Document

advertisement
Zawód: bankowiec
Bank analizuje ryzyko branż i działalności swoich klientów,
ryzyko długoterminowe, średnioterminowe, analizuje ryzyka
krajów, do których firmy eksportują, albo z których importują.
Zawód bankowca w ogóle polega na zarządzaniu ryzykiem, a
nie na unikaniu go. Unikanie ryzyka oznacza nie czynienie
niczego. Czym innym jest wstrzymanie się od jakiegoś ryzyka.
To już decyzja. Współczesny bank zorganizowany jest w formie
macierzowej, czyli w piony i powiązania pionów ze strukturami
regionalnymi. Dzisiejszy oddział to skomplikowana struktura, w
której grupy zadaniowe, grupy rynkowe, specjalizacje mieszają
się w grupach zadaniowych i kompetencyjnych. W bankowości
mówi się, że bank to ludzie, procedury i pieniądze. Pieniądze
albo się ma w formie kapitału banku, albo nie. Procedury,
komputery, techniki zarządcze, regulaminy itp. można kupić,
skopiować. Dlatego najbardziej się liczy kapitał ludzki. Istotnym
elementem jest, oczywiście, wiarygodność banku, jego
wizerunek i zaufanie, jakie wzbudza ta instytucja, ale to także
zależy od ludzi. Etykę bankowca najlepiej charakteryzują, a
zarazem określają zasady jego postępowania trzy pojęcia:
sprawność, dyskrecja, poufność. Nic nie zwalnia od odstąpienia
od tych zasad; ani informatyka, ani technika, ani aspekty
organizacyjne. Związek Banków Polskich przyjął Kodeks
Dobrej Praktyki Bankowej. Ma ona charakter deklaracji woli
a nie dokumentu prawnego, choć, oczywiście, prawo bankowe i
szereg innych ustaw nakładają na banki oraz ich pracowników
szczególne obowiązki.
Nierzetelność wobec klienta i swojej
instytucji, drobne zaniechania, niedbałość czy
wręcz szwindle szybko wychodzą na jaw i taki
człowiek w tym zawodzie się nie utrzyma. Są
też przyjemności, które wynikają z
różnorodnej i nieszablonowej pracy. Tu strasznie trudno wpaść
w rutynę. Choć nowe banki powstają jak grzyby po deszczu,
złudne jest przeświadczenie, że czekają tam na pracowników.
Coraz więcej stanowisk wypiera technika i dzisiaj bardziej liczy
się fachowość niż chęć szczera. Kto więc nie inwestuje
systematycznie w swoją wiedzę o rynku, o konkurencji,
klientach, technikach, nie chce albo nie umie się uczyć odpada. Nie ma tu też miejsca dla indywidualistów, to jest
praca zespołowa. Kto nie umie negocjować, komunikować się,
ustępować, będzie biedny, bo albo stanie w miejscu, albo
odejdzie. To miejsce dla gwiazd, ale w konstelacji. Bardzo
ważna jest umiejętność radzenia sobie ze stresem,
wynikającym z ogromnej odpowiedzialności. Przecież przez ręce
bankowca przepływają miliony złotych, dolarów, euro... No i
trzeba ujarzmić pazerność, nawet jeśli wysokie apanaże i
stanowiska mogą oznaczać samochody, telefony, bajery... To
nie ta firma. W banku cnotą jest ciągłe inwestowanie w siebie,
samokontrola, umiejętność podejmowania decyzji, ryzyka i
samoorganizacja swojej pracy.
Słowniczek





Bank Centralny - nazywany bankiem banków; odpowiada
za politykę pieniężną i nadzór bankowy; kontroluje w
imieniu rządu system kredytowy; kontroluje również
rozmiary emisji nowych banknotów, udziela pożyczek
bankom komercyjnym, ustala stopy procentowe kredytów
i pożyczek; przeprowadza operacje transferu pieniędzy,
złota i innych walorów do banków centralnych innych
krajów; w Polsce to Narodowy Bank Polski.
Bankowość - działalność związana z przyjmowaniem
depozytów i udzielaniem pożyczek; obejmuje również
oferowanie usług finansowych dotyczących ubezpieczeń,
kart kredytowych, operacji dewizowych, tworzenia
depozytów.
Czek - udzielone bankowi pisemne zlecenie
bezwzględnego wypłacenia okazicielowi podanej w nim
sumy pieniężnej z rachunku wystawcy.
Depozyt - przedmiotem depozytu bankowego są wkłady
pieniężne na rachunku bieżącym lub na rachunku
terminowym, papiery wartościowe i kruszce szlachetne.
Kapitalizacja - naliczanie odsetek od zdeponowanej
(złożonej) na rachunku bankowym sumy po określonym
czasie, np.: kapitalizacja miesięczna, kwartalna.






Konsorcjum bankowe - zawarta na pewien okres spółka
(umowa) między dwoma bankami w sprawie udzielenia
oraz zabezpieczenia kredytu; wg prawa bankowego jeden
bank może udzielić kredytu tylko do pewnej wysokości
swoich zasobów, więc w przypadku dużych kredytów
gospodarczych banki, szczególnie małe, łączą jednorazowo
swoje siły.
Kredyt a pożyczka - kredyt jest przyznawany przez bank
na konkretny cel (np.: kredyt konsumpcyjny, budowlany,
studencki) po spełnieniu przez kredytobiorcę odpowiednich
warunków m.in. wykazaniu się zdolnością do spłaty
kredytu, może być udzielony nawet na bardzo długi okres;
pożyczka udzielana jest przez bank bez konkretnego
przeznaczenia, ale zwykle na krótki okres i na mniej
korzystnych warunkach (spłaty, oprocentowania) niż
kredyt.
Kurs walutowy - cena waluty danego kraju wyrażona w
walucie innego kraju lub cena waluty obcej w pieniądzu
krajowym.
Pieniądz - ogólny ekwiwalent powszechnie i trwale
wyrażający wartość wszystkich towarów i bezpośrednio na
nie wymienialny.
ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) rachunek bankowy, na którym gromadzi się środki
pieniężne i przeprowadza rozliczenia finansowe; rachunek
jest odpowiednio oprocentowany i w określonym czasie
dokonywana jest kapitalizacja.
Weksel - dokument zobowiązujący wystawcę lub
wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego
zapłacenia w oznaczonym czasie do rąk wymienionej w
dokumencie podanej w nim sumy pieniężnej; jest ściśle
sformalizowany przez prawo wekslowe; pełni funkcję
obiegową jako papier wartościowy.
Download