funkcje-pieniadza-wyklad-miernik-wartosci

advertisement
2
Funkcje pieniądza
Funkcje pieniądza Można mówić tępujących podstawowych funkcjach, które pełni pieniądz:
Miernik wartości (funkcja obrachunkowa); Środek wymiany (funkcja cyrkulacyjna); Funkcja
płatnicza (regulowanie zobowiązań); Funkcja tezauryzacyjna; 1) Miernik wartości Za każdym
razem gdy mówimy o cenie sugerujemy, że pieniądz może być miernikiem wartości. Wartość
można określić jako zdolność nabywania innych dóbr w odze wymiany. Przyjmując dowolne dobro
jako miernik wartości, za pomocą którego będziemy wyrażać wartość innych dóbr możemy mówić o
jednostce pieniężnej oraz o cenie. Aby dokonać pomiaru wartości nie jest konieczne aby określona
kwota pieniędzy była obecna - wystarcza w tym celu wyłącznie abstrakcyjne wyobrażenie
określonej ilości pieniądza. Dlatego też funkcję miernika pełnią raczej pieniądze idealne nie zaś
pieniądze rzeczywiste. Aby dana waluta dobrze spełniała ta funkcję konieczne jest aby jej wartość
była stabilna - w sytuacji gdy wysoka inflacja ustawicznie zmniejsza wartość danej waluty
przestanie ona pełnić tę funkcję.
Inflacja to wzrost cen. Powstaje ona, gdy towaru (dóbr, produktów) jest mniej niż wytworzonych
(wyukowanych) pieniędzy. 2) Środek wymiany Pieniądz pełni także kluczową rolę w procesach
wymiany. Pieniądz jest instrumentem pośrednim w transakcjach wymiennych. Wraz z
pojawieniem się pieniądza pojedyncza transakcja wymiany bezpośredniej została zastąpiona dwoma
osobnymi: - Transakcją kupna; - Transakcją sprzedaży; Ważnym zagadnieniem jest zatem
odpowiedź na pytanie: „Ile pieniędzy powinno znajdować się w obiegu?” Mówiąc krótko: powinno
być ich dość dla obsłużenia wszystkich transakcji kupna i sprzedaży występujących na rynku. W
szczególności ilość pieniądza powinna być: Proporcjonalna do ilości dóbr wytwarzanych w
gospodarce; Odwrotnie proporcjonalna do wartości pieniądza; 3) Funkcja płatnicza Pieniądz może
być wykorzystywany do zapłaty za dokonane zakupy w momencie dokonywania wymiany.
Możliwe jest także otrzymanie dóbr w zamian za obietnicę zapłaty w terminie późniejszym.
Wszystkie transakcje dokonywane bez wykorzystania pieniądza są określane mianem transakcji
kredytowych - odbiór towaru następuje w innym momencie niż zaplata. Pieniądz w funkcji
płatniczej służy określaniu wartości zobowiązań i pozwala na ich spłatę.
(…)
… zdolności nabywczej (czyli tworzenia skarbu - tezauryzacji). Skarb może być przechowywany
zarówno w postaci pieniężnej ale także w postaci ziemi, dzieł sztuki, kamieni szlachetnych itp.
Gromadzenie skarbu w postaci innej niż pieniężna ma na celu dostarczanie właścicielowi skarbu
dodatkowych korzyści, stanowi także zabezpieczenie przed utratą wartości przez pieniądz. Kolejną
funkcją, którą moSe pełnić…
Idealny pieniądz - badanie
PIENIĄDZ I ZAGREGOWANY POPYT NA PIENIĄDZ - wykład 2 semestr
Funkcje pieniądza - wykład
Funkcje pieniądza
Pojęcie pieniądza i jego funkcje
Przyczyny genezy systemu wielodewizowego- wykład 6
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download