test wyboru

advertisement
Pytania i odpowiedzi do testu
wyboru „Makroekonomia” Milewski
część III
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aby obniżyć naturalną stopę
bezrobocia, państwo powinno:
ograniczyć niedoskonałości rynku
pracy.
Amortyzacja jest to różnica między:
inwestycjami brutto a inwestycjami
netto.
Aby obliczyć PNB należy skorygować
PKB o: dochody netto z własności za
granicą.
Bezrobotni to: część zasobów siły
roboczej.
Bezrobocie strukturalne spowodowane
jest: niedopasowaniem struktury podaży
i popytu na siłę roboczą.
Bezrobocie keynesistowskie: jest
rezultatem niedostatecznego popytu na
dobra.
Bezrobocie ukryte: ma miejsce wtedy,
gdy zmniejszenie liczby pracowników
w danym przedsiębiorstwie nie
powoduje ograniczenia rozmiarów
produkcji tego przedsiębiorstwa.
Budżet państwa spełnia funkcje:
fiskalną.
Całkowity popyt na pieniądz w ujęciu
nominalnym jest w danej: wprost
proporcjonalny do nominalnego PKB i
odwrotnie proporcjonalny do stopy
procentowej.
Deflowanie to: podzielenie nominalnej
produkcji w cenach bieżących
wytworzonej w ostatnim roku badanego
okresu przez indeks wzrostu ogólnego
poziomu cen.
Dewaluacja waluty krajowej powoduje:
przesunięcie w prawo krzywej BB.
Działanie automatycznych
stabilizatorów koniunktury polega na:
hamowaniu spadku globalnego popytu
w okresie recesji.
Do automatycznych stabilizatorów
koniunktury zalicza się: podatki
pośrednie.
Dług publiczny to: finansowe
zobowiązanie państwa z tytułu
zaciągniętych pożyczek.
Deficyt budżetowy może prowadzić do
zmniejszenia: inwestycji prywatnych.
Do automatycznych stabilizatorów
koniunktury zalicza się: politykę
gwarantowanych cen na produkty rolne.
Ekspansywna polityka fiskalna w
gospodarce zamkniętej (przy dodatnio
nachylonej krzywej LM i ujemnie
nachylonej IS) powoduje: wzrost
dochodu i stopy procentowej.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ekspansywna polityka pieniężna w
gospodarce zamkniętej (przy dodatnio
nachylonej krzywej LM i ujemnie
nachylonej krzywej IS) powoduje:
wzrost dochodu i spadek stopy
procentowej.
Efektem wzrostu poziomu inwestycji
jest: wzrost poziomu oszczędności.
Ekonomia podaży traktuje
interweniowanie państwa w gospodarkę
jako: jeden z najważniejszych
czynników zewnętrznych zakłócających
działanie mechanizmu rynkowego.
Efekt „wypychania” oznacza: spadek
inwestycji prywatnych.
Głównymi instrumentami realizacji
funkcji redystrybucyjnej przez państwo
są: system podatkowy i wydatki
budżetowe.
Inwestycje są ujemnie skorelowane z
poziomem stopy procentowej.
Jeśli podaż pieniądza nie zmieni się,
wzrost stopy procentowej spowoduje:
zwiększenie poziomu dochodu
narodowego w stanie równowagi.
Krzywa IS w gospodarce otwartej w
stosunku do krzywej IS w gospodarce
zamkniętej jest: bardziej stroma.
Koncepcja społecznej gospodarki
rynkowej jest koncepcją gospodarki
wolnorynkowej z nowoczesnym,
realistycznie zorganizowanym:
systemem zabezpieczeń społecznych.
Koszt posiadania pieniądza: nie zmienia
się pod wpływem zmian oczekiwanej
stopy inflacji.
Metoda sumowania dochodów polega
na: sumowaniu dochodów czynników
produkcji.
Mnożnik pieniężny wzrośnie, gdy:
konsumenci będą utrzymywać mniej
gotówki w stosunku do depozytów.
Na zmiany nominalnego PKB w danym
okresie wpływają: zmiany cen i
wielkość produkcji.
Niewystarczający popyt globalny na
dobra powoduje powstanie: bezrobocia
keynesistowskie.
Polityka pieniężna polega na: zmianie
wielkości podaży lub zwiększaniu
wydatków.
Przykładem dóbr publicznych są: usługi
dostarczane przez policję i wojsko.
Państwo spełnia następujące funkcje
ekonomiczne w gospodarce:
stabilizacyjna, redystrybucyjna i
lokacyjna.
Polityka fiskalna oddziałuje przede
wszystkim na: popytową stronę
gospodarki.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Polityka fiskalna i pieniężna oddziałują
na gospodarkę: krótkookresowo.
Państwo może oddziaływać na stronę
podażową gospodarki przez: wspieranie
postępu technicznego.
Przy recesji monetaryści zaleciliby
zastosowanie: ekspansywnej polityki
pieniężnej.
