Zadania powtórzeniowe 3

advertisement
Katedra Makroekonomii i Teroii Handlu Zagranicznego – WNE UW – Zadania powtórzeniowe 3
1. Policz stopę bezrobocia i stopę zatrudnienia:
Populacja
15mln
Ludność w wieku produkcyjnym
10mln
Pracujący
5,4 mln
Uczący się
1 mln
Poszukujący pracy
0,6 mln
2. Gdy oszczędności ludności Grulandii wynoszą 300 Gruli (lokalna waluta), wydatki
konsumpcyjne 1200 Gruli, rząd zbiera podatki w wysokości 900 Gruli a wydaje 1000
Gruli. Saldo handlowe Grulandii jest ujemne i wynosi -200 Gruli. Ile wynoszą
inwestycje oraz wydatki agregatowe (Y) ?
3. W modelu IS-LM dane jest:
Elastyczność popytu transakcyjnego na pieniądz względem PKB
0,125
Elastyczność popytu na pieniądz względem stopy procentowej
200
Wrażliwość inwestorów na zmiany stopy procentowej
100
Wrażliwość salda handlowego na zmiany stopy procentowej
100
Stopa opodatkowania
25%
Krańcowa skłonność do importu
0,1
Wydatki autonomiczne
820
Eksport autonomiczny
320
Import autonomiczny
430
Konsumpcja autonomiczna
600
Zakupy rządowe
430
Mnożnik wydatkowy
2
Policz mnożnik polityki fiskalnej, mnożnik polityki monetarnej, wysokość PKB,
inwestycje autonomiczne, transakcyjny popyt na pieniądz, saldo handlu zagranicznego,
oszczędności zagranicy, saldo budżetu państwa (gdy dług publiczny=0).
4. W Grunlandii stopa rezerw obowiązkowych=10%, banki nie mają rezerw
ponadobowiązkowych a ich klienci większość transakcji wykonują w postaci przelewów
i płatności kartami (85%), rzadziej więc posługują się gotówką. Ile wynosi mnożnik
podaży pieniądza? O ile zmieni się stan gotówki w posiadaniu ludności, jeśli BC skupi
obligacje warte 300 Gruli?
5. Proszę narysować: pułapkę płynności, zmianę salda budżetu gdy spada t, Zmiany w
modelu IS-LM gdy spada t, zmiany w modelu AS-AD gdy spada t (długi i krótki okres),
skutki restrykcyjnej polityki monetarnej w krótkim i długim okresie w modelu IS-LM
oraz AS-AD, prawo Okuna, wpływ wzrostu wrażliwości wydatków inwestycyjnych na
zmiany stóp procentowych w modelu AS-AD.
6. Proszę wyjaśnić: Jaki wpływ na realny kurs walutowy będzie miał wzrost podaży
pieniądza? Wymień założenia modelu Keynesowskiego oraz IS-LM? Skutecznośc
polityki monetarnej przy stałych kursach walutowych. Na czym polega pułapka
płynności? Na czym polega efekt wygaszania? Na czym polega efekt transmisji? Na
czym polega efekt wypierania?
7.Popyt na pieniądz spada, gdy:
a) rosną ceny
b) spadają ceny
c) rośnie produkcja
d) maleją stopy procentowe
e) zwiększa się skłonność do inwestycji
8. Efekt transmisji polega m. in. na:
a) zwiększaniu produkcji pod wpływem zwiększania popytu
b) podnoszeniu stóp procentowych w wyniku ekspansji fiskalnej
c) zmniejszaniu wydatków prywatnych wskutek wzrostu deficytu sektora
rządowego
d) podnoszeniu wydatków wskutek zwiększenia podaży pieniądza
e) wszystkie powyższe zmiany określa się mianem efektu transmisji
9. Przesunięcie krzywej LM w prawo może być efektem:
a) obniżenia opodatkowania dochodów kapitałowych
b) wzrostu nominalnej podaży pieniądza
c) spadku nominalnej podaży pieniądza
d) spadku cen
e) poprawne są odpowiedzi B i D
10. Punkty położone nad krzywą LM opisują sytuację, w której:
a) popyt na towary jest za mały, by utrzymała się równowaga rynkowa
b) popyt na towary jest za duży, by utrzymała się równowaga rynkowa
c) popyt na pieniądz jest za mały, by utrzymała się równowaga na rynku
pieniężnym
d) popyt na pieniądz jest za duży, by utrzymała się równowaga na rynku
pieniężnym
e) żadne z powyższych
11. Zgodnie z modelem IS-LM, wzrost wydatków rządowych spowoduje:
a) wzrost Y* i wzrost R*
b) wzrost Y* i spadek R*
c) spadek Y* i wzrost R*
d) spadek Y* i spadek R*
e) poziom Y i R w równowadze nie zmieni się
12. Efekt wypierania w modelu ISLM jest pełny, gdy:
a) krzywa IS jest pozioma
b) krzywa LM jest pozioma
c) krzywa IS jest pionowa
d) krzywa LM jest pionowa
e) żadne z powyższych
10. Krzywa IS w gospodarce otwartej w stosunku do krzywej IS w gospodarce
zamkniętej jest:
a) taka sama
b) przesunięta o wielkość eksportu netto
c) bardziej płaska
d) bardziej stroma
e) prawdziwe jest B i D
Download