Rynek finansowy - jest to rynek na którym odbywa się przepływ

advertisement
Rynek finansowy - jest to rynek na którym odbywa się przepływ pieniądza(strumieni
finansowych) między podmiotami(uczestnikami).
RYSNEK FINANSOWY:
Definicje:
1. Miejsce zawierania transakcji mających za przedmiot szeroko rozumiany kapitał
finansowy(akcent na: przedmiot transakcji na nim dokonywanych)
2. Zespół podmiotów dokonujących transakcji rzeczywistymi i nierzeczywistymi
walorami finansowymi, występującymi w materialnej i zdematerializowanej
formie(akcent także na: podmioty w nim uczestniczące)
Rzeczywiste walory finansowe= bazowe instrumenty finansowe(akcje, obligacje)
Nierzeczywiste walory finansowe(co raz więcej miejsca zajmują na rynku)
=pochodne instrumenty finansowe czyli projekcje oczekiwań inwestorów, które nie
są związane z fizyczną dostawą waloru finansowego (np.:. przewidywana przyszła
stopa procentowa, przewidywany przyszły kurs walutowy). Charakteryzuje
terminowe transakcje finansowe.
Funkcje rynku finansowego (istota rynku finansowego):
1. Na rynku finansowym dochodzi do rozliczania zawieranych między
wymienionymi podmiotami transakcji (podmiotami rynku finansowego transakcji)
= funkcja rozliczeniowa
2. Dofinasowania ich działalności gospodarczej; następuje przepływ pieniądza od
podmiotów mających go w nadmiarze do nabywcy kapitału pożyczkowego, dzięki
czemu następuje wzrost efektywności wykorzystania kapitału. Podmioty
dysponujące danym kapitałem, udostępniają go podmiotom potrzebującym, w
skutku czego istnieje przepływ pieniądza.
Na rynku finansowym
Istota rynku finansowego:


Dokonuje się wymiany jednego rodzaju walorów(aktywów) finansowych
na inne
Zawierane są także transakcje hedgingowe, spekulacyjnej i arbitrażowe
Transakcje heidngowe(zabezpieczające) – jest zabezpieczanie się przed ryzykiem
poniesienia strat z tytułu zmiany ceny, kursu walutowego, kursu akcji, czy stopy
procentowej.
Transakcje spekulacyjne - polegają na dążeniu do zarabiania na zmianach cen
instrumentów finansowych w czasie czyli celem dokonywania spekulacji
(niezależnie do kategorii i podkategorii). Uzyskanie dochodów z tytułu wzrostu.
Transakcje arbitrażowe - polegają na dążeniu do zarabiania, na różnicach cen
tych samych instrumentów, w różnych miejscach geograficznych np.: na różnych
giełdach oraz na różnicach między ceną danego instrumentu na rynku kasowym i
terminowym.
Wzrost zainteresowaniem transakcji drugiego rodzaju wynika z globalizacji czyli
większej możliwości inwestowania na różnych rynkach oraz wzrost możliwości
pozyskiwania informacji.
Uczestnicy rynków finansowych:
 Kapitało dawcy


Kapitało biorcy (skarb państwa, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe
- posiadają nadwyżki dochodów nad wydatkami, instytucje finansowe – są
inwestorami i pośrednikami, organy samorządowe)
Pośrednicy finansowi – instytucje (banki)
Instytucje finansowe są zarówno inwestorami jak i pośrednikami. Są to:





