaźniki
o źródła weryfikacji wskaźników
o założenia
11.30-11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15
 Koszty w projekcie - wprowadzenie, studium przypadku, praca w grupach
o montaż finansowy
o kwalifikowalność kosztów
o budżetowanie
o przyczyny przekroczenia kosztów
13.15- 13.45 Przerwa
13.45- 15.30
o Monitoring i sprawozdawczość
o Ewaluacja projektu
o Od czego zależy sukces projektu
15.30 – 16.00
 Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników
 Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu
 Zakończenie szkolenia
Download