Wyk*ad IV * Ryzyko stopy procentowej jako przyk*ad - E-SGH

advertisement
Wykład IV – Ryzyko stopy procentowej jako przykład ryzyka rynkowego
1. Charakterystyka ryzyka stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej można zaliczyć do form ryzyka rynkowego stanowiącego
element składowy ryzyka finansowego. Korzystając z ogólnej definicji ryzyka sformułowanej
wcześniej, ryzyko stopy procentowej można określić jako zagrożenie osiągnięcia wyniku
odbiegającego od zakładanego poziomu na skutek ukształtowania się poziomu i struktury
przyszłych stóp procentowych w sposób odmienny od oczekiwań podmiotu, a w przypadku
braku oczekiwań - w sposób odmienny w stosunku do obecnego poziomu i struktury stóp
procentowych.
Formułując w powyższy sposób definicję ryzyka stopy procentowej, warto zwrócić
uwagę na nieprecyzyjność pojawiającego się czasami w literaturze (również polskiej) pojęcia
„ryzyko zmiany stopy procentowej”. Podstawowym źródłem ryzyka stopy procentowej nie
jest bowiem relacja pomiędzy dzisiejszym poziomem stopy procentowej a przyszłym,
odmiennym poziomem tej stopy, lecz relacja pomiędzy oczekiwaniami co do przyszłego
poziomu stopy procentowej a rzeczywistym stanem przyszłym.
Inną koncepcję definicji ryzyka stopy procentowej prezentuje Komitet Bazylejski,
według którego ryzyko stopy procentowej to „niebezpieczeństwo niekorzystnego wpływu
zmian stopy procentowej na kondycję finansową podmiotu gospodarczego, w tym banku.”
Ryzyko stopy procentowej jest determinowane w znacznej mierze przez czynniki
egzogeniczne względem jednostki narażonej na ryzyko, a mianowicie przez poziom stóp
procentowych i możliwe do wyróżnienia ich struktury.
Podstawowe czynniki wpływające na poziom stóp procentowych w gospodarce to:
•
Niezależność i polityka Banku Centralnego i decyzje RPP
•
Polityka rządu, w tym założenia ustawy budżetowej
•
Dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki
•
Oczekiwania uczestników rynku
•
Istnieją zatem związki ryzyka stopy procentowej z ryzykiem politycznym i prawnym
Silne powiązania pomiędzy ryzykiem stopy procentowej i innymi typami ryzyka i
znaczna wewnętrzna niejednorodność zjawiska ryzyka stopy procentowej skłaniają do
podjęcia próby wyróżnienia bardziej jednorodnych komponentów tego typu ryzyka.
Najprostszym i zarazem najczęściej spotykanym sposobem podziału ryzyka stopy
1
procentowej jest proponowane min. przez BIS (Bank for International Settlements)
wyróżnienie dwóch komponentów:
- ryzyko dochodu – definiowane jako ryzyko zmiany poziomu dochodu jednostki na skutek
braku synchronizacji terminów zapadalności aktywów i pasywów
wrażliwych na zmiany stopy procentowej spowodowanej innym niż
uwzględniony w procesie decyzyjnym scenariuszem rozwoju sytuacji na
rynku stóp procentowych,
- ryzyko inwestycji – określane też mianem ryzyka wartości, a definiowane jako zmiana
wartości
portfeli
instrumentów,
wrażliwych
na
zmiany
stopy
procentowej, będących w posiadaniu jednostki, oraz zmiana wartości
rynkowej samej jednostki, spowodowana odchyleniem się wartości
poszczególnych instrumentów finansowych od ich wartości planowanych
na skutek ukształtowania się stóp procentowych na poziomie odmiennym
od przewidywanego.
Z punktu widzenia metod pomiaru i analizy ryzyka stopy procentowej celowy jest
podział tego ryzyka na ryzyko związane z pozycjami:
- o stałej stopie procentowej,
- o zmiennej stopie procentowej.
Takie rozróżnienie pozycji wrażliwych na ryzyko stopy procentowej pozwala
stwierdzić, że ryzyko dochodu obejmować będzie pozycje o stałej (z wyjątkiem papierów
wartościowych) i zmiennej stopie procentowej. Ryzyko inwestycji obejmować będzie
natomiast jedynie zagrożenia związane ze zmianami cen papierów wartościowych o stałym
oprocentowaniu.
Ponieważ ryzyko dochodu wynika z nierównomiernej elastyczności dopasowania się
do zmian rynkowej stopy procentowej pozycji po stronie aktywów i pasywów bilansu
jednostki, największym źródłem ryzyka stopy procentowej są pozycje o stałej stopie
procentowej. Wynika to z zawartego w konstrukcji takich instrumentów braku elastyczności
dopasowania do zmieniającego się poziomu rynkowych stóp procentowych. W przypadku
pozycji o zmiennej stopie procentowej elastyczność dopasowania nie jest ograniczana
warunkami konstrukcji takich instrumentów. W praktyce jednak często dochodzi do sytuacji,
w której poszczególne pozycje bilansowe reagują w różnym stopniu i w różnym czasie na
zmiany rynkowej stopy procentowej. Ryzyko związane z pozycjami o zmiennej stopie
procentowej można więc zdefiniować jako niebezpieczeństwo zmiany różnicy między kwotą
2
otrzymywanych i płaconych odsetek w następstwie zmiany rynkowej stopy procentowej,
spowodowane różną stopą dopasowywania się do nowego poziomu oprocentowania
poszczególnych pozycji bilansowych.
Potrzeby
budowy
zaawansowanych
systemów
zarządzania
ryzykiem
stopy
procentowej w instytucjach finansowych, w których działalności ryzyko to odgrywa
szczególnie dużą rolą, powodują, że przedstawione tu proste metody podziału ryzyka stopy
procentowej mogą się okazać zbyt uproszczone. Przykładem rozbudowanej klasyfikacji
komponentów ryzyka stopy procentowej, uwzględniającej specyfikę funkcjonowania
instytucji finansowej jest systematyka zaproponowana przez K. Jackowicza1, zilustrowana na
rysunku 1.
1
Jackowicz K. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – metoda duracji, PWN, Warszawa 1999
3
Ryzyko stopy procentowej sensu largo
Ryzyko zakłócenia harmonogramu
pojawiania się strumieni pieniężnych
Ryzyko produktowo-terminowej
struktury stóp procentowych
Ryzyko stopy procentowej sensu stricte
Ryzyko
wartości
Ryzyko
refinansowania
Ryzyko dochodu
Ryzyko terminowej
stopy procentowej
Ryzyko
podstawowe
Ryzyko
reinwestycji
Ryzyko stochastyczne
2. Źródła ryzyka stopy procentowej
Najprostszą formą ryzyka stopy procentowej jest ryzyko zmiany wartości
instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu znajdujących się w portfelu inwestora na
skutek zmian poziomu rynkowych stóp procentowych.
4
Wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych powoduje w sposób naturalny spadek
wartości instrumentów dłużnych o stałej stopie procentowej (w porównaniu do wartości nowo
emitowanych instrumentów oferujących wyższe kupony odsetkowe). Jeżeli takie instrumenty
w portfelu inwestora stanowią otwartą pozycję w portfelu inwestora poniesie on stratę
ekonomiczną. Otwarte pozycje w bilansach przedsiębiorstw powstają na skutek
niedopasowania terminów zapadalności czy wartości nominalnych instrumentów i strumieni
pieniężnych o charakterze aktywów i tych o charakterze pasywów. Stopień, w jakim taka
pozycja zagraża bezpieczeństwu inwestora zależy nie tylko od jej wielkości i wrażliwości na
zmiany poziomu stóp procentowych ale również od korelacji pomiędzy wrażliwościami
poszczególnych pozycji znajdujących się w portfelu inwestora.
Nawet jeśli wydaje się że poszczególne pozycje kompensują wzajemnie swoje
wrażliwości na ryzyko stopy procentowej, niedoskonałość korelacji pomiędzy tymi pozycjami
może generować znaczne ryzyko. Wynika to faktu, że o skali ryzyka stopy procentowej
decydują nie tylko poziom, ale również struktura przyszłych stóp procentowych. Dlatego we
wszelkich rozważaniach nad istotą stopy procentowej i ryzyka stopy procentowej, jak również
w pracach nad tworzeniem narzędzi umożliwiających ograniczanie tego ryzyka niezwykle
ważną rolę odgrywa koncepcja terminowej struktury stóp procentowych opisywanej przez
kształt tzw. krzywej dochodowości (yield curve). Terminowa struktura stóp procentowych
odzwierciedla zależność pomiędzy stopą dochodu w skali roku a terminem zapadalności
instrumentu finansowego. Krzywa dochodowości obrazująca strukturę terminową, oprócz
wartości informacyjnej w zakresie rentowności inwestycji w instrumenty dłużne o różnych
terminach zapadalności, może być również interpretowana jako wskaźnik koniunktury oraz
oczekiwań inflacyjnych2. Krzywa dochodowości może być skonstruowana na podstawie:
- stóp dla różnych instrumentów finansowych,
- stóp zwrotu w terminie do wykupu (yield to maturity - YTM), stóp natychmiastowych
(spot) bądź stóp terminowych (forward),
- stóp dla pożyczkobiorców o różnym poziomie ryzyka kredytowego.
