Możliwości finansowania inwestycji

advertisement
Marek A. Ramczyk
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy
MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI
PROEKOLOGICZNYCH ZE ŚRODKÓW BOŚ BANK
STRESZCZENIE
Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych obejmuje wydatki bieżące na
funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz realizację inwestycji
związanych z ochroną i rekultywacją środowiska. Przedsięwzięcia ochronne i naprawcze o
charakterze inwestycji wymagają znacznie większych nakładów finansowych niż zadania
bieżące i stąd możliwości realizacyjne są ograniczone. Do takich przedsięwzięć zaliczamy m.
in. inwestycje energetyki odnawialnej, w tym przedsięwzięcia związane z rynkiem pelet i
brykietów.
Instytucją finansującą inwestycje energetyki odnawialnej jest m. in. Bank Ochrony
Środowiska S.A. (BOŚ S.A.), który w swej ofercie ma różne kredyty na ten cel: kredyty BOŚ
S.A. Centrum Korporacyjne i Oddział w Bydgoszczy z dopłatami WFOŚiGW w Toruniu,
kredyt BOŚ S.A. z dopłatami NFOŚiGW, „kredyt z dobrą energią” (na kredytowanie
przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii), Słoneczny EKOkredyt
(na kolektory słoneczne z dopłatą NFOŚiGW), kredyty ze środków pochodzących z
zagranicznych linii kredytowych EIB, CEB i NIB, kredyt udzielany przedsiębiorcom
realizującym przedsięwzięcia proekologiczne w formule „trzeciej strony”, kredyt na zakup
lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, kredyt na realizację
przedsięwzięć termomodernizacyjnych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
oraz inne kredyty inwestycyjne BOŚ S.A.
Preferencyjnym sposobem kredytowania zakupu i instalacji kotłów opalanych biomasą
(bez ograniczenia mocy) jest kredyt BOŚ S.A. Centrum Korporacyjne i Oddział w
Bydgoszczy z dopłatami WFOŚiGW w Toruniu. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z
tego kredytu są jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze i ludność (jeśli
prowadzą inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego). Warunki
kredytowania są następujące: kwota kredytu – do 50 tys. zł, lecz nie więcej niż 90% kosztu
całkowitego przedsięwzięcia, oprocentowanie - zmienne w wysokości stawki WIBOR 3M +
marża bankowa (2,00%) pomniejszonej o 3 p.p., okres kredytowania – do 60 miesięcy, okres
karencji w spłacie kapitału – do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji, okres realizacji
inwestycji – do 18 miesięcy licząc od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji
kredytobiorcy, prowizja – do 1,5% wartości przyznanego kredytu, nie mniej niż 100,00 zł.
Kredytem BOŚ S.A. Centrum Korporacyjne i Oddział w Bydgoszczy z dopłatami
WFOŚiGW w Toruniu może być również finansowany zakup sadzonek roślin
wykorzystywanych do produkcji biomasy (np. wierzby energetycznej i malwy
pensylwańskiej) oraz zakup i montaż urządzeń do zbioru i przetwarzania biomasy w paliwo
energetyczne. Kredyt adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów
gospodarczych i ludności, prowadzących inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim.
Warunki kredytowania są następujące: kwota kredytu – do 100000,00 zł (nie może
przekroczyć 90% kosztu całkowitego realizowanej inwestycji), oprocentowanie – zmienne w
wysokości stawki WIBOR 3M + marża bankowa (2,00%) pomniejszonej o 3 p.p., okres
kredytowania – do 5 lat, okres karencji w spłacie kapitału – do 24 miesięcy licząc od daty
zakończenia inwestycji, okres realizacji inwestycji – do 18 miesięcy licząc od daty
postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, prowizja – 1,5% wartości
przyznanego kredytu.
Głównymi warunkami proceduralnymi uzyskania kredytów preferencyjnych są:
udokumentowanie zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (kosztorys, faktura proforma
lub harmonogram rzeczowo-finansowy), wymiernego efektu ekologicznego i prawa do
dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja, potwierdzone źródła
finansowania inwestycji, zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu, prawne zabezpieczenie
kredytu i uregulowanie spraw formalnoprawnych związanych z realizacją inwestycji.
Kredytowane urządzenia muszą mieć dokumenty potwierdzające jakość i warunki stosowania
w budownictwie.
Decyzję o udzieleniu danego kredytu BOŚ S.A. podejmuje zgodnie z obowiązującymi
procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy i zabezpieczenie spłaty kredytu.
Download