Pieniądz, przykładowe zadania.

advertisement
Pieniądz, przykładowe zadania.
1. Popyt na pieniądz w gospodarce wynosi:
Md/P  500  0.2Y  1000i
a. Zakładając, że P=100, Y=1000 i i=0,10, oblicz realny inominalny popyt na pieniądz, orazi
prędkość obiegu pieniądza.
b. Poziom cen podwaja się z P=100 do 200. Oblicz realny popyt na pieniądz, nominalny i
prędkość obiegu pieniądza.
c. Stosując dane dla zmiennych z części (a); określ jak na prędkość obiegu pieniądza wpływa
wzrost w realnym dochodzie, zmiana nominalnej stopy procentowej i wzrost poziomu cen.
2. Bogactwo Pana Midasa wynosi 100 000 USD. Midas inwestuje swoje bogactwo w pieniądz
(rachunek bieżący) i obligacje rządowe. Zalecił maklerowi zainwestowanie 50 000 USD w
obligacje i dodatkowo 500 USD więcej na każdy punkt procentowy jeśli stopa zwrotu z
obligacji będzie przekraczać tę na rachunku bieżącym.
a. Zapisz formułę algebraiczną popytu na pieniądz Midasa jako funkcję stopy zwrotu z
obligacji i rachunku bieżącego.
b. Zapisz formułę algebraiczna na popyt na obligacje. Jak jest suma popytu na pieniądz i
obligacje?
c. Załóżmy, że wszyscy bogacze na świecie zachowują się jak Midas. Przy czym stała
podaż pieniądza na osobę wynosi 20 000 USD zaś obligacji 80 000 USD. Trzymając
pieniądze na rachunku bieżącym nie otrzymują oni zwrotu. Jaka jest stopa zwrotu z
obligacji w równowadze?
3. Załóżmy, że ilościowa teoria pieniądza sprawdza się. Zakładamy dalej, że prędkość obiegu
pieniądza jest stała i wynosi 5. Produkcja jest stała na poziomie pełnego zatrudnienia i wynosi
20 000, zaś poziom cen wynosi 2.
a. Jaki jest realny i nominalny popyt na pieniądz?
b. Władze monetarne ustalają podaż pieniądza na poziomie 5000. Przy założeniu, że
produkcja jest na poziomie pełnego zatrudniania zaś ceny są zmienne, jaki będzie
nowy poziom cen? Co się stanie z poziomem cen jeśli nominalna podaż pieniądza
wzrośnie do 6000?
4. Zdefiniuj pieniądz. Co, z perspektywy ekonomisty, termin ten wyróżnia od jego
powszechnego znaczenia?
5. Jaka jest relacja pomiędzy poziomem cen i nominalna podażą pieniądza? Jaki jest związek
miedzy inflacją i stopą wzrostu nominalnej podaży pieniądza.
Download