Krzywa dochodowości dla stóp natychmiastowych ma najczęściej charakter krzywej
zerokuponowej, a więc krzywej obrazującej zależność stopy dochodu od terminu wykupu dla
obligacji, od których wszystkie należne odsetki wypłacane są dopiero w chwili wykupu
instrumentu. W praktyce na rynku finansowym trudno jest znaleźć instrumenty zerokuponowe
2
Szerzej na ten temat w: Sławiński A., Krzywa dochodowości, „Bank i Kredyt” nr 11/95, str. 25 – 35.
5
dla wszystkich terminów zapadalności niezbędnych do wyznaczenia kształtu krzywej
dochodowości. Szczególnie trudne jest uzyskanie kwotowania stóp zerokuponowych dla
terminów zapadalności powyżej 1 roku. Możliwe jest jednak obliczenie brakujących stop
zerokuponowych na podstawie cen dostępnych na rynku obligacji kuponowych, za pomocą
procesu iteracyjnego określanego terminem „bootstraping”. Punktem wyjścia do takiego
procesu obliczeniowego jest spostrzeżenie, że każda obligacja kuponowa może być
postrzegana jako portfel obligacji zerokuponowych, gdzie każdy kolejny strumień pieniężny
generowany przez obligację kuponową jest traktowany jako wypłata z kolejnej obligacji
zerokuponowej. Możemy więc wyrazić wartość obligacji jako:
N
P0  
t 1
Ct
Z 0,t
(1.1)
gdzie:
P0 – cena obligacji w chwili t=0,
Ct – strumień pieniężny generowany przez obligację w chwili t
Zx,y – zerokuponowy współczynnik dyskontowy dla płatności otrzymanej w chwili y,
mierzony od chwili x.
Rozważmy, cztery przykładowe obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i
kuponach odsetkowych płatnych w okresach 6-miesięcznych. Dane na temat obligacji zawiera
tabela 1.
Tabela 1. Parametry przykładowych obligacji skarbowych
Obligacja
Termin wykupu
Roczny kupon odsetkowy
Cena
(w
%
wartości
nominalnej)
A
6 miesięcy
6,0%
100
B
1 rok
6,5%
100
C
1,5 roku
7,0%
100
D
2 lata
7,5%
100
6
Strumienie płatności generowane przez poszczególne obligacje wyglądają jak w tabeli
2:
Tabela 2. Strumienie płatności generowane przez przykładowe obligacje skarbowe
Termin płatności
Obligacja
6 miesięcy
A
103
B
3,25
103,25
C
3,5
3,5
103,5
D
3,75
3,75
3,75
1 rok
1,5 roku
2 lata
103,75
Równania ceny dla poszczególnych obligacji będą więc wyglądać w sposób
następujący:
PA 
103
Z 0; 0 , 5
PB 
3,25 103,25

Z 0; 0 , 5
Z 0;1
PC 
3,5
3,5 103,5


Z 0;0,5 Z 0;1 Z 0;1,5
PD 
3,75 3,75 3,75 103,75



Z 0;0,5 Z 0;1 Z 0;1,5
Z 0; 2
Ze wzoru na cenę obligacji A możemy łatwo wyznaczyć wartość współczynnika
zerokuponowego dla pierwszego okresu 6-miesięcznego:
P0 
C 0,5
Z 0; 0 , 5
100 
103
Z 0; 0 , 5
Z 0;0,5  1,03
6-miesięczny zerokuponowy współczynnik dyskontowy równy 1,03, przy założeniu
półrocznej kapitalizacji odsetek, implikuje roczną stopę dochodu na poziomie 6,09%.
7
W następnym kroku do wzoru na cenę obligacji rocznej, którą możemy potraktować
jako portfel dwóch obligacji zerokuponowych, podstawiamy wartość obliczonego z ceny
obligacji 6-miesięcznej współczynnika zerokouponowego dla okresu 6-miesięcznego i
obliczamy wartość współczynnika dla okresu 1 roku.
P0 
C 0,5
Z 0; 0 , 5

C1
Z 0;1
100 
3,25 103,25

1,03
Z 0;1
Z 0;1 
103,25
 1,066
3,25
100 
1,03
Jak widać, proces „bootstraping” polega na wykorzystaniu ceny krótkoterminowej
obligacji zerokuponowej do obliczenia współczynnika zerokuponowego, a następnie
wykorzystanie tak obliczonego współczynnika dla obliczenia wartości współczynnika do
okresu dłuższego niż jeden okres odsetkowy. Proces ten możemy kontynuować tak długo, jak
długo dysponować będziemy nieprzerwanym ciągiem cen obligacji wygasających w
kolejnych
terminach,
dla
których
chcemy
obliczyć
wartości
współczynników
zerokuponowych, a na ich podstawie zbudować krzywą dochodowości implikowanych
zerokuponowych stóp spot.
Dysponując cenami obligacji i obliczonymi na ich podstawie współczynnikami
zerokuponowymi, możemy również obliczyć wartości współczynników terminowych, oraz
implikowanych przez nie terminowych stop procentowych, wykorzystując formułę:
FRFx , y 
Z 0, y
Z 0, x
gdzie:
FRFx,y - terminowy współczynnik zerokuponowy dla okresu rozpoczynającego się w
terminie przyszłym x i kończącego się w terminie y.
Krzywa dochodowości może przyjmować kształt:
8
- wznoszący (rosnący, pozytywny) – obrazujący sytuację, w której stopy
długoterminowe są wyższe od stóp krótkoterminowych,
- płaski – obrazujący sytuację, w której stopy procentowe przyjmują ten sam poziom
niezależnie od terminu zapadalności,
- opadający (negatywny, inwersyjny) – obrazujący sytuację, w której stopy
krótkoterminowe są wyższe od stóp długoterminowych.
Na przestrzeni XX wieku powstało szereg teorii ekonomicznych, próbujących opisać
sposób kształtowania się struktury terminowej. Największe znaczenie zyskały trzy teorie
zaliczane do grupy tradycyjnych teorii krzywej dochodowości: teoria oczekiwań, teoria
preferencji płynności oraz teoria segmentacji rynku.
Zarządzający ryzykiem często używają pojęcia ryzyka krzywej dochodowości (curie
risk). Ryzyko krzywej dochodowości powstaje w portfelach, w których krótkie i długie
pozycje o różnych terminach zapadalności są efektywnie zabezpieczone przed równoległymi
przesunięciami krzywej dochodowości lecz nie są zabezpieczone przed zmianami kształtu
krzywej.
Ryzyko krzywej to nie jedyne zagrożenie. Nawet jeśli offsetujące się pozycje mają te
same terminy zapadalności może wystąpić tak zwane ryzyko bazowe jeśli stopy
oprocentowania pozycji długich i krótkich nie są doskonale skorelowane.
3. Mierniki ryzyka stopy procentowej
Do pomiaru ryzyka portfela narażonego na ryzyko stopy procentowej mogą być
stosowane tradycyjne mierniki, takie jak: wariancja, odchylenie standardowe, VaR itp.
Oprócz tego można jednak zastosować mierniki skonstruowane z myślą o specyfice ryzyka
stopy procentowej starające się uwzględnić dwa główne aspekty ryzyka stopy procentowej:
ryzyko dochodu i ryzyko inwestycji, analizujące zarówno wielkość narażonego na ryzyko
kapitału przy danej zmienności stopy procentowej oraz sekwencję czasową zmian
przepływów pieniężnych, która nastąpi przy danej zmianie stopy procentowej. Przykładem
takich narzędzi są analiza luki stopy procentowej i analiza okresowa (analiza duration).
Warto zwrócić uwagę, że obie te techniki zakładają, że jego źródłem jest niezrównoważenie
bilansu instytucji pod względem występowania w nim pozycji wrażliwych na zmiany stóp
9
procentowych i pozycji niewrażliwych na te zmiany. Instrumenty o zmiennej stopie
procentowej są przy tym uznawane za niewrażliwe na zmiany stóp procentowych.
3.1. Analiza luki stopy procentowej
Analiza luki stopy procentowej (gap analysis) to tradycyjna metoda pomiaru ryzyka
stopy procentowej. Luka stopy procentowej jest definiowana jako różnica między wartością
aktywów i pasywów podlegających zmianie oprocentowania w tym samym okresie. Tak
wyznaczona luka określana jest też mianem luki lub zestawienia niedopasowania. Analiza
luki służy głównie do ustalenia niedopasowania struktury terminów zmian oprocentowania i
terminów zapadalności aktywów i pasywów instytucji. Metoda ta najczęściej stosowana jest
do pomiaru ryzyka stopy procentowej w instytucjach finansowych, głównie w bankach.
Procedura wyznaczania luki może być opisana w pięciu krokach:
1. podział wszystkich pozycji bilansowych na wrażliwe i niewrażliwe na zmiany
oprocentowania rynkowego,
2. podział pozycji wrażliwych na zmiany oprocentowania na pozycje o stałej i zmiennej
stopie procentowej,
3. ustalenie terminów, w których możliwa jest zmiana stawek oprocentowania (w
szczególności terminów zapadalności/wymagalności aktywów/pasywów); ponieważ
faktyczne terminy zmiany oprocentowania nie zawsze pokrywają się z terminami
umownymi, do wyznaczenia terminów dla celów analizy luki stosuje się metodę
deterministyczną (terminy umowne uznaje się za przewidywane terminy faktyczne)
lub metodę statystyczną (określa się prawdopodobieństwo tego, że termin umowny
pokryje się z terminem faktycznym),
4. ustalenie przedziałów czasowych, w obrębie których dokonywane jest porównanie;
wybór granic przedziałów uzależniony jest od specyfiki i struktury bilansu, zakresu
działania instytucji oraz pożądanej dokładności obliczeń; przyjmuje się, że jeśli celem
analizy jest dokładne określenie ryzyka dla dochodów banku, to powinno się stosować
miesięczne granice przedziałów dla pierwszego roku i kwartalne dla drugiego 3, z
drugiej strony dla odległego horyzontu czasowego (powyżej 10 lat) można stosować
stosunkowo szerokie granice przedziałów np. 5-letnie, ze względu na niską
wrażliwość na zmiany stóp procentowych w tak długim horyzoncie czasowym,
Takie zalecenia stosuje np. amerykański nadzór bankowy. Patrz: Interest Rate Risk – Comptrollers Handbook,
Office of the Comptroller of the Currency, June 1997
3
10
przygotowanie zestawienia niedopasowania pozycji aktywów i pasywów w
poszczególnych przedziałach w zależności od terminów, w których mogą być
dokonane zmiany oprocentowania.
