Gospodarka - CKS Szczecin

advertisement
Gospodarka
rynkowa
Gospodarka rynkowa to taka, w której decyzje
dotyczące zakresu i sposobu produkcji, podejmowane
są przez suwerenne podmioty gospodarcze,
kierujące się własnym interesem i
postępujące zgodnie z zasadami
racjonalności gospodarowania.
Podstawą podejmowania tych decyzji są informacje
płynące z rynku oraz oczekiwania podmiotów
gospodarczych co do ich kształtowania się w przyszłości.
Podmiotami gospodarki rynkowej
są:
• gospodarstwa domowe
• przedsiębiorstwa
• instytucje finansowe
• administracja państwowa
• władza lokalna
Cechy gospodarki rynkowej :
• dominacja prywatnej własności
• praca na własny rachunek i
odpowiedzialność
• wymienialność pieniądza i mechanizm
rynkowy
Gospodarka centralnie planowana
Jest to gospodarka opierająca się na założeniach planów
kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju
państwa. Ten typ organizacji gospodarki jest
stosowany w okresie wojny, stosowany był
też w większości państwa o ustrojach
socjalistycznych, a ich tworzenie i
realizowanie jest jednym z
najważniejszych zadań
kierownictwa partii.
Do zalet gospodarki centralnie planowanej można zaliczyć
całkowite wykluczenie problemu bezrobocia. Natomiast
wśród wad można wyróżnić:
1. Odrzucenie idei wolnego rynku, opierającego się na
zasadach kapitalizmu (powodowało to brak wielu
podstawowych towarów, niezbędnych obywatelom
państwa).
2. Nie stosowanie prawa podaży i popytu
3. Brak oddziaływania rynku na przemiany gospodarcze
4. Brak wpływu społeczeństwa na podejmowane decyzje
5. Pracownicy w przedsiębiorstwach nie brali żadnej
odpowiedzialności za swoje decyzje i traktowali
własność państwową, jako „własność niczyją”
6. Obejmowanie stanowisk kierowniczych w
przedsiębiorstwach przez osoby ściśle związane z partią
rządzącą
7. Narzucenie rozwoju tylko w jednym kierunku, tj.
gałęziach przemysłu surowcowo-hutniczego i
energetyczno-maszynowego
8. Kursy walut były ustalane przez władze państwa
9. Ograniczenie konkurencji na rynku – wiele firm stawało
się nierentownymi i były utrzymywane przez lepiej
prosperujące, co je zbędnie obciążało
Transformacja systemowa w
Polsce
Ogół radykalnych zmian w systemie funkcjonowania
gospodarki polskiej, związanych z przejściem od
systemu gospodarki planowej do gospodarki
rynkowej. Zmiany w systemie funkcjonowania
gospodarki nazwano Programem
Balcerowicza - od nazwiska
ówczesnego wicepremiera
i ministra finansów
L. Balcerowicza.
Plan Balcerowicza zakładał wprowadzenie mechanizmów
rynkowych i zmianę struktury własnościowej gospodarki.
Uwolniono ceny spod kontroli państwa, co spowodowało
ich gwałtowny wzrost. Ograniczono wysokość płac
pracowników przedsiębiorstw Zwiększono stopy
procentowe w bankach i ograniczono udzielanie
kredytów. Wprowadzono wewnętrzną
wymienialność złotówki, co oznaczało,
że w kraju można było ją legalnie
wymieniać na waluty obce w
bankach i kantorach.
Popyt i podaż
Popyt jest to ilość towaru, którą nabywcy są skłonni
kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie.
Przy niezmienności innych warunków
rynkowych wzrost ceny powoduje
zmniejszenie wielkości popytu, a
obniżka ceny wywołuje wzrost
wielkości popytu.
Podaż jest to ilość dóbr, oferowana na rynku przez
producentów przy określonej cenie, przy
założeniu niezmienności innych
elementów charakteryzujących
sytuację na rynku. Zależność
między popytem a podażą
przedstawia krzywa
podaży.
Pieniądz :
Pieniądz jest prawnie określonym, powszechnie
akceptowanym środkiem płatniczym, który może
wyrażać, przechowywać, przekazywać wartość
dóbr i usług i którego wartość powinna być
ściśle związana z wartością produkcji
wytworzonej na obszarze
danego kraju.
Cechy pieniądza:
• Trwałość - to zdolność do utrzymania wartości
niezmiennej w czasie.
• Zastępowalność - oznacza, że pieniądz jest
jednostką wartości wzajemnie wymienialną na
wszystkie towary.
• Rzadkość - gwarantuje wartość realną pieniądza.
• Podzielność - pozwala na podział jednostki pieniądza
na jednostki mniejsze.
Funkcje pieniądza :
• Środek wymiany
• Miernik wartości towaru
• Środek płatniczy
• Środek gromadzenia oszczędności
• Środek wymiany międzynarodowej
Skrajną postacią gospodarki rynkowej byłaby
gospodarka wolnorynkowa, pozbawiona
całkowicie wpływu państwa - taka jednak
współcześnie nie istnieje. Podstawą gospodarki
rynkowej jest prywatna własność czynników
wytwórczych.
Dziękuję za uwagę
Źródła :
• Wikipedia pl.
• Ściąga pl.
• Bryk pl.
• Zadane pl.
• NewTrade pl.
Download