prognoza wyników finansowych na okres kredytowania

advertisement
Załącznik nr 2 e
do Instrukcji udzielania
kredytów na działalność
gospodarczą (rolniczą)
PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH NA OKRES KREDYTOWANIA
I. Przychody z działalności rolniczej
1. Planowane przychody z produkcji roślinnej w okresie roku: ________________________________ZŁ
2. Planowane przychody z produkcji zwierzęcej w okresie roku: _______________________________ZŁ
3. Inne źródła przychodów w gospodarstwie w okresie spłaty kredytu:
____________________________________________________________________________________
4. Koszty produkcji roślinnej w okresie rocznym
5. Koszty produkcji zwierzęcej w okresie rocznym
________________________________Zł.
_______________________________ZŁ.
II. Zestawienie przewidywanych wpływów do uzyskania w okresie kredytu:
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROK
POPRZEDNI
ROK
BIEŻĄCY
ROK 2012
ROK 2013
ROK
POPRZEDNI
ROK
BIEŻĄCY
ROK 2012
ROK 2013
III. Przewidywane koszty:
wyszczególnienie
1. zakup nasion
2. zakup nawozów
3. zakup środków ochrony roślin
4. koszty paliwa, oleju
5. koszty naprawy maszyn, ciągników
6 .zakup pasz i koncentratów
7. zakup zwierząt do dalszego chowu
8. koszty weterynaryjne
9. zakup usług
10.opłata za energię
11.podatki,dzierżawy
12.koszty ubezpieczeń
13.zakup majątku
14.wydatki inwestycyjne
15.najem pracowników
16.koszty utrzymania rodziny
17.składki,udziały
18.spłaty kredytów długoterminowych
19.spłaty kredytów krótkoterminowych
20.odsetki od kredytów
21.inne wydatki
RAZEM:
-26. Zestawienie przychodów i kosztów gospodarstwa w przewidywanym okresie spłaty kredytu:
przychody( pkt 1 + pkt 2 + pkt 3) - koszty (pkt III) = dochody
____________________________ - ___________________________ = __________________________
7. Przewidywany zysk z prowadzonej działalności planuje się na kwotę _______________________ zł/słownie:
_______________________________________________________/.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku kredytowym zgodne są ze stanem rzeczywistym.
Oświadczam również, że użytki rolne na które ubiegam się o kredyt nie zostały wydzierżawione innemu
użytkownikowi.
_____________________________________
( podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
Download