Wynikiem powyższych działań jest określenie pozycji netto niedopasowania aktywów
i pasywów w danym przedziale czasowym. Pozycje niedopasowania netto
uwidoczniają nadwyżkę lub niedobór aktywów w stosunku do pasywów, które mogą
być przeszacowane na koniec danego przedziału czasowego.
Na podstawie przygotowanego zestawienia oblicza się wartości wskaźników
określanych jako: luka okresowa.
G j   Aij  Pij 
gdzie:
Gj – luka okresowa dla okresu j,
G – luka skumulowana,
Aij - wartość i-go rodzaju aktywów o stałej stopie procentowej na koniec okresu j,
Pij - wartość i-go rodzaju pasywów o stałej stopie procentowej na koniec okresu j,
Niedopasowania wyznaczone dla poszczególnych przedziałów czasowych stanowią podstawę
do wyznaczenia tzw. luki skumulowanej, będącej sumą poszczególnych luk. Luka
skumulowana może być wyznaczana jako:
- suma luk od najbliższego do najdalszego przedziału czasowego - określa skumulowaną lukę
niedopasowania przeszacowanych do końca danego przedziału czasowego aktywów lub
pasywów; luka skumulowana w ten sposób dostarcza informacji, jaka kwota przynosić będzie
zmienioną marżę od początku następnego przedziału czasowego analizy, przy założeniu, że
zmieniona stopa procentowa utrzyma się dalej na tym samym poziomie;
- suma luk od najdalszego do najbliższego przedziału czasowego - określa skumulowaną
różnicę aktywów i pasywów niepodlegających jeszcze przeszacowaniu, czyli jaka wartość
bilansu netto nie jest wrażliwa na zmiany stóp procentowych w przyszłości.
11
Bezwzględne wielkości luk dla określonych przedziałów czasowych analizy nie pozwalają na
zidentyfikowanie skali ryzyka, na jakie narażona jest instytucja, w przypadku różnych
wariantów przebiegu zmian rynkowych stóp procentowych. Zagrożenie dochodów
odsetkowych zależy w dużym stopniu od skali działalności instytucji, struktury bilansu itp.
Zasadne jest więc obliczanie również miar względnych luki okresowej, takich jak:
- współczynnik luki - iloraz luki okresowej w danym przedziale czasowym i aktywów ogółem
lub wyniku odsetkowego,
- współczynnik wrażliwości na zmiany oprocentowania - określający relację aktywów w
stosunku do pasywów wrażliwych na zmiany oprocentowania; w przypadku wskaźnika
większego od jedności i wzrostu stóp procentowych podmiot odnotuje zwiększenie dochodów
odsetkowych netto, w przypadku wskaźnika mniejszego od jedności i wzrostu stóp
procentowych dochody odsetkowe netto podmiotu obniżą się w wyniku szybszego przyrostu
kosztów pasywów niż zysku z aktywów.
Mapę wpływu ryzyka stopy procentowej mierzonego metodą analizy luki na
dochodowość instytucji można przedstawić w postaci prostej tabeli:
Tabela 5. Wpływ luki okresowej i stopy procentowej na dochody odsetkowe netto
Wzrost stopy rynkowej
Spadek stopy rynkowej
Luka dodatnia
Wzrost dochodów
Spadek dochodów
Luka ujemna
Spadek dochodów
Wzrost dochodów
Źródło: Opracowanie własne
W celu pełnego zaprezentowania profilu ryzyka stopy procentowej banku należy
uwzględnić,
w
zestawieniu
niedopasowania,
także
wartość
wszystkich
pozycji
pozabilansowych w zakresie instrumentów, których wartość może się zmieniać pod wpływem
wahań stopy procentowej. Do instrumentów takich należą oczywiście instrumenty pochodne
takie jak kontrakty futures czy swapy, ale również wiążące promesy kredytowe. Instrumenty
pozabilansowe są często przedstawiane w zestawieniu niedopasowania za pomocą dwóch
bilansujących się zapisów: pierwszego, opiewającego na kwotę stanowiącą wartość pieniężną
instrumentu bazowego, na który opiewa kontrakt czyli tzw. wartość bazową instrumentu
(notional principal amount) oraz towarzyszącego mu zapisu korygującego z przeciwnym
12
znakiem. Jeśli opisywany instrument cechuje wzrost wartości w następstwie spadku stóp
procentowych (tak jak w przypadku zakupu kontraktu futures lub wystawienia opcji put), to
pierwszy zapis ma znak ujemny, a drugi znak dodatni. Jeśli wartość instrumentu wzrasta w
wyniku wzrostu stóp procentowych (sprzedaż kontraktu futures, wystawienie opcji call), to
pierwszy zapis ma znak dodatni, a drugi ujemny.
Taka
konwencja
zapisu
umożliwia
odzwierciedlenie
wpływu
instrumentu
pozabilansowego na efektywny termin zapadalności aktywów w bilansie banku. Rozważmy,
dla przykładu, kontrakt futures na 10-letnie obligacje skarbowe, którego termin wykonania
przypada za 5 miesięcy. Zakup kontraktu będzie wpływał na wydłużenie terminu
zapadalności aktywów banku, a sprzedaż kontraktu - na skrócenie terminu zapadalności.
Dlatego nabyty kontrakt, w zestawieniu niedopasowania, zostanie wykazany za pomocą
zapisu ze znakiem ujemnym w przedziale obejmującym 5-miesięczny termin zapadalności i
zapisu bilansującego ze znakiem dodatnim w przedziale obejmującym 10-letni termin
zapadalności.
Inny problem związany z budową zestawienia niedopasowania to uwzględnienie
pozycji opcyjnych. Chodzi przy tym nie tylko o klasyczne kontrakty opcyjne z ewidencji
pozabilansowej, ale również o opcje wbudowane w instrumenty finansowe ewidencjonowane
w bilansie (takie jak kredyt o zmiennej stopie procentowej z wbudowaną opcją CAP,
ograniczającą maksymalny wzrost oprocentowania do poziomu wyznaczonego w opcji). W
celu uwzględnienia pozycji opcyjnych stosuje się przynajmniej 3 różne metody, których
działanie można zobrazować na prostym przykładzie 10-letniej pożyczki o zmiennej stopie
procentowej, ze stawką procentową ustalaną w okresach 6-miesięcznych, z wbudowaną opcją
CAP ograniczającą wzrost oprocentowania do 12%.
Metoda „wszystko-albo-nic”. Przy zastosowaniu tej metody pożyczka jest traktowana
jako instrument o zmiennym oprocentowaniu (nie uwzględniany w zestawieniu) gdy rynkowa
stopa procentowa jest niższa od 12%. Gdy stopa osiąga lub przekracza poziom 12% pożyczka
zostaje zakwalifikowana jako instrument o stałej stopie procentowej i terminie zapadalności
10 lat. Niestety metoda ta nie pozwala na pełne wykazanie zagrożenia dochodu odsetkowego
netto przez przyszłe zmiany stopy procentowej.
Metoda dwóch scenariuszy polega na sporządzeniu dwóch odrębnych zestawień –
zestawienia dla scenariusza wysokich stóp procentowych, w którym pożyczka jest traktowana
jako instrument o stałej stopie procentowej, oraz zestawienia dla scenariusza niskich stóp
procentowych, dla potrzeb którego pożyczka jest traktowana jako instrument o zmiennej
stopie. Porównanie luki pomiędzy oboma scenariuszami pozwala na ocenę skali ryzyka
13
opcyjnego, na jakie narażony jest bank. Niestety podobnie jak metoda „wszystko-albo-nic”
również i metoda dwóch scenariuszy zakłada, iż opcja posiada wartość wyłącznie w chwili
wykonania, lub gdy wykazuje dodatnią wartość wewnętrzną.
Metoda wartości delta-ekwiwalentnej polega natomiast na uzależnieniu wartości opcji od
zmian wartości instrumentu bazowego poprzez wykazanie w zestawieniu niedopasowania tak
zwanej delta-ekwiwalentnej wartości opcji. Wartość ta jest obliczana jako iloczyn
współczynnika delta4 danej opcji i wartości bazowej opcji. Podstawowa słabość tej metody
wiąże się z nieliniowym charakterem zależności pomiędzy wartością delty a upływem czasu i
poziomem stopy procentowej.
Precyzyjnie skonstruowane zestawienie niedopasowania pozwala zmierzyć poziom
ryzyka, na jakie narażony jest dochód odsetkowy netto banku (Net Interest Income – NII).
