BOŚ Bank w systemie wsparcia inwestycji

advertisement
Anna Żyła
Małgorzata Kowalczuk
BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA
INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH
W PERSPEKTYWIE 2014-2020
POZNAŃ
28.10.2015 r.
Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz
Slajd 1 z 15
Bank Ochrony Środowiska
Misja Banku
Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących
rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska,
rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią
oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych
i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Slajd 2 z 15
Bank Ochrony Środowiska
Kredyt bankowy instrumentem wsparcia realizacji
inwestycji

Łączna wartość kredytów na inwestycje proekologiczne
udzielonych przez BOŚ do ½ 2015 r. – 16,9 mld zł

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w tym czasie przy
udziale finansowania BOŚ – 44,0 mld zł

Wybrane efekty ekologiczne z zadań kredytowanych przez BOŚ:

Redukcja emisji CO2 – 2,7 mln ton/rok

Potencjalna produkcja energii z OZE – 1,5 tys. GWh/rok
Slajd 3 z 15
3
Bank Ochrony Środowiska
- ważnym partnerem w realizacji inwestycji
W perspektywie Unii Europejskiej 2007-2013:
 1/3* projektów wspartych środkami UE realizowana była ze
wsparciem finansowania bankowego w tym:
 63% stanowiły kredyty pomostowe
 Po raz pierwszy banki ( w tym BOŚ S.A.) w systemie dystrybucji
środków z wykorzystaniem Instrumentów Inżynierii Finansowej
BOŚ S.A. w gronie 7 banków o największym udziale (razem 70%) na
rynku kredytów unijnych*
*raport „Rola banków w procesach absorpcji środków UE” Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Slajd 4 z 15
Bank Ochrony Środowiska
Cele udziału banków w procesie absorpcji środków UE
sprawny system dystrybucji

efektywne wykorzystanie środków UE
w perspektywie 2014-2020

Narzędziem jest:

oferta bankowa dopasowana do potrzeb beneficjentów pomocy
unijnej
w BOŚ S.A. dostępna jest Europejska Oferta
Slajd 5 z 15
Bank Ochrony Środowiska
Europejska Oferta BOŚ S.A.
Kompleksowość Europejskiej Oferty BOŚ S.A. w zakresie:
 Finansowania (specjalny pakiet produktów: promesa unijna,
kredyt pomostowy, kredyt uzupełniający, Kredyt na Innowacje
Technologiczne/ Kredyt Technologiczny)
 Rozliczenia inwestycji (wyodrębnione rachunki bankowe)
 Doradztwa unijnego (analiza możliwości wsparcia, przygotowanie
montażu finansowego)
Slajd 6 z 15
Bank Ochrony Środowiska
Europejska Oferta BOŚ S.A - nasze doświadczenia
WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW
W POZYSKIWANIU DOTACJI Z UE –
PONAD 2 TYS. TRANSAKCJI W TYM 1/3 NA
EKOLOGIĘ:
Programy krajowe
LINIE KREDYTOWE Z
MIĘDZYNARODOWCH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH - KORZYSTNĄ
OFERTĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ – 350 MLN
EUR PONAD 900 UDZIELONYCH KREDYTÓW
Programy regionalne
JESSICA - PIERWSZY INSTRUMENT
ZWROTNY PRZEZNACZONY NA
ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH –
OK. 400 MLN PLN NA REWITALIZACJĘ MIAST
PROGRAM FINANSOWANIA
KOMUNALNEGO (MFF FF) – 60 MLN
EUR PONAD 360 ZREALIZOWANYCH
INWESTYCJI
PROGARM EFEKTYWNOŚCI
ENERGTYCZNEJ DLA MŚP 5 MLN EUR DLA 30 PROJEKTÓW Z EE
Slajd 7 z 15
Bank Ochrony Środowiska
Ochrona środowiska w obecnej perspektywie
unijnej
Ochrona środowiska będzie wspierana w ramach następujących programów operacyjnych:
 PO Infrastruktura i Środowisko
 PO Inteligentny Rozwój
 Regionalne Programy Operacyjne
 Program Rozwój Obszarów Wiejskich
W okresie 2014-2020 Komisja Europejska uruchomiła następujące programy sektorowe
skierowane na działania związane z ochroną środowiska:

Life 2014-2020 - ochrona środowiska i zmiany klimatu

Horyzont 2020 - badania i innowacje

Natura 2000 - ochrona bioróżnorodności, instrument pozafinansowy

Program „Łącząc Europę” - (ang. Connecting Europe Facility - CEF) - transport,
telekomunikacja, energia
Slajd 8 z 15
8
Bank Ochrony Środowiska
Kierunki eko w obecnej perspektywie unijnej
Obszar energetyki odnawialnej (OZE)
Wartość alokacji środków UE razem: 1 258 041 318 EUR
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Regionalne Programy Operacyjne
Obszar gospodarki niskoemisyjnej
Wartość alokacji środków UE: 1 837 892 500 EUR
 Regionalne Programy Operacyjne
Obszar efektywności energetycznej
Wartość alokacji środków UE razem: 1 978 260 965 EUR
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Regionalne Programy Operacyjne
Obszar gospodarki wodno-ściekowej
Wartość alokacji środków UE razem: 2 136 656 003 EUR

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Regionalne Programy Operacyjne
Obszar gospodarki odpadami
Wartość alokacji środków UE razem: 1 190 883 609 EUR

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Regionalne Programy Operacyjne
Slajd 9 z 15
Kredyty proekologiczne BOŚ Banku
Struktura zadłużenia (1/2 2015) – zgodność z
kierunkami gospodarki niskoemisyjnej
Inne
38%
budownictwo enerooszczędne
12%
Efektywność
energetyczna
21%
termomodernizacja
6%
Odnawialne źródła
energii
41%
2%
1%
Slajd 10 z 15
modernizacja procesów
technologicznych
budowa i modernizacja kotłowni
Formy finansowania przedsięwzięć eko w BOŚ Banku
Każdy wybór może być właściwy
Kredyty
komercyjne
Kredyty
preferencyjne
• Warunki cenowe
• Wkład własny
• Dopasowanie finansowania do harmonogramu
działań
• Możliwości łączenia środków
• Preferencje po stronie cenowej – obniżone
oprocentowanie
• Preferencje po stronie nakładów na inwestycje –
dotacja, premia
• Preferencje po stronie konstrukcji finansowania
– obniżony wkład własny, wydłużona karencja i in.
Slajd 11 z 15
Finansowanie przedsięwzięć eko w BOŚ – przykładowe
produkty (1)
Mądrość polega na umiejętnym wyborze
KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ
Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE realizowane przez spółki
celowe
 Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST
do 100% kosztów brutto)
 Okres kredytowania: do 20 lat
 Karencja: w spłacie kapitału – do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy,
 Harmonogram spłat dostosowany do projekcji finansowych projektu
KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z MIĘDZYNARODOWYMI INSTYTUCJAMI
FINANSOWYMI
Cel kredytowania i rodzaj inwestora określone w umowach z partnerami
 Okres kredytowania: do 10 lat
 Karencja: w spłacie kapitału – do 2 lat,
 Obniżone marże i prowizje w stosunku do oferty standardowej
Slajd 12 z 15
Finansowanie przedsięwzięć eko w BOŚ – przykładowe
produkty (2)
Mądrość polega na umiejętnym wyborze
KREDYT EKOOSZCZĘDNY
Na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, których celem jest uzyskanie oszczędności
z tytułu zmniejszenia zużycia m.in.
Energii elektrycznej
Ciepła
Na wniosek Klienta kredyt może być spłacany z oszczędności
KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z WFOŚiGW
Cel kredytowania, rodzaj inwestora i warunki kredytowania określone w umowach
z Funduszami
 Preferencje polegające na:
 obniżonym oprocentowaniu
 dotacji do kosztów kwalifikowanych
Slajd 13 z 15
Dziękujemy za uwagę
Anna Żyła
Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska
Zastępca Dyrektora Departamentu Ekologii i Komunikacji
[email protected]
22 850 88 63
Polecamy
https://www.bosbank.pl
Małgorzata Kowalczuk
Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i
Finansowania
Departament Instytucji Finansowych
[email protected]
22 850 89 56
Slajd 14 z 15
Download