Wyżyna Śląska - GEOFORMAT

advertisement
Wyżyna Śląska
Teksty źródłowe:
WYŻYNA ŚLĄSKA znajduje się w zachodniej części Pasa Wyżyn. Ukształtowanie
jej powierzchni jest raczej słabo (jak na wyżynę) urozmaicone – przeważa lekko pofałdowany
teren o niewielkich wysokościach względnych i bezwzględnych
(do 400 m n. p. m.). Natomiast pokrycie terenu jest tu już znacznie bardziej zróżnicowane.
Najwyższym wzniesieniem jest Góra Świętej Anny o wysokości 400 m n.p.m. wygasły
wulkan. Dużą część Wyżyny Śląskiej zaopatruje w wodę Jezioro Goczałkowickie.
Mimo iż Wyżyna Śląska zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, to zamieszkuje
ją bardzo dużo ludzi (około 4 mln), którzy w istotny sposób przekształcili tamtejszy
krajobraz. Głównym czynnikiem decydującym o takim stanie rzeczy był intensywny
rozwój przemysłu w oparciu o wydobycie węgla kamiennego. Oprócz wielu kopalni
powstały tam również inne zakłady, m. in. huty, odlewnie, koksownie, elektrownie, fabryki.
W związku z tym charakterystyczne elementy zabudowy przemysłowej – wieże wyciągowe
nad szybami górniczymi, dymiące kominy, linie energetyczne – trwale wpisały się
w lokalny krajobraz. Rozwinęła się też gęsta sieć linii kolejowych i dróg.
Natomiast gęste zaludnienie tego obszaru przejawia się w postaci dużego
nagromadzenia miast leżących blisko siebie. Tworzą one w zasadzie jeden
zwarty obszar zabudowany będący konurbacją, czyli rodzajem aglomeracji miejskiej,
w której nie ma jednego dominującego ośrodka.
Największym miastem są tu Katowice (320 tys. mieszkańców), częściowo pełniące funkcję
ośrodka centralnego. Jednak sąsiednie miasta są tylko nieznacznie mniejsze: Sosnowiec (230
tys. mieszk.), Gliwice (200 tys. mieszk.), Bytom (190 tys. mieszk.),Zabrze (190 tys.
mieszk.), Ruda Śląska (150 tys. mieszk.), Dąbrowa Górnicza
(130 tys. mieszk.), Tychy (130 tys. mieszk.), Chorzów (115 tys. mieszk.).
Ponadto w skład konurbacji wchodzi jeszcze 7 miast powyżej 50 tys. mieszkańców
i kilkanaście mniejszych.
Wyżyna Śląska jest najbardziej uprzemysłowionym i najgęściej zaludnionym obszarem
Polski – nosi on nazwę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ŚREDNIA GĘSTOŚĆ
ZALUDNIENIA WYNOSI PONAD 380 OSÓB/KM²
Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków
pochodzenia fluwioglacjalnego (POLODOWCOWEGO) (około 33 km²) leżący na Wyżynie
Śląskiej
Źródło: http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=870
Instrukcje:
Kapitan dokonuje przydziału czynności członkom zespołu. Na podstawie źródła tekstowego
oraz zasobów grafiki(geoformat - edukacja), zespół tworzy prezentację za pomocą Google
dokuments ,na temat przydzielonej wyżyny południowopolskiej. Prezentacja ma być
wykonana według poniższego wzorca:
Slajd 1
Strona tytułowa
Slajd
Zakres prezentacji
Slajd 3
Położenie geograficzne – wstawić odpowiednią mapę i opis.
Slajd 4
Warunki naturalne wyżyny – rzeźba terenu, klimat, gleby,
wody powierzchniowe, jeżeli jest możliwość wykorzystać
grafikę z podanego źródła.
Slajd 5
Gospodarka – rolnictwo, przemysł, usługi - , jeżeli jest
możliwość wykorzystać grafikę z podanego źródła.
Slajd 6
Źródła:
Download