Posługujemy się w tym celu następującą formułą:
n
NII   G j * r *Wt
j 1
gdzie:
ΔNII – zmiana wielkości dochodu odsetkowego netto,
Δr – oczekiwana zmiana poziomu stopy procentowej,
Wt – waga czasu w miesiącach - oznaczająca czas faktycznego występowania luki odsetkowej
dla danego przedziału.
Metoda analizy luki odsetkowej jest metoda prostą i powszechnie stosowaną przez
instytucje finansowe. Jest to typowa metoda bilansowa opierająca się na porównaniu, w
ramach wyznaczonych przedziałów czasowych, odpowiednich pozycji bilansowych i
ustaleniu otwartej pozycji stopy procentowej. Niestety, metoda ta posiada szereg wad
ograniczających jej przydatność. Wśród najważniejszych można wymienić:
1. szacowanie wyłącznie dochodowego komponentu ryzyka stopy procentowej,
2. arbitralny wybór granic przedziałów czasowych przyjętych do analizy,
Współczynnik delta możemy w uproszczeniu zdefiniować jako miarę z zakresu od 0 do 100% określającą
prawdopodobieństwo osiągnięcia przez opcję dodatniej wartości wewnętrznej.
4
14
3. nieuwzględnianie wartości pieniądza w czasie,
4. przyjęcie założenia o równoległych przesunięciach krzywej dochodowości, a więc, że
stopy procentowe krótko-, średnio- i długoterminowe zmieniają się w danym
momencie o dokładnie taką samą liczbę punktów bazowych; założenie to można
urealnić, przypisując różne wagi do poszczególnych przedziałów czasowych 5;
przykładem zastosowanie tej koncepcji jest technika standaryzacji luki polegająca na
przemnożeniu kwot aktywów i pasywów z poszczególnych przedziałów, przez
wskaźniki relatywnej zmiany stóp (WZRS)6,
5. statyczny charakter zestawień niedopasowania uwzględniający jedynie bieżącą
pozycję finansową banku; niektóre banki próbują również konstruować dynamiczne
wersje zestawień niedopasowań w oparciu o własne modele symulacji dochodowych;
zestawienia tego typu służą do szacowania wpływu zmian modelu biznesowego banku
i przyszłej struktury jego bilansu na wielkość luki odsetkowej.
3.2. Analiza okresowa
Analiza luki odsetkowej (zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym) odnosi się
jedynie do wartości księgowej aktywów i pasywów firmy, nie uwzględniając fluktuacji
wartości rynkowej (bieżącej), której podlegają wszystkie instrumenty w momencie zmiany
poziomu stopy procentowej. Narzędziem umożliwiającym uwzględnienie zmian wartości
bieżącej instrumentów wrażliwych na zmiany stóp procentowych, jest analiza okresowa
(duration analysis) określana też mianem analizy czasu trwania, lub analizy duracji.
Tradycyjnie analiza czasu trwania jest wykorzystywana do pomiaru wrażliwości
poszczególnych dłużnych instrumentów finansowych na zmianę rynkowej stopy procentowej.
Pojęcie czas trwania (duration) instrumentu finansowego wprowadził w 1938 roku
amerykański statystyk F. Macauley, definiując je jako średnią ważoną momentów pojawiania
się strumieni pieniężnych generowanych przez dany instrument, gdzie wagami są
Patrz: Interest Rate Risk – Comptrollers Handbook, op. cit., str. 80.
WZRS - stosunek wartości zmian (przyrostów) stopy procentowej dowolnego instrumentu bilansowego do
wartości zmiany stopy oprocentowania wybranego instrumentu bazowego (stopy bazowej).
5
6
15
zaktualizowane, względne wartości tych strumieni. Wzór na czas trwania Macauleya można
zapisać w następującej postaci:
n
MD 
 CF t 1  y 
 ti
i i
i 1
n
 CF 1  y 
 ti
i
i 1
gdzie:
MD – czas trwania Macauleya,
CFi – strumień pieniężny generowany przez instrument finansowy w momencie i,
ti – moment czasu,
y = YTM – stopa zwrotu w terminie do wykupu.
Ponieważ rynkową cenę obligacji (P) obliczamy ze wzoru:
n
P
t 1
CFt
1  YTM t
Więc wzór na czas trwania możemy analogicznie zapisać w postaci:
n

MD 
t 1
CFt  t
1  YTM 
t
P
W przypadku stosowania metody ciągłego dyskontowania, czynnik dyskontujący
(1+y)-ti zastępowany jest czynnikiem o postaci e-rti, gdzie r jest rynkową stopą dochodu. W
konsekwencji wzór Macauleya przyjmuje postać:
n
MD 
 CF t e
i 1
n
 CF e
i 1
 rt
i i
 rt
i
16
gdzie:
r = ln(1+y)
Czas trwania jest wyrażany w jednostkach czasu: dniach, miesiącach, latach, gdyż
wagi w obu powyższych wzorach są wielkościami niemianowanymi. Czas trwania można
zinterpretować jako środek ciężkości wartości bieżącej dochodów z tytułu posiadania
instrumentu dłużnego w portfelu. Można więc obrazowo określić czas trwania jako czas, po
którym inwestor otrzyma połowę wszystkich dochodów z tytułu posiadania tego instrumentu.
Czas trwania jest najdłuższy dla instrumentów zerokuponowych i jest dokładnie równy
terminowi wykupu tych instrumentów. Dla wszystkich innych instrumentów czas trwania jest
zawsze krótszy od terminu wykupu.
Czas trwania można również obliczyć dla portfela instrumentów dłużnych definiując
go jako średnią ważoną czasów trwania poszczególnych instrumentów wchodzących w skład
portfela, gdzie wagami są ich udziały w wartości portfela.
n
MD p   wi MDi
i 1
gdzie:
MDMdi – czas trwania portfela instrumentów dłużnych,
MDi – czas trwania i-go instrumentu wchodzącego w skład portfela,
wi – udział i-go instrumentu w portfelu,
n – liczba instrumentów w portfelu.
Oprócz zwykłego miernika czasu trwania posługujemy się również zmodyfikowanym
czasem trwania (modified duration) wyrażanym jako:
MMD 
MD
(1  y)
17
Zmodyfikowany czas trwania określa, o ile zmieni się wartość rynkowa instrumentu
finansowego w przypadku zmiany stopy procentowej o 1% czyli7:
P  MMD  ( y1  y0 )
Czas trwania, wykorzystywany powszechnie w analizie rynku obligacji, może być
również skutecznym narzędziem pomiaru ryzyka stopy procentowej w skali całego bilansu
instytucji. Bazylejski Komitet Bankowy zaproponował, aby przyjąć jako miarę ryzyka stopy
procentowej w sensie ryzyka zmiany wartości netto, różnicę pomiędzy czasem trwania
portfela aktywów a czasem trwania portfela pasywów. Różnicę tę można określić jako lukę
wartości netto. Dodatnia wartość luki oznacza, iż bank „odzyska” swoje aktywa później niż
pasywa, lub inaczej, oznacza konieczność refinansowania aktywów nowo pozyskanymi
pasywami. Ujemna wartość luki oznacza wcześniejsze odzyskanie aktywów lub inaczej,
możliwość reinwestowania pasywów w nowe aktywa. Analogicznie jak w przypadku luki
odsetkowej, można sporządzić mapę wpływu zmian stopy procentowej na sytuację instytucji
w wymiarze luki wartości netto:
Tabela 8. Mapa wpływu luki wartości netto na dochody odsetkowe
Wzrost stopy procentowej
Luka dodatnia
Wzrost
odsetkowych
Luka ujemna
Spadek
odsetkowych
Spadek stopy procentowej
dochodów Spadek
dochodów
odsetkowych
dochodów Wzrost
dochodów
odsetkowych
Źródło: Opracowanie własne
Formuła ta wywodzi się z równania Hicksa, wiążącego zmiany cen instrumentów finansowych ze zmianami
rynkowej stopy dochodu.
7
18
Luka czasu trwania może również posłużyć do oszacowania komponentu
dochodowego w ryzyku stopy procentowej. Obliczamy w tym celu wielkość luki marży netto,
którą możemy wyrazić następującym wzorem:
GMN  MDa  MDp 
P  y p   1  ya   dy p  y p
A  ya   1  y p   dya  ya
gdzie:
GMN – luka marży netto,
MDa – czas trwania aktywów,
MDp – czas trwania pasywów,
A(ya) – rynkowa wartość aktywów,
P(yp) – rynkowa wartość pasywów,
ya, yp – średnie stopy oprocentowania, odpowiednio aktywów i pasywów, mierzone
przez reprezentatywne rynkowe stopy dochodu.
Dla potrzeb obliczenia luki marży netto zakładamy, że zmiany przychodów i kosztów
odsetkowych są ściśle powiązane ze zmianami rynkowych stóp dochodu, a rynkowa wartość
aktywów i pasywów jest funkcją wyłącznie ich średnich stóp oprocentowania, a nie
wymaganych przez inwestorów na rynku finansowym stóp dochodu.
