1. Banki i ich rola w gospodarce

advertisement
Banki i ich rola w gospodarce
Bank
Bank – to instytucja, której przedmiotem
działania są operacje pieniężno-kredytowe jak
np. emisja banknotów, przyjmowanie
depozytów, udzielanie pożyczek czy
wykonywanie czynności na rachunek i zlecenie
klientów.
Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy
której pracowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet
kruszcowych od jednych klientów do drugich.
Krótka historia banków
-
XV i XVI w. – we Florencji, Padwie i Wenecji pojawiły się pierwsze domy
bankowe; które pożyczały pieniądze, przechowywały je i przenosiły z konta
na konto;
w XVII wieku w Anglii wprowadzono banknoty w formie biletów. Stanowiły
one zobowiązanie się banku do wypłaty na żądanie złotych monet lub
złota;
polskie banki rozpoczęły działalność dopiero po 1918 r.; w 1924 powstaje
Bank Polski i wprowadzono nową walutę „złoty polski”;
w 1945 r. rozpoczął działalność Narodowy Bank Polski; jego działalność
przerwała hegemonia ZSRR nad Polską;
koniec lat osiemdziesiątych zapoczątkował powrót złotego do świata
prawdziwego pieniądza;
1995 r. - przeprowadzono denominację złotego, która przeszła do historii
jako "skreślenie czterech zer;
Funkcje banków
Funkcje banków
Gromadzenie
depozytów
Udzielanie
kredytów
Prowadzenie
rozliczeń
pieniężnych
Depozyty
Depozyt = lokata bankowa
- Depozyt a vista – pieniądze mogą być w każdej chwili
wypłacone przez właścicieli; oprocentowanie bardzo
niskie lub zerowe;
- Depozyt terminowy – pieniądze powierzone bankowi
na jakiś czas (najczęściej min. 3 mies.) i na określony
procent;
Stopa procentowa – czyli dochód jaki uzyskamy z powierzenia bankowi naszych
pieniędzy; uzależniona jest od inflacji polityki pieniężnej i czasu trwania lokaty
Kredyt
Kredyt = odpłatna pożyczka
Rodzaje kredytów:
- konsumpcyjny – dla osób fizycznych, np. na zakup samochodu;
- produkcyjny – dla firm i przedsiębiorstw na działalność lub inwestycje;
- lombardowy – udzielany pod zastaw, np. złota lub obligacji i papierów
wartościowych;
- hipoteczny – na budowę domu lub zakup mieszkania; zastawem jest wtedy
wybudowany dom lub zakupione mieszkanie;
Kredytobiorca – osoba lub instytucja , która otrzymuje kredyt
Kredytodawca – bank lub instytucja, która udziela kredytu
Poręczyciel – osoba, która jest gwarantem spłaty zadłużenia, w przypadku gdy,
kredytobiorca nie spłaci go w terminie.
Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
Są to czynności polegające na przeprowadzeniu
operacji finansowych na rachunkach bankowych;
- działania gotówkowe – przy udziale pieniądza
w gotówce;
- działania bezgotówkowe – w postaci zapisów
na koncie lub wykorzystaniu kart płatniczych;
System bankowy w Polsce
System bankowy to wszystkie banki działające na
terenie kraju, oraz normy regulujące ich
działalność.
W Polsce na system ten składa się bank
centralny i banki komercyjne.
NBP
W Polsce rolę banku centralnego spełnia NBP,
Spełnia on 3 podstawowe funkcje:
- banku państwa (obsługa budżetu państwa)
- banku emisyjnego (emituje pieniądze)
- banku banków (udziela kredytów innym
bankom);
Gmach centrali NBP w Warszawie
Narodowy Bank
Polski
Rada Polityki
Pieniężnej
Komisja
Nadzoru
Bankowego
Banki komercyjne
Banki komercyjne to banki którym
państwo przyznało licencję ba
udzielanie kredytów i depozytów.
Banki te najczęściej działają jako
spółki akcyjne i należą do osób
prywatnych.
Największe w Polsce:
PKO BP, Bank Pekao, BRE Bank, ING
Bank Śląski, BZ WBK oraz Bank
Millenium.
Dziękuję za uwagę!
Download