Historia pieni*dza i banków

advertisement
Historia
pieniądza i
banków
„Założyć bank to dopiero jest interes”
Bertold Brecht
Pieniądze dawniej i dziś
Ewolucja form pieniądza
1. Barter- wymiana towaru, towar za towar
2. Płacidła: muszle, sól, skóry, ozdoby
3. Pieniądz kruszcowy: bryłki, sztabki metali
szlachetnych
4. Monety
5. Noty bankowe
6. Monety bezkruszcowe
7. Banknoty
8. Pieniądz plastikowy: karta płatnicza
9. Pieniądz elektroniczny; zapis na koncie w postaci
elektronicznych nośników informacji.
Początki banków
• Domy bankowe istniały już w starożytności
np. w Rzymie
• Banca di San Georgio- 1407 r, w Genui
• Centralny Bank Szwedzki – 1657 r
• Centralny Bank Anglii – 1694 r.
• Centralny Bank Królestwa Polskiego – 1828 r.
• Narodowy Bank Polski – 1924 r.
Współczesny system bankowy w Polsce tworzą:
Prezes NBP
Funkcje banku centralnego w Polsce
• jest bankiem państwa: obsługuje rachunki Ministerstwa
Finansów, czyli dochody i wydatki rządu w Polsce oraz
emituje obligacje Skarbu Państwa
• Jest bankiem wszystkich banków w Polsce: nadzoruje
pracę wszystkich banków, udziela kredytów bankom
komercyjnym i tworzy rezerwy obowiązkowe.
• Jest bankiem emisyjnym: kieruje Mennicą Państwową i
emituje pieniądze oraz niszczy te które są zużyte.
• Jest bankiem stabilizująco-kontrolnym: ustala stopy
procentowe, rezerwy obowiązkowe oraz dokonuje
operacji na rynku otwartym, czyli kupuje lub sprzedaje
papiery wartościowe.
Polityka pieniężna NBP
Rodzaje banków
Liczba banków spółdzielczych i komercyjnych w Polsce
Praca domowa
http://www.nbportal.pl/pl/cw/gry
Dziękuję!
Życzę powodzenia.
Pieniądz w gospodarce
rynkowej
Dopasuj opisy A-H do pojęć
pieniądz
1) powszechnie stosowany i akceptowany
ekwiwalent towarów i usług,
trwale wyrażający ich wartość i
bezpośrednio na nie wymienialny.
2) powszechnie akceptowany środek
płatniczy
6 cech pieniądza - 1
2 Cechy pieniądza
3 Cechy pieniądza
4 Cechy pieniądza
5 Cechy pieniądza
6 Cechy pieniądza
zabezpieczenia
Formy pieniądza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1) pieniądz gotówkowy: monety i banknoty
2) pieniądz bezgotówkowy:
- karta( pieniądz plastikowy)
Karta płatnicza (debetowa)
Karta kredytowa
Elektroniczna portmonetka
- pieniądz elektroniczny(na koncie internetowym)
- czek
imienny
na okaziciela
- weksel
zapamiętaj
Download