Niestety, ze względu na wypukły kształt krzywej obrazującej zależność wartości od
stopy dochodu, czas trwania jest miernikiem skutecznym tylko dla małych zmian stopy
zwrotu w terminie do wykupu, co można zobrazować graficznie następująco:
Wykres 1.: Oszacowanie zmian wartości za pomocą czasu trwania
19
P
YTM
Źródło: Opracowanie własne
Z tego względu analizę czasu trwania uzupełnia się o obliczenie kolejnego miernika
jakim jest wypukłość (convexity). Wypukłość instrumentu finansowego wyrażamy
następującym wzorem:
n t  t  1  CF
  t
1
C

t
2  P t 1
1  y 
gdzie:
C - wypukłość
P – cena rynkowa instrumentu
Analogicznie jak w przypadku wypukłości wyznaczyć możemy wartość wypukłości
zmodyfikowanej, która dana jest wzorem:
n t  t  1  CF
  t
1
MC 


t
2  P  (1  y )2 t 1
1  y 
20
Wypukłość i wypukłość zmodyfikowana są dla inwestorów pożądanymi cechami
obligacji. Dzieje się tak dlatego, że obligacje bardziej wypukłe zyskują więcej na cenie, gdy
ich dochodowość spada, aniżeli tracą, gdy ich dochodowość rośnie. Wahania stóp
procentowych sprawiają więc, że wzrosty cen obligacji następują szybciej niż spadki. Jest to
bardzo atrakcyjna asymetria w zachowaniu cen obligacji, która zwiększa oczekiwaną stopę
zwrotu z obligacji. Dlatego inwestorzy muszą płacić więcej i akceptować niższą
dochodowość z obligacji charakteryzujących się większą wypukłością.
Wypukłość zmodyfikowana mierzona jest w latach do kwadratu a jej zastosowanie jest
szczególnie uzasadnione w przypadku, gdy inwestor chce dokładniej określić wpływ zmian
stopy zwrotu w terminie do wykupu na wartość instrumentu. Może wówczas posłużyć się
następującą formułą:
P   MMD   y1  yo   MC   y1  y0 
2
Dzięki uwzględnieniu czynnika wypukłości powyższa formuła zapewnia lepsze
przybliżenie procentowej zmiany wartości instrumentu od formuły 1.12
Metoda analizy okresowej pozwala zobrazować zarówno dochodowy jak i
wartościowy komponent ryzyka stopy procentowej. Niestety i ona nie jest pozbawiona wad,
do których można zaliczyć:
1. odpowiednią dokładność wyłącznie dla małych zmian stopy procentowej,
2. przyjęcie założenia o dyskontowaniu wszystkich strumieni pieniężnych tą samą stopa
dyskontową,
3. przyjęcie założenia o płaskim przebiegu krzywej terminowej struktury stóp
procentowych,
4. problem z uwzględnieniem instrumentów, dla których struktura oczekiwanych
strumieni pieniężnych jest zależna od poziomu stopy procentowej takich jak
instrumenty z wbudowanymi opcjami; w przypadku portfeli zawierających tego
rodzaju instrumenty lepszy wynik daje obliczanie tzw. efektywnego czasu trwania
(effective duration).
21
3. Podstawy budowy systemu zarządzania ryzykiem
Najprostszym możliwym do wyobrażenia sposobem radzenia sobie z ryzykiem w
działalności gospodarczej jest jego unikanie. Strategia ta nie zawsze jest możliwa do
zastosowania, choćby ze względu na samą naturę zjawiska ryzyka i związane z nią trudności z
dokładnym jego prognozowaniem. Co więcej strategia unikania ryzyka jest sprzeczną z samą
istotą przedsiębiorczości, która wiąże się z gotowością do podjęcia ryzyka w celu osiągnięcia
pozytywnego efektu ekonomicznego. Ponieważ jednak podjęcie ryzyka nie stanowi celu
działalności gospodarczej, ale jedynie warunek możliwości realizacji przedsięwzięcia
ekonomicznego, podmioty gospodarcze podejmują działania zmierzające do ograniczenia
skali ryzyka do poziomu przez nie akceptowalnego, określane ogólnie mianem zarządzania
ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem można zdefiniować jako całokształt działań i środków
służących identyfikacji zagrożeń w procesie gospodarczym, ograniczenie możliwości ich
wystąpienie lub złagodzenie ich skutków. Skuteczne zarządzanie ryzykiem wymaga więc
stworzenia systemu obejmującego narzędzia umożliwiające identyfikację i pomiar ryzyka,
oraz ograniczanie skali ryzyka lub jego skutków, ale również, a może przede wszystkim,
zestaw wytycznych czyli strategię określającą cel zarządzania ryzykiem i wiążące
poszczególne elementy systemu zarządzania ryzykiem w spójną całość. Strategie zarządzania
ryzykiem w przedsiębiorstwie, z punktu widzenia sposobu wyznaczenia celu zarządzania
ryzykiem, można najogólniej podzielić na strategie konserwatywne i aktywne.
Przyjęcie strategii konserwatywnej oznacza dążenie do całkowitego wyeliminowania
ryzyka z prowadzonej działalności, bądź inaczej dążenie do stabilizacji wartości
przedsięwzięcia i poziomu osiąganych dochodów na pewnym z góry ustalonym poziomie.
Strategia aktywna zakłada natomiast świadome (i w założeniu kontrolowane)
podejmowanie ryzyka w celu zwiększenia wartości lub maksymalizacji dochodu.
Choć zarządzanie ryzykiem zostało zdefiniowane jako kompleksowy system to nazwa
ta jest również używana w węższym znaczeniu dla określenia działań podejmowanych na
ostatnim etapie procesu zarządzania ryzykiem, a więc działań służących ograniczeniu skali
lub łagodzeniu skutków ekspozycji na ryzyko. Definicję taką zastosować można oczywiście
również do zarządzania ryzykiem finansowym, w tym w szczególności ryzykiem stopy
procentowej.
22
3.1. Tradycyjne metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej
Tradycyjne podejście do problemu zarządzania ryzykiem stopy procentowej
koncentrowało się na zmniejszaniu skali ryzyka za pomocą środków dostępnych dla podmiotu
narażonego na ryzyko, czy mówiąc inaczej, na wykorzystaniu wewnętrznych technik i
narzędzi ograniczania ryzyka. Większość tych narzędzi była konstruowana z myślą o ich
wykorzystaniu przez instytucje finansowe i wiązała się z zarządzaniem ryzykiem pozycji
bilansowych wrażliwych na ryzyko stopy procentowej. Wynikało to między innymi z
opisywanego wcześniej słabego postrzegania skali i charakteru ryzyka stopy procentowej w
działalności instytucji niefinansowych.
Tradycyjne wewnętrzne narzędzia zarządzania ryzykiem stopy procentowej obejmują:
1. limity pozycyjne i kapitałowe,
2. sterowanie strukturą aktywów i pasywów,
3. wykorzystywanie pozycji negocjacyjnej w celu nadawania pozycjom bilansowym
charakteru umożliwiającego ograniczenie ryzyka.
System limitów służy określeniu dopuszczalnego poziomu zagregowanego ryzyka
stopy procentowej akceptowanego przez podmiot, jak i poszczególnych jego składników. Ze
względu na powiązania ryzyka stopy procentowej z innymi typami ryzyka rynkowego coraz
popularniejsze staje się określanie globalnych limitów, integrujących różne rodzaje ryzyka,
umożliwiających dokładniejsze kontrolowanie całkowitej ekspozycji na ryzyko danej
instytucji. Limity mogą być określane jako limity pozycyjne lub kapitałowe, ale jednocześnie
możliwy jest podział limitów ze względu na wewnętrzną strukturę organizacyjną podmiotu,
określanie limitów dla poszczególnych typów portfeli lub typów instrumentów.
W zależności od stosowanych metod pomiaru ryzyka, limity mogą być ustalane w
odniesieniu do takich wielkości jak8:
- maksymalny udział pozycji wrażliwych na wahania stopy procentowej,
- udział aktywów o stałej stopie procentowej w wybranych przedziałach czasowych,
- udział pasywów o stałej stopie procentowej w wybranych przedziałach czasowych,
- udział papierów wartościowych o stałej stopie procentowej,
- dopuszczalna wielkość luki odsetkowej w wybranych przedziałach czasowych,
- dopuszczalna wielkość luki odsetkowej w relacji do dochodów odsetkowych,
- dopuszczalna wielkość luki odsetkowej w relacji do sumy bilansowej,
8
Zawadzka Z., op. cit., str. 56
23
- maksymalna różnica czasów trwania aktywów i pasywów.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą systemów limitów jest metodą
zarządzania ryzykiem stopy procentowej poprzez ograniczanie skali ryzyka jakie może
zaakceptować podmiot. Zarządzanie ryzykiem jest oczywiście ciągłym procesem, dlatego
system limitów powinien mieć charakter dynamiczny i podlegać okresowej weryfikacji.
Weryfikacja poziomu limitów może być zarówno wynikiem prowadzonego monitoringu
efektywności stosowanego systemu, jak i chęci zastosowania aktywnych narzędzi zarządzania
ryzykiem stopy procentowej, wykorzystujących prognozy przyszłego kształtowania się
poziomu stop procentowych. Przykładem takiej aktywnej techniki jest strategia sterowania
luką. Na podstawie prognozy przyszłego poziomu i zmienności stóp procentowych podmiot
może się zdecydować na zastosowanie agresywnej lub degresywnej strategii sterowania
ryzykiem9. Strategia agresywna polega na poszukiwaniu możliwości zwiększenia dochodów
poprzez wykorzystanie prognozowanych zmian poziomu rynkowych stóp procentowych. W
tym celu, w przypadku oczekiwania wzrostu poziomu stóp procentowych, podmiot będzie się
starał stworzyć pozycję luki ujemnej, natomiast w przypadku oczekiwania spadku poziomu
stopy procentowej będzie się starał stworzyć pozycję luki dodatniej. Strategia degresywna jest
przeciwieństwem
strategii
agresywnej.
