Formularz danych do Systemu POL-on

advertisement
Formularz danych do Systemu POL-on
Katedra…………………………..
Konferencje naukowe organizowane przez Katedrę w latach 2013-2015
Nazwa
konferencji
Data
konferencji
(dzień,
miesiąc, rok)
Liczba jednostek
naukowych, których
przedstawiciele brali
udział w konferencji
Liczba uczestników prezentujących
referaty
Ogółem
W tym reprezentujących
zagraniczne ośrodki
naukowe
Współorganizatorzy
konferencji
Jednostki
naukowe
Miejscowość,
kraj
Inne
Zestawienie efektów praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych – prace zlecone w latach 2013-2015
Typ *
Nazwa
Opis
Wdrożenie
Numer umowy
Data zawarcia umowy
Jednostka zamawiająca
Przychody jednostki naukowej z tytułu
umowy - RAZEM
Przychody jednostki naukowej z tytułu
umowy w poszczególnych latach
budżetowych
Opis zadania, zlecenia itd. Max 250 znaków
ze spacjami
TAK/NIE
*Ekspertyza, metoda, opracowanie naukowe, technologia, licencja, materiał, wyrób
Download