KREDYTY BANKOWE I ICH EWIDENCJA – 2GODZINY

advertisement
KREDYTY BANKOWE I ICH EWIDENCJA – 2GODZINY
1. Podstawą do uzyskania kredytu jest złożenie w banku wniosku o jego udzielenie. Do
wniosku powinny być dołączone dodatkowe dokumenty i informacje (np. bilans). Bank
ocenia wniosek i analizuje go pod względem zdolności kredytowej przyszłego kredytobiorcy.
Gdy ocena jest pozytywna to bank udziela firmie kredytu w określonej wysokości, na
określony cel, termin i przy określonym oprocentowaniu.
2. Rodzaje kredytów:
a) w zależności od terminu spłaty kredyty mogą być:

krótkoterminowe (termin spłaty do 1 roku);

średnioterminowe (termin spłaty od 1 do 3 lat);

długoterminowe (termin spłaty powyżej 3 lat).
b) w zależności od przedmiotu (celu), na którego sfinansowanie są zaciągnięte kredyty,
wyróżnia się:

kredyty obrotowe – przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb firmy;

kredyty na budowę – przeznaczone na finansowanie budowy, modernizacji lub zakupu
budynków, maszyn i urządzeń itd.;

kredyt na rachunku bieżącym – służy finansowaniu bieżących zobowiązań kredytobiorcy.

kredyt na rachunku kredytowym.
3. Schemat funkcjonowania konta Kredyty bankowe:
Rachunek bieżący
Pozostałe rozrachunki
Rozr. publicznoprawne
Rozr. z dostawcami
Kredyty bankowe
1
3
Rachunek bieżący
Kasa
2
4
Kasa
5
Koszty finansowe
6
Rozliczenia
międzyokresowe kosztów
7
Środki trwałe w budowie
8
1
Objaśnienie do schematu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
spłata kredytu środkami z rachunku bieżącego
spłata kredytu gotówką
pokrycie różnych zobowiązań kredytem bankowym
prowizja od udzielonego kredytu rozliczana w czasie
środki z przyznanego kredytu wpłynęły do kasy
prowizja i odsetki od kredytu na działalność operacyjną
prowizja od udzielonego kredytu rozliczona w czasie
prowizja od kredytu na budowę środków trwałych, w okresie realizacji budowy.
2
Download