Funkcje pieniądza

advertisement
Funkcje
pieniądza
Pieniadz…
Zarówno podczas całej
swojej historii istnienia
jak i obecnie pieniądz
pełni cztery podstawowe
funkcje. Są one jednak
mocno od siebie zależne.
Istota pieniądza polega na
tym, iż jest on w stanie
pełnić je wszystkie
jednocześnie.
Funkcje pieniądza:
• Środek płatniczy
• Środek przetrzymywania
majątku
• Miernik wartości
• Pośrednik wymiany
Pośrednik wymiany
• Pieniądz w rezultacie odejścia od gospodarki naturalnej i
barteru, postępującego społecznego podziału pracy oraz
rozwoju społecznego wyłonił się ze świata dóbr
zaspokajających określone potrzeby człowieka, by stać
się wyłącznie pośrednikiem w wymianie towarowej. Tę
funkcję wypełnia dobrze, gdy jest powszechnym
ekwiwalentem, powszechnie akceptowanym
zamiennikiem towarów.
Środek płatniczy
•
Pieniądz, pełniąc tę funkcję, ma moc zwalniania z zobowiązań.
Dłużnik zwalnia się za pomocą pieniądza z zobowiązań względem
wierzyciela. Pieniądz jako właściwy środek płatniczy staje się
instrumentem finansowym mającym absolutną moc zwalniania z
zobowiązań. Absolutna płynność pieniądza oznacza, że wierzyciel
nie może odmówić przyjęcia zapłaty w tej formie. Z tą cechą
pieniądza związane jest również jego określenie jako prawnego
środka płatniczego.
Środek przetrzymywania majątku
• Dwie wcześniej podane funkcje pieniądz spełnia
"pozostając w ruchu" wówczas gdy płacimy sprzedawcy,
wierzycielowi, itp. Jednak by pieniądz mógł wystąpić w tej
roli, należy go zgromadzić i posiadać, wówczas pieniądz
pozostaje "w spoczynku". Podmioty gospodarcze
gromadzą i posiadają pieniądze, by zapewnić sobie
możliwość dokonywania zakupów i spłaty zobowiązań.
Cechy te są związane z płynnością pieniądza. Pieniądz
jest absolutnie płynnym, nieprzynoszącym dochodu
składnikiem majątku finansowego (aktywem, majątkiem,
instrumentem finansowym)
Miernik wartości
• Za pomocą pieniądza wyrażamy wartość wszystkich
towarów, zasobów i strumieni gospodarczych. W tym
przypadku nie wykorzystujemy konkretnych zasobów
dobra gospodarczego, jakim są pieniądze, posługujemy się
jedynie ideą pieniądza, wystarczy wiedza, że coś takiego
istnieje. Odwołujemy się w tym przypadku jedynie do
abstrakcyjnej kategorii, jaką jest pieniądz.
Środek wymiany międzynarodowej
• Pieniądz może być środkiem rozliczeń międzynarodowych
– tę funkcję spełniają zazwyczaj pieniądze krajów wysoko
rozwiniętych, posiadających bardzo stabilną walutę. W
takim przypadku pieniądz spełnia wszystkie wcześniej
wymienione funkcje (pośrednika wymiany, środka
płatniczego, środka przetrzymywania majątku, miernika
wartości) w odniesieniu do transakcji, realizowanych
pomiędzy poszczególnymi krajami.
Pieniądz, jak wszystkie kategorie
ekonomiczne, zmienił się w procesie rozwoju
gospodarczego, rozwijał się od form prostych do
coraz bardziej złożonych. Posiadał kiedyś postać
rzeczową, był jednym z towarów, następnie
towarem wyjątkowym, uprzywilejowanym,
dzisiaj jest tylko znakiem, symbolem wartości.
Koniec
Izabela Grabowska kl. I a
Download