Celem
jej
zastosowania
jest
zapobieganie
negatywnemu wpływowi zmian stóp procentowych na dochodowość banku i ograniczanie
niestabilności dochodów. Realizacja strategii degresywnej polega na próbie zrównoważenia
wolumenu aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych w poszczególnych
przedziałach czasowych, czyli na utrzymywaniu pozycji luki zerowej (neutralnej).
Wykorzystanie strategii zarządzania luką, zwłaszcza w wersji agresywnej, może
wymagać nie tylko weryfikacji wielkości limitów, ale również aktywnych działań w zakresie
zmiany struktury aktywów i pasywów. Przykładowo, w oczekiwaniu na wzrost stopy
procentowej i dążąc do osiągnięcia dodatniej wartości luki, bank może zdecydować się na
zwiększenie akcji kredytowej w zakresie kredytów o zmiennej stopie procentowej, w celu
zwiększenia wolumenu aktywów reagujących na zmiany stopy procentowej. Operacje zmiany
struktury aktywów mogą również służyć korekcie pozycji instytucji w przypadku
przekroczenia granic ustalonych limitów. Warto zauważyć, że przekroczenie takie nie musi
być skutkiem braku dyscypliny i kontroli wewnętrznej instytucji. W miarę rozwoju rynku
finansowego w portfelach aktywów i pasywów pojawia się bowiem coraz więcej
instrumentów, których warunki przyznają drugiej stronie transakcji opcje umożliwiające np.
Borys G., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej metodą luki, „Bank i Kredyt – Bankowe ABC”, 11/1995,
str. 7 - 8
9
24
skrócenie lub wydłużenie terminu zapadalności takiego instrumentu. Wykorzystanie takich
opcji może w zasadniczy sposób wpływać na zmianę struktury aktywów lub pasywów
instytucji pomimo jej całkowicie pasywnej postawy. Odtworzenie struktury terminów
zapadalności wymaganej przez system limitów ustalonych w danej instytucji może wymagać
np. zawarcia transakcji na rynku obligacji polegających na sprzedaży papierów
długoterminowych, a zakupie papierów krótkoterminowych.
Warto także podkreślić, że praktyczna zdolność banku do dynamicznego i
elastycznego reagowania na oczekiwane zmiany struktury terminowej bywa kwestionowana.
Zwraca się uwagę, że w warunkach konkurencji rynkowej ograniczona jest swoboda
restrukturyzacji struktury aktywów i pasywów wymagana dla aktywnego zarządzania luką.
Bank funkcjonujący w określonym otoczeniu rynkowym, manipulując strukturą aktywów i
pasywów, bałby się godzić w interesy swoich klientów i narażać się na ich utratę.
Ograniczanie ryzyka stopy procentowej może również polegać na wykorzystaniu
pozycji negocjacyjnej instytucji do wynegocjowania warunków umów czy konstrukcji
instrumentów finansowych nabywanych / sprzedawanych przez podmiot, zapewniających
ograniczenie skali potencjalnego ryzyka stopy procentowej. Przykładem takiego działania jest
dążenie przez bank do zawierania umów (kredytowych i depozytowych) z klauzulami
przyznającymi bankowi prawo do zmiany oprocentowania w przypadku zmiany warunków
rynkowych. Strategia tego typu oznacza w praktyce przeniesienie ryzyka stopy procentowej
na druga stronę transakcji. W warunkach rosnącej konkurencji na rynku usług finansowych
stosowanie tego rodzaju narzędzi jest jednak coraz bardziej utrudnione.
Kolejna grupa tradycyjnych strategii zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest oparta
na analizie czasu trwania i wypukłości portfela instrumentów dłużnych. Konserwatywna
wersja strategii ubezpieczenia portfela instrumentów dłużnych przed ryzykiem stopy
procentowej polega na tym, by posiadać w tym portfelu takie obligacje, dzięki którym w
przypadku nieoczekiwanego wzrostu poziomu stóp procentowych ewentualne straty powstałe
na skutek spadku cen obligacji rekompensowano większymi, niż się spodziewano, zyskami z
tytułu reinwestycji odsetek. Kiedy natomiast stopy procentowe niespodziewanie spadną, ceny
obligacji wzrosną, dzięki czemu zrekompensują spadek zysków z reinwestycji odsetek po
niższej stopie procentowej.
Do aktywnych strategii należy prognozowanie stóp procentowych i, w zależności od
ich przewidywanych wahań, dostosowywanie duracji portfela. Jeśli spodziewamy się
spadków rynkowych stóp procentowych, zarządzający powinni zwiększać durację portfela, i
na odwrót - gdy stopy mają zwyżkować, należy zmniejszać durację. Ponadto aktywną
25
strategią zarządzania portfelem obligacji jest stała kontrola cen instrumentów zawartych w
portfelu i poszukiwanie takich, które są obecnie niedokładnie wycenione przez rynek w
stosunku do teoretycznych modeli i prognozy stóp procentowych. Oczywiście strategia ta ma
wtedy sens, gdy wyprzedzamy rynek. Nie można skorzystać z tego, gdy stopy procentowe
mają spaść, a ceny obligacji już to odzwierciedlają.
Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
Instrumenty pochodne na stopy procentowe pojawiły się na światowych rynkach
finansowych w latach 70-ch XX wieku, a w kolejnych dwóch dekadach nastąpił ogromny
wzrost skali ich wykorzystania. Część pochodnych stóp procentowych jest notowana na
rynkach regulowanych, jednak większość obrotów odbywa się na rynkach OTC. O skali tego
rynku może świadczyć fakt, że w połowie 2004 roku pochodne stóp procentowych na rynku
OTC opiewały na instrumenty bazowe o wartości 164,4 bln USD.
Kontrakty terminowe
Kontrakty terminowe występują w formie wystandaryzowanych i notowanych na giełdzie
kontraktów futures oraz w formie indywidualnie negocjowanych i notowanych na rynkach
OTC kontraktów forward. Kontrakty na stopy procentowe można wyraźnie podzielić na
kontrakty na stopy krótko i długoterminowe. W pierwszym segmencie rynku największe
znaczenie odgrywają kontrakty na stawki oprocentowania depozytów międzybankowych
(WIBOR, LIBOR) a w drugim kontrakty na długoterminowe obligacje skarbu państwa.
Większość kontraktów, zwłaszcza na stopy krótkoterminowe jest rozliczana gotówkowo,
natomiast w przypadku kontraktów na obligacje skarbowe przewidziana jest na ogół
możliwość ich wykonania przez fizyczną dostawę portfela obligacji referencyjnych.
Szczególną formą kontraktu na krótkoterminowe stopy procentowe są
pozagiełdowe transakcje FRA (Forward rate Agrement). Kontrakt FRA z formalnego punktu
widzenia to umowa pomiędzy dwoma stronami, której przedmiotem jest wymiana płatności
kalkulowanych na bazie ustalonych stóp procentowych i kwoty nominalnej za określony w
umowie okres, w taki sposób że:
1. jedna ze stron (nabywca FRA) jest zobowiązana do zapłaty kwoty wynikającej ze
stałej stopy procentowej stanowiącej stawkę FRA,
26
2. druga strona (sprzedawca FRA) jest zobowiązana do zapłaty kwoty obliczonej na
podstawie referencyjnej stopy procentowej rynku gotówkowego (WIBOR,
LIBOR, EURIBOR itp.) na datę waluty spot na określony w umowie czas trwania
kontraktu.
W dniu zawarcia transakcji FRA ustalane są:
1. stopa procentowa FRA,
2. rodzaj stopy stanowiącej stopę referencyjną,
3. nominalna wartość kontraktu,
4. długość okresu przedkontraktowego tzn. okresu od dnia zawarcia kontraktu do dnia
ustalenia stawki referencyjnej i rozliczenia transakcji,
5. długość okresu kontraktowego tzn. okresu od dnia rozliczenia kontraktu do terminu
jego zapadalności.
W transakcji FRA nie następuje przepływ kapitału podstawowego pomiędzy stronami
a jedynie rozliczenie saldem z tytułu różnicy pomiędzy ustalonymi stopami procentowymi. W
dniu rozliczenia kontraktu następuje ustalenie poziomu stopy referencyjnej i jej porównanie
ze stopą FRA. Jeżeli obie stopy nie są sobie równe, to następuje obliczenie wartości bieżącej
różnicy płatności wyliczonych na podstawie obu stawek a następnie wypłata tej różnicy przez
nabywcę FRA, gdy stopa referencyjna jest niższa niż stopa FRA, lub przez sprzedawcę FRA,
gdy stopa referencyjna jest wyższa niż stopa FRA.
Przedmiotem transakcji FRA jest więc w praktyce zagwarantowanie poziomu stopy
procentowej dla przyszłego okresu (równego okresowi kontraktowemu transakcji FRA).
Wypłata kwoty rozliczeniowej FRA stanowi rekompensatę dla jednej ze stron transakcji w
sytuacji, gdy rynkowa stopa procentowa dla okresu kontraktowego okaże się w praktyce
różna od stawki uzgodnionej w warunkach transakcji FRA.
Przykład transakcji FRA:
•
Sprzedawca: Podmiot ABC otrzymuje płatność według stopy stałej 7% p.a. i dokonuje
płatności według stopy zmiennej 3-month LIBOR.
•
Nabywca: Podmiot XYZ otrzymuje płatności według stopy zmiennej 3-month LIBOR
i dokonuje płatności według stopy stałej 7% p.a.
