Makroekonomia. Problemy do kolokwium listopadowego 1. Pomiar

advertisement
Makroekonomia. Problemy do kolokwium listopadowego
1. Pomiar gospodarki, metody liczenia PKB
2. Schemat ruchu okrężnego
3. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.
4. Wzrost a rozwój gospodarczy. Miernik HDI.
5. Pieniądz i jego funkcje.
6. Determinanty popytu na pieniądz wg różnych szkół ekonomicznych.
7. Współczesny system bankowy. Kreacja pieniądza.
8. Instrumenty polityki pieniężnej.
9. Miary pieniądza M0, M1, M3.
10. Równowaga na rynku dóbr. Zbilansowanie dochodów i wydatków.
11. Funkcje konsumpcji: typu Keynesowskiego i zorientowane na przyszłość.
12. Równowaga krótkookresowa na rynku dóbr i pieniądza: model IS-LM.
13. Analiza gospodarki przy pomocy modelu IS-LM .
14. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego z lat 2008-2009.
Rozdziały z Hall, Taylor Makroekonomia - numeracja za wydaniem PWN
z 2005 roku i z lat następnych : 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.5; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3;
7.4; 10.2; 10.3; 10.4
Download