Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

advertisement
Rodzaje ryzyka inwestycyjnego
Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem poniesienia straty (ryzyko inwestycyjne). Wartość inwestycji może
rosnąć lub maleć, co wiąże się z możliwością utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków.
Historyczne wyniki z tytułu dokonanych inwestycji, w tym inwestycji w ubezpieczenia na życie z
ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w
przyszłości. Poziom ryzyka zależy od rodzaju aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem
decyzji inwestycyjnej należy, poza prognozą potencjalnego zysku, określić również czynniki ryzyka, jakie
mogą wiązać się z daną inwestycją.
Istnieją różne rodzaje ryzyka inwestycyjnego, wynikające z różnych jego źródeł. Wśród nich najważniejszymi
są:
1) Ryzyko stopy procentowej
Dotyczy możliwości poniesienia strat w efekcie niestabilności wartości instrumentów finansowych opartych
na stopie procentowej. Zmienność stóp procentowych ma wpływ na wyceny rynkowe instrumentów
finansowych takich jak np. obligacje, akcje czy instrumenty pochodne. W przypadku rosnących stóp
procentowych na rynku inwestycja o stałym dochodzie staje się mniej atrakcyjna i odwrotnie – przy
malejących stopach procentowych na rynku inwestycje w instrumenty o stałym dochodzie są bardziej
opłacalne.
2) Ryzyko kursu walutowego
Dotyczy transakcji międzynarodowych i wiąże się z możliwością poniesienia straty w wyniku różnic
kursowych, będących efektem nieprzewidzianych zmian kursu walutowego (wzajemnej relacji cenowej
różnych walut), pomiędzy chwilą powstania należności (zobowiązania) oraz momentem faktycznego
rozliczenia transakcji. Ryzyko to dotyka wszystkich, którzy posiadają aktywa i instrumenty finansowe
denominowane w walutach obcych, na przykład kredyty walutowe czy akcje zagranicznych przedsiębiorstw.
3) Ryzyko płynności
Związane jest z możliwymi problemami ze sprzedażą instrumentu finansowego w krótkim okresie, po
oczekiwanej przez inwestora cenie. Instrumenty o dużej płynności to np. akcje największych notowanych
spółek, papiery skarbowe lub waluty.
4) Ryzyko kredytowe
Dotyczy sytuacji, w której jedna ze stron kontraktu nie reguluje zobowiązań na rzecz drugiej strony
wynikających z umowy pomiędzy stronami. Ryzyko charakterystyczne jest głównie dla instrumentów
dłużnych (np. obligacji korporacyjnych).
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 50, fax 022 555 05 00, www.axa.pl
Członkowie Zarządu – Janusz Arczewski, Jarosław Hermann, Mariusz Wójcik, Clement Michaud
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216; NIP 521-10-36-859; Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości
5) Ryzyko polityczne
Wiąże się z możliwością poniesienia strat w wyniku nieprzewidywalnych zmian na rynku wywołanych
aktywnością państwa i urzędników (nowe regulacje prawne, zaangażowanie się rządu w konflikt zbrojny,
ujawnienie skandalu polityczno-gospodarczego itd.). Wspomniane zmiany mogą wpłynąć negatywnie na
sytuację gospodarczą kraju, i tym samym na rentowność inwestycji.
6) Ryzyko inflacji
Oznacza ryzyko poniesienia strat w związku ze spadkiem realnej wartości pieniądza. Potencjalna stopa
zwrotu z inwestycji może okazać się niższa niż aktualna inflacja, co w rezultacie (pomimo braku nominalnej
straty) może przyczynić się do rzeczywistej utraty wartości zainwestowanego kapitału.
Download