wyklad-i-rynki-walutowe

advertisement
4
Rynek walutowy na tle rynku finansowego
Pojęcie rynku finansowego
Klasyfikacja rynków finansowych
Obecne tendencje na rynkach finansowych
Rynek walutowy oraz rynek instrumentów pochodnych
Pojęcie i funkcje rynku finansowego
Przepływ oszczędności z gospodarstw domowych do przedsiębiorstw Alokacja oszczędności
Oferowanie instrumentów umożliwiających zarządzanie finansowe
Klasyfikacja rynków finansowych
Rynek pieniężny
Rynek kapitałowy
Rynek walutowy
Rynek instrumentów pochodnych
Rynek transakcji kasowych i terminowych
Rynek transakcji kasowych (spot)- transakcja dokonana w ciągu 2 dni roboczych- instrumenty
pierwotne
Rynek transakcji terminowych (forward)- transakcja odroczona do 30,90 lub 180 dni- instrumenty
pochodne
Rynek pieniężny
Umożliwia zarządzanie płynnością instytucji
Krótkoterminowe pożyczki i depozyty (do 1 roku)
Uczestnicy- banki
Rynek pieniężny- instrumenty
Krótkoterminowe (do 3 miesięcy)
Repurchase agreement (repo) -zawarcie dwóch przeciwstawnych transakcji na rynku spot i forward
Długoterminowe (3 miesiace-1 rok)
Bony skarbowe- emitowane przez rządy Certyfikaty depozytu- emitowane przez banki Bony
komercyjne - emitowane przez firmy
Rynek kapitałowy
Umożliwia pozyskanie lub alokację kapitału
Pozyskiwanie długoterminowego kapitału
Rynek akcji i obligacji
Uczestnicy
Rynek akcji- emitenci (firmy) nabywcy instytucjonalni i indywidualni
Rynek obligacji- emitenci (rządy), nabywcy instytucjonalni
Rynek walutowy
Umożliwia wymianę walut w celu dokonywania płatności międzynarodowych
Uczestnicy: banki komercyjne i inwestycyjne, banki centralne, firmy handlowe, fundusze
inwestycyjne i hedgingowe działając jako: Hedgers, arbitrażysci, spekulanci Rynek walutowy
Transakcje spot
Transakcje walutowe Futures
Transakcje walutowe Swap Opcje walutowe
Rynek instrumentów pochodnych
Umożliwia uczestnikom rynku zabezpieczenie przed ryzykiem zmian cen Cena instrumentów oparta
na cenie instrumentu bazowego Uczestnicy: banki komercyjne i inwestycyjne, banki centralne,
firmy handlowe, fundusze inwestycyjne i hedgingowe działając jako: Hedgers, arbitrażysci,
spekulanci Rynek instrumentów pochodnych
Transakcje Forward Swapy
Opcje
Pośrednicy na rynkach finansowych Banki komercyjne
Banki inwestycyjne
Wykład I z rynków walutowych
Podstawy instrumentów pochodnych
Wykład 1 z finansów międzynarodowych
Zarządzanie finansami - wykład 7
Międzynarodowe rynki finansowe - podstawowe pojęcia
Instrumenty pochodne- opracowanie - transakcje terminowe
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download