Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. W

advertisement
Podstawy zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.
W związku z coraz większym znaczeniem ryzyka operacyjnego w bankach, co jest wyraźnie
podkreślane w dokumentach Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, a w
szczególności Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej, coraz więcej banków oczekuje od
firm technologicznych nowych rozwiązań umożliwiających monitorowanie i zmniejszanie
wystąpienia tego ryzyka.
Komisja Nadzoru Bankowego, wielokrotnie podkreślała wagę ryzyka operacyjnego dla
bezpiecznego funkcjonowania banków. Wśród wielu działań z tym związanych KNB wydała
Rekomendację M. Do jej treści są odsyłane także firmy dostarczające bankom rozwiązania
technologiczne. Ma ona na celu poinformowanie banków o podstawowych działaniach
zawężających wolumen ryzyka operacyjnego. Rekomendacja jest opublikowana na stronie
www.nbp.pl ( nadzór bankowy - publikacje).
Najważniejsze elementy Rekomendacji M – dotyczącej zarządzania ryzykiem
operacyjnym w bankach.
1. Definicja i systematyzacja kategorii zdarzeń operacyjnych, m.in.:
• oszustwo wewnętrzne i zewnętrzne,
• praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy,
• klienci, produkty i praktyka biznesowa
• uszkodzenia aktywów,
• zakłócenia działalności i błędy systemów,
• dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami
2.Ludzie, procesy i systemy używane w bankach, obieg dokumentów wewnętrznych i
zewnętrznych, przetwarzanie informacji, lokalizacja banku, outsourcing jak również zdarzenia
wewnętrzne przewidywalne i nieprzewidywalne należą do czynników wywołujących ryzyko
operacyjne w bankach.
3. By zminimalizować wpływ działalności ryzyka operacyjnego proponowane są następujące
rekomendacje:
• rada nadzorcza i zarządu banku – członkowie powinni być świadomi ważnych aspektów
ryzyka operacyjnego w banku, jako odrębnego i podlegającego zarządzaniu rodzaju
ryzyka i powinni znać profil ryzyka wynikającego z działalności banku,
• rada nadzorcza w ramach wypełniania swoich funkcji zatwierdza (akceptuje) opracowane
przez zarząd założenia strategii prowadzenia działalności. Rada nadzorcza powinna
dokonywać okresowej oceny realizacji przez zarząd założeń strategii (w szczególności w
odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym banku).
• zarząd banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem,
zasady i procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym powinny obejmować pełen zakres
działalności banku.
• kontrola i ocena systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz jego regularne
przeglądy powinny być dokonywane przez komórkę audytu wewnętrznego, niezależną
pod względem operacyjnym i zatrudniającą kompetentny, odpowiednio wyszkolony
personel.
• w banku powinny w jasny sposób zostać określone kompetencje oraz schematy
podległości służbowej w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym na różnych
szczeblach organizacyjnych.
•
•
•
•
•
w banku powinien istnieć udokumentowany proces identyfikacji i oceny zagrożeń
związanych z ryzykiem operacyjnym dla wszystkich istotnych obszarów działalności
banku oraz wszelkich nowych produktów, procesów i systemów.
wdrożony w banku system regularnego monitorowania zdarzeń operacyjnych powinien
umożliwiać obserwację profilu ryzyka operacyjnego oraz regularne przekazywanie
zarządowi informacji w tym zakresie.
dokonywanie okresowej weryfikacji skuteczności funkcjonowania wdrożonego systemu
zarządzania ryzykiem operacyjnym
posiadanie planów utrzymania ciągłości działania (w tym plany awaryjne),
zapewniających nieprzerwane działanie banku na określonym poziomie,
bank powinien ujawniać otoczeniu rynkowemu informacje umożliwiające dokonanie
oceny podejścia banku do zarządzania ryzykiem operacyjnym.
4. Rada nadzorcza, zarząd banku oraz komórki kontroli wewnętrznej spełniają rolę organów banku
szczególnie odpowiadających za ryzyko operacyjne.
5. Zdarzenia związane z ryzykiem operacyjnym są coraz częstsze, jednakże rzeczywisty wymiar tego
ryzyka jest niezwykle trudno określić. Dlatego też celowe jest zorganizowanie i wdrożenie procesu
zarządzania w banku tym rodzajem ryzyka, polegającego na:
• identyfikacji,
• ocenie,
• zastosowaniu narzędzi redukcji ryzyka,
• monitorowaniu efektywności redukcji ryzyka,
• raportowaniu.
6. By zminimalizować ryzyko operacyjne należy wprowadzić jego kontrolę i działania
zabezpieczające w bankach.
7. Regularne publiczne ujawnianie ogólnych informacji na temat podejścia do ryzyka
operacyjnego przez banki może mieć wpływ na poprawę dyscypliny rynkowej oraz poprawę
efektywności zarządzania ryzykiem w systemie bankowym (np. poprzez wymianę informacji).
Sporządziła:
Martyna Kubiak
Zatwierdził:
Remigiusz W. Kaszubski.
Download