teorie-popytu-na-pieniadz

advertisement
9
(…)
… na pieniądz wynikającego z motywu transakcyjnego przedstawił William Baumol
(1952) i James Tobin (1956) w postaci formuły pierwiastka kwadratowego:
k ⋅ Yn
M=
2R0
gdzie:
M – popyt na pieniądz zgłaszany przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe,
Ro – stopa procentowa, określająca koszt utraconych możliwości,
Yn – dochód narodowy,
k – koszty transakcji (opłaty brokerskie, koszty utraconego czasu, koszt…
…. W rezultacie rośnie popyt na nie, gdyż nabywcy spodziewają się utrzymania tej tendencji
wzrostowej, a zarazem wzro1
stu stopy zwrotu z obligacji . Spadnie natomiast popyt spekulacyjny na pieniądz.
Oczywiście możliwa jest odwrotna sytuacja na rynku pieniężnym. Mechanizm jest jednakże ten
sam. Jeżeli spekulacyjny
popyt na pieniądz oznaczymy symbolem L2, a nominalną stopę procentową przez r, to można
napisać…
… określający wagę (wartość), jaką społeczeństwo przywiązuje do dysponowania (posiadania)
gotówką i
gotowości podejmowania ryzyka,
λ – współczynnik wyrażający relację kapitału ludzkiego do kapitału rzeczowego.
2
Według M. Friedmana wzrost popytu na pieniądz gotówkowy jest więcej niż proporcjonalny w
stosunku do zmiany
dochodu. Zostało to podważone przez badania S.M. Goldfelda, który wykazał, że dochodowa
elastyczność popytu na
pieniądz jest mniejsza od jedności.
3
Przechowywanie zasobów majątkowych w postaciach rzeczowych może przynieść korzyści
wymierne, które wynikają głównie
ze zmiany cen, oraz niewymierne, jak zadowolenie z ich posiadania (tzw. efekt snoba).
Powyższe równanie możemy obustronnie podzielić przez współczynnik zmiany cen. Wówczas
równanie wyrażać będzie
popyt na pieniądz w ujęciu realnym:
MD…
… Teorie popytu na pieniądz
1. Ilościowa teoria pieniądza
Hipoteza ta jest najstarszą, ale wciąż omawianą w literaturze, teorią ekonomiczną. Zalążek tej teorii
można znaleźć w pracach
Dawida Hume'a (1752). Fundamentem tej teorii jest tzw. równanie wymiany sformułowane w 1911
roku przez Irvinga Fishera z
Yale University w pracy The Purchasing Power of Money w postaci:
MV = PT
gdzie:
M – podaż…
… neutralnością pieniądza.
4. Neokeynesizm - poglądy Jamesa Tobina
W latach pięćdziesiątych modyfikacji teorii pieniądza J. M. Keynesa dokonał J. Tobin. Był on
wybitnym ekonomistą,
twórcą tzw. analizy portfelowej. W 1981 roku otrzymał Nagrodę Nobla.
W analizie za punkt wyjścia Tobin przyjął założenie, że podmioty gospodarcze starają się
ukształtować strukturę
swojego majątku w sposób optymalny, czyli przynoszący…
pułapka płynności
Polityka pieniężna - Teoria ilościowa
Polityka pieniężna- wykład 9
Makroekonomia - Rynek pieniężny WYKŁAD
PieniĄdz, banki
Wpływ zjawisk pieniężnych na procesy gospodarcze- opracowanie
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download