•
Wartość kontraktu = $1,000,000
•
Termin wykonania = 6 miesięcy
27
Powyższy kontrakt określany jest potocznie jako „3x6” FRA. Termin “3x6” oznacza,
że kontrakt dotyczy 3 miesięcznej stopy procentowej notowanej na rynku za 3 miesiące od
dnia zawarcia kontraktu dla instrumentu bazowego z terminem wykupu za 6 miesięcy od dnia
zawarcia kontraktu. Tak więc data rozliczenia przypada za 3 miesiące od dnia zawarcia
kontraktu a data wykonania za 6 miesięcy. Jedyny strumień pieniężny w tej transakcji
zostanie wygenerowany za 3 miesięcy a jego wartość zostanie ustalona poprzez porównanie
stopy 7% ze stopą rynkową 3M LIBOR.
Załóżmy, że za 3 miesiące od dnia zawarcia kontraktu 3M LIBOR wynosi 8%. W
takiej sytuacji Bank XYZ otrzyma od Banku ABC kwotę $2,451. Wynika to z następującej
kalkulacji:
Kwota rozliczeniowa wynosi $2,500:
–
odsetki = (0.08 - 0.07)*(90/360)*($1,000,000) = $2,500.
Ponieważ powyższa kwota odpowiada odsetkom płatnym 3 miesiące później w dniu
wygasania depozytu, faktyczna płatność będzie równa wartości bieżącej tej kwoty
zdyskontowanej za pomocą stopy LIBOR:
–
Wartość bieżąca odsetek = $2,500/[1+(90/360)(0.08)]= $2,451
Gdyby natomiast LIBOR za 3 miesiące wynosił 5%, to Bank XYZ musiałby dokonać
płatności na rzecz Banku ABC w wysokości:
–
odsetki = (0.07 -0.05)(90/360)($1,000,000) = $5,000
–
Wartość bieżąca = $5,000 / [1 + (90/360)(0.05)] = $4,938
Kontrakty na stopy procentowe umożliwiają inwestorom zabezpieczenie ryzyka
jednookresowej
zmiany
stopy
procentowej.
Są
szczególnie
popularne
wśród
krótkoterminowych pożyczkobiorców starających się za ich pomocą zagwarantować sobie
efektywne oprocentowanie jakie będą musieli zapłacić w konkretnej dacie przyszłej.
Alternatywą wobec kontraktów FRA notowanych na rynku międzybankowym są
procentowe kontrakty futures notowane na giełdach terminowych. Kontrakty futures
notowane na giełdach można podzielić na dwie istotne podgrupy:
- kontrakty na krótkoterminowe stopy procentowe (instrumentem bazowym są bony skarbowe
lub depozyty rynku międzybankowego - ogólnie instrumenty zerokuponowe),
28
- kontrakty na długoterminowe stopy procentowe (instrumentem bazowym są najczęściej
kuponowe obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu).
Przykładem kontraktu na krótkoterminowe stopy procentowe jest kontrakt na depozyt
eurodolarowy notowany na giełdzie CME (Chicago Mercantile Exchange).
•
Instrument bazowy – depozyt Eurodolarowy z 3 miesięcznym terminem wygasania.
–
1 kontrakt opiewa na depozyt o wartości nominalnej 1 milion USD wygasający
3 miesiące po dniu wygasania kontraktu futures,
–
Kontrakty kwotowane są na bazie indeksowej (100 – stopa procentowa) – np.
cena 91,50 oznacza stopę procentową 8,5% (100 – 8,5 = 91,50).
Przykład:
W dniu 8 kwietnia inwestor ABC oczekuje, że 8 listopada otrzyma kwotę 1 mln USD,
którą będzie chciał zainwestować w 3 miesięczne lokaty. Obawia się jednak istotnego spadku
stóp procentowych w okresie od kwietnia do listopada. W celu zabezpieczenia przed
ryzykiem
stopy
procentowej
zastosuję
long
hedging
z
wykorzystaniem
futures
Eurodolarowych.
Jaka będzie efektywna stopa zwrotu z lokaty 3-miesięcznej dokonanej przez inwestora
ABC jeżeli: w dniu 8 kwietnia 3-miesięczna stopa spot wynosi 5,70% a cena grudniowego
kontraktu futures 94,26, natomiast w dniu 8 listopada 3-miesięczna stopa spot wynosi 5,35%
a cena grudniowego kontraktu futures 94,51.
Data
8 kwietnia
(otwarcie pozycji
futures)
Rynek spot
Bank planuje zainwestować $1
million w depozyt eurodolarowy
za 7 miesięcy; bieżąca stopa
spot = 5.70%
Rynek futures
Bank nabywa 1 grudniowy
kontrakt futures po stopie
5.74%; cena = 94.26
Baza
5.74% - 5.70%
=0.04%
8 listopada
(zamknięcie
pozycji futures)
Bank inwestuje $1 milion
w 3 miesięczny depozyt po
stopie 5.35%
Bank sprzedaje 1 grudniowy
kontrakt futures po stopie
5.49%; cena = 94.51
5.49% - 5.35%
=0.14%
Wynik netto
Utracone korzyści:
5.70% - 5.35%
= 0.35%;
35p.b. każdy warty $25
= $875
Zysk Futures:
5.74% - 5.49%
= 0.25%;
25p.b. każdy warty $25
= $625
Zmiana bazy:
0.14% - 0.04%
=0.10%
Łączny wynik inwestycji:
Odsetki według stopy 5.35%
Zysk futures
Razem
Efektywna stopa zwrotu
=
=
=
=
=
$ 1,000,000(0.0535)(90/360) = $13,375
$625
$14,000
($14,000 / $1,000,000) x (360 / 90)
5.60%
Efektywna stopa zwrotu zabezpieczona dzięki wykorzystaniu kontraktu futures wyniosła
5,60% w skali rocznej. Jest to więc stopa o 10 punktów bazowych niższa niż stopa rynkowa z
29
dnia otwarcia pozycji zabezpieczającej. Niepełna efektywność zabezpieczenia wynika ze
zmiany bazy futures właśnie o 10 punktów bazowych.
3.2.1. Kontrakty swap
Swap odsetkowy (IRS) jest umową pomiędzy dwoma stronami przewidującą wymianę
okresowych płatności, obliczanych na bazie określonych w umowie stop procentowych i
kwoty nominalnej. W typowej transakcji swapu odsetkowego nie dochodzi do wymiany kwot
nominalnych kapitału pomiędzy stronami umowy. Określona w umowie kwota bazowa służy
jedynie do wyliczenia wartości okresowych płatności odsetkowych. Co więcej, również
wymagane wzajemne płatności odsetkowe mogą być rozliczane na bazie netto, jeżeli warunki
umowy przewidują dokonywanie płatności w tych samych terminach.
Transakcja typu IRS może być zaaranżowana bezpośrednio pomiędzy dwoma
podmiotami gospodarczymi, jednak w miarę rozwoju rynku swapowego został on
zdominowany przez transakcje realizowane za pośrednictwem tzw. market makera – dealera
rynku swapowego, którym jest z zasady duża instytucja finansowa.
Transakcje swapowe typu IRS, ze względu na formułę stóp procentowych
stanowiących bazę do wyznaczania okresowych płatności, możemy podzielić na dwie
podstawowe kategorie:
1. swapy kuponowe (coupon swap),
2. swapy bazowe (basis swap).
Swap kuponowy to najbardziej tradycyjna forma transakcji typu IRS, w której
następuje wymiana płatności obliczanych na podstawie stałej stopy procentowej na płatności
obliczane na podstawie referencyjnej zmiennej stopy procentowej.
Swap bazowy jest to natomiast transakcją wymiany płatności dokonywanych według
zmiennej stopy procentowej wyznaczonej na podstawie jednej stawki referencyjnej, na
płatności dokonywane według zmiennej stopy wyznaczonej na podstawie innej stawki
referencyjnej.
Przykład: IRS jako narzędzie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
Spółka zaciągnęła 3-letni kredyt w wysokości 10.000.000 zł, oprocentowany według
zmiennej stawki WIBOR6M + 2%. Odsetki płatne są w okresach półrocznych.
30
Po roku spółka, obawiając się wzrostu stóp procentowych w najbliższym okresie, postanawia
się zabezpieczyć. W tym celu zawiera z bankiem 2-letni kuponowy swap procentowy na
kwotę 10.000.000 zł. Stała stopa zostaje ustalona na poziomie 5,6%, stopa zmienna zaś
zostaje oparta o WIBOR 6M. Płatności swapowe dokonywane są w okresach półrocznych
(dopasowanych do terminów płatności odsetek od kredytu).
Tabela efektów transakcji swapowej
Okres
0
1
2
3
4
Stopa
stała
5,6%
5,6%
5,6%
5,6%
5,6%
Odsetki stałe
280.000 PLN
280.000 PLN
280.000 PLN
280.000 PLN
1.120.000 PLN
Stopa
Odsetki
zmienna
zmienne
WIBOR6M
5,3%
5,9%
6,1%
5,6%
Różnica
265.000 PLN -15.000 PLN
295.000 PLN +15.000 PLN
305.000 PLN +25.000 PLN
280.000 PLN
0
1.145.000 PLN +25.000 PLN
Walutowy swap kapitałowy (currency swap – CIRS) to druga główna grupa transakcji
swapowych. Jest to umowa pomiędzy dwiema stronami przewidująca wymianę okresowych
płatności obliczonych na bazie dwóch kwot nominalnych wyrażonych w różnych walutach.
