Document

advertisement
1. Bank jest instytucja zaufania publicznego ponieważ dysponuje środkami przyjętymi od
klientów.
2. W kreacji pieniądza w gospodarce bierze udział tylko bank centralny.
3. Pieniądz gotówkowy stanowi zobowiązanie banku centralnego.
4. Banki dokonują transformacji pieniądza w czasie.
5. Wybrane banki nie są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy bankowej.
6. W stosunku do działalności banków używa się określenia „operacje bankowe”.
7. Udzielane przez banki z depozytów kredyty nie powodują zmiany ilości pieniądza w
obiegu.
8. Istotą funkcjonowania każdego banku komercyjnego jest czerpanie dochodów z
wykonywania operacji bankowych.
9. Polityka banków komercyjnych kształtowana jest w uzgodnieniu z organami nadzoru.
10. Kreacja pieniądza żyrowego następuje wyłącznie w bankach komercyjnych.
11. Banki komercyjne nie mogą samodzielnie decydować o zawieranych transakcjach , np. o
przyjęciu określonej sumy depozytów.
12. Nie ma żadnych różnic pomiędzy systemami bankowymi w różnych krajach.
13. Bank nie ponosi w całości ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami.
14. Banki są instytucjami zaufania publicznego, co z natury rzeczy wymusza określony
sposób postępowania, odpowiadający temu powołaniu.
15. Banki uczestniczą w alokacji i transformacji środków pieniężnych.
16. Banki pośredniczą w zawieraniu transakcji pomiędzy podmiotami zgłaszającymi popyt na
środki finansowe a podmiotami dysponującymi ich nadwyżką.
17. Systemy bankowe w gospodarce rynkowej mogą mieć strukturę jednoszczeblową.
18. Stworzenie warunków do transformacji środków pieniężnych i ich inwestowania w
czasie, zarówno co do wielkości, jaki i ryzyka jest jedną z funkcji systemu bankowego.
19. We współczesnych systemach bankowych banki komercyjne stanowią pierwszy poziom,
bank centralny drugi poziom.
20. Banki specjalistyczne dokonują wszystkich czynności bankowych, czyli łączą transakcje
depozytowo-kredytowe z obrotem papierami wartościowymi i emisją tych papierów.
21. Bank uniwersalny jest bankiem komercyjnym.
22. Parabanki są bankowymi instytucjami depozytowo-kredytowymi.
23. Operacje bierne banku polegają na udzielaniu kredytów i pożyczek pieniężnych.
24. Operacje czynne mają na celu wykorzystanie środków zgromadzonych w wyniku
operacji biernych oraz kapitałów własnych dla osiągnięcia dochodu.
25. Banki nie dokonują transformacji terminów i kwot pieniądza.
26. Inwestycja w papiery wartościowe jest operacją aktywną.
27. W operacjach aktywnych banki głównie wykorzystują środki własne.
28. Operacje pośredniczące polegają na gromadzeniu środków pieniężnych różnych klientów,
aby łącznie z własnymi zasobami banku lokować je w zyskownych operacjach.
29. Przyjmowanie depozytów przez bank jest operacją bierną.
30. Bankowość uniwersalna jest związana z bezpośrednim transferem oszczędności na rynek
pieniężny i kapitałowy.
Download