Banki(komercyjne, inwestycyjne)
Nie bankowe instytucje finansowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe
Fundusze emerytalne
Fundusze inwestycyjne
Inwestorzy:
- Indywidualni
- Instytucjonalni
Cechą jest rosnący udział inwestorów instytucjonalnych. (towarzystwa emerytalna,
fundusze inwestycyjne, bank centralny).
Skutek ponad normlanej
akumulacji rezerw( bank centralny
może tak być skategoryzowany).
Im wyższy udział inwestorów instytucjonalnych w obrotach na rynku finansowym tym wyższy
jego poziom rozwoju.
Jakie są miary rynku finansowego?
- kapitalizacja giełdy
- udział ilościowy podmiotów inwestorów instytucjonalnych
Banki są najbardziej rozpowszechnioną instytucją rynku finansowego
Banki:
 Komercyjne, które w klasycznym rozumieniu prowadzą działalność depozytowo kredytową , w wielu krajach istnieją tak zwane para banki jak np.: kasy
oszczędnościowo- pożyczkowe, unie kredytowe( są nie bankowymi instytucjami
bankowymi, ale należy je zakwalifikować do komercyjnych.) Są one inaczej
legislacyjnie ustanowione i inny organ może sprawować nad nimi kontrolę.
 Inwestycyjne, które zajmują się bankowością inwestycyjną, zajmuję się transakcjami,
papierami wartościowymi, świadczy różny zakres usług finansowych np.
przeprowadzanie i gwarantowanie emisji na rynku pierwotnym, świadczenie usług
dealerskich na rynku wtórnym, konstruowanie i operowanie nowych instrumentów
finansowych(pochodne), zarządzanie i doradztwo finansowe., zarządzanie i
doradztwo portfelowe, doradztwo i usługi w zakresie fuzji, przejęć i sprzedaży
przedsiębiorstw.
Model bankowości uniwersalnej czyli połączenie bankowości komercyjnej i
inwestycyjnej.
Podział (segmenty) rynku finansowego:




Rynek pieniężny
Rynek walutowy
Rynek kapitałowy
Rynek instrumentów pochodnych
Nieostrość w podziale na 4 segmenty:
o Walutowe kontrakty terminowe, jest jednocześnie rynkiem instrumentem
rynku walutowego, a z drugiej instrument rynku pochodnych.
o Depozyty walutowe możemy jednocześnie zaliczyć do rynku pieniężnego i
walutowego
o Obligacje zamienne mogą być w rynku kapitałowymi jak i w rynku
instrumentów pochodnych.
I kryterium – cel posługiwania się instrumentem:
Charakter czyli inaczej rodzaj instrumentów finansowych będących przedmiotem
transakcji i cel przeznaczania pozyskanych za ich pomocą środków finansowych
II kryterium – okres zawierania transakcji:
Rynek finansowy to rynek , na którym są zawierane transakcje o zapadalność
(wymagalność) instrumentu finansowego do jednego roku. Poszukując charakteru tych
instrumentów rzuca się że mają charakter wierzycielski bądź udziałowy.
Bon skarbowy przez 52 tygodnie oznacza, że jest emitowany 364 dni, a o jeden dzień dłużej
wymagalność staję się już roczną obligacją skarbową.
Rynek finansowy :
o Krajowy: te segmenty rynku, na których przedmiotem transakcji są instrumenty
finansowe denominowane w walucie danego kraju i przynajmniej jedną stroną
zawieranych transakcji jest podmiot krajowy.
o Międzynarodowy – ekspansja zagraniczna, różnych podmiotów, które stają się istotą
rynku zagranicznego, emitowanie walorów na rynku krajowych o innych walutach
o Globalizacja finansów – zacieranie się granic między krajowym i międzynarodowym
rynkiem finansowym
Instrumenty rynków finansowych:
 Jest to kontrakt(umowa) zawierana przez dwie strony, regulująca zależność
finansową między nimi. Są to:
W szerokiej gamie instrumentów rynku finansowych należy wymienić: papiery
wartościowe, kredyty, pożyczki międzybankowe.
Według Polskiej ustawy o obrocie do instrumentów finansowych będącymi a)
papierami wartościowymi należy:
 akcje
 prawa poboru akcji






gwaranta subskrypcyjne
kwity depozytowe
obligacje
listy zastawne
certyfikaty inwestycyjne
inne zbywalne papiery wartościowe w tym inkorporujące(ucieleśniające), prawa
majątkowe, odpowiadające prawą wynikającym z akcji lub zaciągnięcia długu
wyemitowane na podstawie właściwych przepisów Polskiego prawa lub obcego.
b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji inkorporujące
uprawnienia do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w punkcie
pierwszym lub wykonywane poprzez rozliczenie pieniężne, prawa pochodne.
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych
otwartych:
instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty oraz inne równoważne instrumenty
finansowe, umowy procentowe, swapy na stopy procentowe oraz swapy walutowe
opcje kupna bądź sprzedaży instrumentów finansowych, pochodne instrumenty towarowe i
inne instrumenty jeśli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym państwa
członkowskiego
UE.
Download