W odróżnieniu od swapów typu IRS tradycyjna konstrukcja swapu walutowego przewiduje
wymianę kwot bazowych pożyczki zaciągniętej w różnych walutach bezpośrednio po
zawarciu transakcji swapowej oraz wymianę powrotną w terminie wygasania swapu. Kurs
wymiany walut ustalany jest w momencie zawierania umowy swapowej, tak więc swap CIRS
stanowi również zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym Coraz częściej spotykane są
jednak swapy walutowe, w których wymiana kapitałów w dwóch różnych walutach następuje
jedynie w momencie wygasania swapu lub nie następuje w ogóle. W tym ostatnim przypadku
przypływy finansowe w ramach transakcji swapowych, podobnie jak w typowym swapie IRS,
ograniczają się do okresowych płatności odsetkowych. Płatności odsetkowe w swapie
walutowym mogą być dokonywane według jednej z trzech formuł:
1. oba strumienie odsetkowe obliczane są na podstawie stałych stóp
procentowych,
31
2. jeden strumień obliczany jest na podstawie stałej, a drugi na podstawie
zmiennej stopy procentowej,
3. oba strumienie odsetkowe obliczane są na podstawie zmiennych stóp
procentowych.
W przypadku obu typów transakcji swapowych w momencie ich zawierania nie
dochodzi do płatności żadnych wynagrodzeń gdyż swapy są wycenianie w taki sposób aby w
momencie ich zawierania NPV obu "nóg" swapu była jednakowa. W miarę upływu czasu
trwania transakcji i zmian poziomu rynkowych stóp procentowych może powstać różnica
pomiędzy NPV obu stron transakcji.
Główne zastosowanie transakcji swap to zarządzanie strukturą płatności odsetkowych
od kredytów i możliwość zmiany ich charakteru ze stało na zmiennoprocentowy lub
odwrotnie.
Opcje na stopy procentowe
Najbardziej klasycznym przykładem opcji na rynku stóp procentowych jest opcja,
którą można określić jako opcję gotówkową. Gotówkowa opcja kupna to opcja dająca
nabywcy prawo do nabycia instrumentu dłużnego (np. bonu skarbowego, obligacji skarbowej,
depozytu międzybankowego) po cenie wykonania i w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu. Opcja sprzedaży daje natomiast nabywcy prawo do sprzedaży instrumentu
dłużnego po cenie wykonania w terminie przewidzianym w warunkach opcji.
Na rynku stóp procentowych istnieje możliwość wykorzystania niezliczonych strategii
inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji. Prostym przykładem jest strategia „long straddle”
polegająca na jednoczesnym zakupie opcji sprzedaży i kupna z jednakową ceną wykonania i
terminem wykonania. Strategia taka daje zysk w przypadku wzrostu zmienności stóp
procentowych i jest często stosowana gdy w niedalekiej przyszłości spodziewane jest
ogłoszenie decyzji o zmianie poziomu stóp procentowych a rodzaj decyzji jest trudny do
przewidzenia lub w sytuacji gdy oczekiwane są istotne decyzje makroekonomiczne rządu lub
banku centralnego.
Opcje typu CAP, FLOOR i COLLAR to powszechnie spotykane na rynkach
pozagiełdowych przykłady złożonych opcji na stopy procentowe. Przez opcję złożoną
rozumiemy instrument pochodny skonstruowany z szeregu pojedynczych opcji.
32
Opcja CAP jest umową służącą zagwarantowaniu górnej granicy poziomu stopy
procentowej, stanowiącej instrument bazowy. Mechanizm działania CAP wygląda tak, że jeśli
w ustalonych w umowie terminach poziom stopy procentowej stanowiącej instrument bazowy
CAP (najczęściej jest to stopa referencyjna taka jak: LIBOR, EURIBOR, Prime Rate itp.)
kształtuje się na poziomie wyższym od poziomu stanowiącego cenę wykonania opcji, to
wystawca opcji zobowiązany jest dokonać na rzecz nabywcy wypłaty kwoty równej
iloczynowi wartości bazowej CAP oraz różnicy pomiędzy rynkową stopą procentową a stopą
ustaloną jako cena wykonania CAP.
Z technicznego punktu widzenia CAP to seria opcji call na kontrakty FRA
opiewające na stopy procentowe (najczęściej 1, 3 lub 6 miesięczne) dla kolejnych,
następujących po sobie okresów. Pojedyncza opcja tworząca CAP określana jest potocznie
jako caplet. Stopa procentowa będąca ceną wykonania opcji może być ustalona indywidualnie
dla każdego capletu. W takim przypadku gwarantowany górny maksymalny poziom stopy
procentowej będzie ulegał zmianie w ciągu życia opcji CAP. Czas trwania kontraktów CAP
waha się od 3 miesięcy do kilkunastu lat. Opcje tego typu to instrumenty rynku hurtowego,
wykorzystywane głównie przez inwestorów instytucjonalnych. Stąd wartość CAP waha się
najczęściej w przedziale od 5 do 15 milionów jednostek danej waluty. Premia dla kontraktu
CAP wyrażana jest w procentach wartości bazowej i jest zazwyczaj płatna z góry, w chwili
zawarcia kontraktu. Jednak w przypadku opcji CAP długoterminowych spotyka się schematy
ratalnej spłaty premii, nawet przez cały okres życia opcji.
Opcja FLOOR jest dokładnym przeciwieństwem opcji CAP, gdyż dotyczy
zagwarantowania dolnej granicy poziomu stopy procentowej na czas trwania kontraktu.
Konstrukcja opcji FLOOR odpowiada dokładnie konstrukcji opcji CAP, z tym że każda
indywidualna opcja (tzw. flooret) wchodząca w skład FLOOR ma charakter opcji put.
Opcja COLLAR to właściwie strategia inwestycyjna na rynku opcji polegającą na
równoległym zawarciu przeciwstawnych transakcji CAP i FLOOR, a więc na równoległym
zakupie CAP i sprzedaży FLOOR lub równoległym zakupie FLOOR i sprzedaży CAP.
Zawarcie takich transakcji oznacza wyznaczenie granic przedziału, w ramach którego, w
okresie trwania COLLAR, będzie się poruszał poziom bazowej stopy procentowej. Bardzo
częstym motywem zawierania transakcji COLLAR jest chęć obniżenia kosztów pozyskania
zabezpieczenia typu CAP lub FLOOR10. Np. inwestor pragnący ograniczyć koszt kredytu
zaciągniętego według zmiennej stopy procentowej poprzez zakup CAP, sprzedaje
W szczególności możliwe jest skonstruowanie tzw. „zero cost collar”, a więc opcji COLLAR, której koszt dla
nabywcy mierzony wartością premii wynosi 0.
10
33
jednocześnie FLOOR w celu obniżenia kosztu zabezpieczenia. Sprzedaż FLOOR oznacza w
praktyce rezygnację z potencjalnych korzyści wynikających z nagłego spadku rynkowych
stóp procentowych w czasie trwania COLLAR.
Warto zaznaczyć że opcje CAP, FLOOR i COLLAR mogą występować jako
samoistne instrumenty, jednak bardzo często są wbudowane w inne instrumenty finansowe, w
szczególności
w
warunki
umów
pożyczek
długoterminowych.
Przykładem
rynku
kredytowego gdzie konstrukcje takie są powszechnie wykorzystywane jest amerykański rynek
długoterminowych kredytów hipotecznych.
Treść zadań do wykładu:
Zadanie 1: Oblicz czas trwania obligacji 3 letniej o wartości nominalnej 100 PLN jeśli kupon
nominalny wynosi 12% p.a. i jest płatny rocznie na koniec okresu a bieżąca cena rynkowa
obligacji wynosi 104,97. Wymagana stopa zwrotu wynosi 10% p.a.
Zadanie 2: Wyznacz czas trwania dla portfela obligacji złożonego z następujących obligacji:
200 obligacji rocznych zerokuponowych, 300 obligacji 2-letnich o duration 1,9 i 250 obligacji
3-letnich o duration 2,7. Wszystkie obligacje mają jednakową wartość.
Zadanie 3: Wyznacz wypukłość dla obligacji opisanej w zadaniu 1.
Zadanie 4: Inwestor, chce zabezpieczyć sobie otrzymanie kwoty 20.000 PLN za 2 lata
(niezbędnej na spłatę zobowiązania) i zamierza w tym celu zbudować portfel złożony z 2
rodzajów obligacji: 1-rocznych obligacji zerokuponowych, których aktualna cena rynkowa
wynosi 90,00 oraz 3-letnich obligacji kuponowych opisanych we wcześniejszym przykładzie.
Jaką ilość obligacji A i B powinien nabyć do portfela inwestor.
Zadanie 5. W dniu 8 kwietnia inwestor ABC oczekuje, że 8 listopada otrzyma kwotę 1 mln
USD, którą będzie chciał zainwestować w 3 miesięczne lokaty. Obawia się jednak istotnego
spadku stóp procentowych w okresie od kwietnia do listopada. W celu zabezpieczenia przed
ryzykiem
stopy
procentowej
zastosuję
long
hedging
z
wykorzystaniem
futures
Eurodolarowych.
Jaka będzie efektywna stopa zwrotu z lokaty 3-miesięcznej dokonanej przez inwestora ABC
jeżeli: w dniu 8 kwietnia 3-miesięczna stopa spot wynosi 5,70% a cena grudniowego
kontraktu futures 94,26, natomiast w dniu 8 listopada 3-miesięczna stopa spot wynosi 5,35%
a cena grudniowego kontraktu futures 94,51.
34
35
Download