PKB w cenach rynkowych = PKB w
cenach czynników produkcji.
Polityka fiskalna w systemie kursów
sztywnych jest tym bardziej skuteczna,
im: bardziej przepływy kapitałowe są
wrażliwe na zmiany stopy procentowej.
PKB na 1 mieszkańca: określa poziom
rozwoju gospodarczego danego kraju.
Podejście popytowe kształtowania się
dochodu narodowego opisuje
gospodarkę: w warunkach niepełnego
wykorzystania czynników produkcji.
Przedstawiciele nowej ekonomii
klasycznej stoją na stanowisku, aktywna
polityka stabilizacyjna jest:
nieskuteczna zarówno w krótkim jak i w
długim okresie, ponieważ państwo nie
jest w stanie trwale oddziaływać na
wielkości realne, takie jak produkcja i
zatrudnienie.
Popyt spekulacyjny na pieniądz wynika
głównie z funkcji pieniądza jako: środka
przechowywania bogactwa.
Pojedynczy bank kreuje pieniądz:
udzielając kredytu.
Rewolucja waluty krajowej powoduje:
przesunięcie w lewo krzywej BB.
Równowaga bilansu płatniczego może
oznaczać, że: deficyt bilansu obrotów
bieżących jest zrekompensowany
nadwyżką w bilansie obrotów
kapitałowych.
Rozmiary eksportu zależą głównie od:
stosunku cen krajowych do
zagranicznych i kursu walutowego.
Rozporządzalne dochody osobiste
wyrażają: dochody osobiste
pomniejszone o podatek dochodowy i
powiększone o płatności transferowe.
Spadek współczynnika wrażliwości
popytu spekulacyjnego na zmiany stopy
procentowej powoduje: zwiększenie
nachylenia krzywej LM.
Stopa bezrobocia: pokazuje, jaką część
zasobów siły roboczej stanowią
bezrobotni.
Spadek dochodów budżetowych może
wynikać: z niskiej sprawności systemu
podatkowego i celnego.
Transakcyjny popyt na pieniądz wynika
z tego, że: pieniądz jest
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wykorzystywany do zakupu produktów
i usług.
Zwiększenie wydatków
konsumpcyjnych przy danym poziomie
dochodu spowoduje: zwiększenie stopy
procentowej, co doprowadzi do
równowagi na rynku towarowym.
W gospodarce otwartej ze sztywnym
kursem walutowym deficyt bilansu
płatniczego powoduje, że: spada podaż
pieniądza krajowego.
W gospodarce otwartej ze sztywnym
kursem walutowym krzywa IS przesuwa
się w lewo na skutek: rewaluacji waluty
krajowej.
W gospodarce otwartej ze sztywnym
kursem walutowym nadwyżka bilansu
płatniczego powoduje, że: wzrasta
podaż pieniądza krajowego.
W gospodarce otwartej w warunkach
płynnego kursu walutowego nadwyżka
bilansu płatniczego powoduje, że: rośnie
kurs walutowy.
Wzrost cen krajowych powoduje:
przesunięcie w lewo krzywej BP.
Wzrost podatków autonomicznych
powoduje: przesunięcie krzywej IS w
lewo.
W sytuacji nadwyżki podaży globalnej
nad globalnym popytem przedsiębiorcy:
zmniejszą produkcję.
W sytuacji wzrostu w gospodarce
popytu globalnego: krzywa IS przesuwa
się w prawo.
Według przedstawicieli ekonomii
dobrobytu, w warunkach konkurencji
doskonałej mechanizmy rynkowe
prowadzą samoczynnie do równowagi:
do równowagi cząstkowej oraz
jednocześnie do równowagi ogólnej.
Wartość PNN jest zawsze mniejsza od
wartości PNB.
Wzrost stopy opodatkowania: zmniejsza
agregatowy popyt.
Wzrost stopy opodatkowania przy
danym poziomie wydatków państwa:
zmniejsza poziom równoważącego
gospodarkę dochodu narodowego.
Wzrost krańcowej skłonności do
oszczędzania: zmniejsza konsumpcję.
Wykorzystując metodę sumowania
produktów do pomiaru PKB, należy
pamiętać, że: sumować należy wartość
dodaną lub dobra finalne.
Wzrost skłonności ludzi do trzymania
większej ilości pieniądza w formie
gotówki i mniejszej w formie
depozytów spowoduje: spadek podaży
pieniądza.
-
-
-
-
Wzrost nominalnej stopy procentowej
powoduje wzrost: kosztu posiadania
pieniądza.
W skład zasobów siły roboczej
wchodzą: zatrudnieni i bezrobotni.
Wyróżniamy dwa główne składniki
bilansu płatniczego: bilans obrotów
bieżących i bilans obrotów
kapitałowych.
W gospodarce występuje równowaga na
rynku pracy, jeśli: nie występuje
bezrobocie keynesistowskie.
Wzrost poziomu inwestycji jest
efektem: spadku kosztów wyposażenia
kapitałowego.
Download