pieniadz-opracowanie

advertisement
4
IV. PIENIĄDZ
BARTER- to rodzaj umowy , której istotą jest wymiana jednego towaru na drugi. Wymiany tej
dokonuje się bez udziału pieniądza.
Towar, który przez dłuższy czas jest środkiem wymiany można w pewnym momencie nazwać
pieniądzem . Pierwszym takim pieniądzem były np. ziarna kakaowca u Azteków; jedwab w
Chinach; muszle, sól, perły w Afryce; skóry, siekierki żelazne, sól u Słowian .
Inną formą był - pieniądz papierowy.
PIENIĄDZ - powszechny środek wymiany, który dzięki swoim funkcjom może być wymieniony na
wszystkie towary.
Wyróżnić możemy następujące rodzaje pieniądza :
1. Pieniądz przedmiotowy
2. Pieniądz towarowy ( używany jeszcze w XIX w. ), którym były monety (złote i srebrne), a także
kruszce szlachetne .
Przyczyny nieużywania obecnie :
- występowanie złota w niewielkich ilościach
- trudności związane z jego wydobyciem
- właściwości fizyczno - chemiczne (metal miękki)
3. Pieniądz papierowy symboliczny: charakteryzuje się niskim kosztem wytworzenia; prawo nadaje
mu wartość i czyni akceptowanym środkiem płatniczym, traci wartość w czasie inflacji .
4. Pieniądz bezgotówkowy - są to noty na rachunkach bankowych, które są własnościami
poszczególnych przedsiębiorstw czy osób fizycznych .pieniądze z konta pobiera się przy pomocy
czeków, czy kart płatniczych. Emitują go banki handlowe. Nie należy do prawnych środków
płatniczych .
5. Pieniądz międzynarodowy - wyróżniamy następujące :
- SDR
- ECU
- EURO
SDR - ang. Special Driwing Right ( w wolnym tłumaczeniu znaczy: specjalne prawa ciągnienia). Od
1970 roku uruchomiono jego okresową kreację. Jest to waluta międzynarodowa, stworzonej przez
MFW, pełniąca rolę pieniądza fiducjarnego - czyli niewymagającego pokrycia, opartego na zaufaniu
krajów członkowskich do nowych członków i pełniącego podstawowe funkcje pieniądza
międzynarodowego.
Mechanizm emisji , a później także i sprzedaż SDR jest jedną z metod finansowania płatniczej
nierównowagi . Z waluty MFW można korzystać w ograniczony sposób i do niektórych innych
mniej kluczowych celów .
SDR nie został szerzej zaakceptowany ponieważ :
nie posiadał żadnej wartości wewnętrznej, jak np. złoto
nie był gwarantowany przez żaden liczący się rząd, jak np. dolar
ECU - waluta utworzona w 1979 r, w ramach europejskiego systemu walutowego, przez członków
EWG wspólnie z Wielką Brytanią . To jednostka rozrachunkowa najpierw używana jedynie w
niektórych transakcjach zawieranych przez kraje EWG a następnie Unii Europejskiej . Wartość tej
waluty ustalano w porównaniu z walutami krajów europejskich . Duże znaczenie miała marka
niemiecka . Stosowana do końca 1998 roku, później zastąpiona przez EURO.
(…)
… w obcych środkach, depozyty terminowe instytucji finansowych nie będących bankami .
4. W skład aktywów finansowych o dużym stopniu płynności możemy zaliczyć : obligacje rządowe,
akcepty bankowe (czyli polecenia zapłaty przez bank określonej sumy w określonym czasie,
głównie w handlu z zagranicą), weksel handlowy , weksel handlowy, krótkoterminowe papiery
wartościowe skarbu państwa .
INNOWACJE - od nich zależy zakres poszczególnych miar zasobu pieniądza; dzięki nim uległy
powiększeniu zasoby i różnorodności aktywów finansowych, które występują w charakterze
pieniądza lub jego zamiennika . Zmieniają skład agregatów pieniężnych i komplikują prawidłowe
określenie podaży pieniądza . W związku z innowacjami skuteczność polityki pieniężnej może
zostać ograniczona.
Funkcje :
1. Pieniądz jest środkiem wymiany…
Wykład - pieniądz barter
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - pojęcia
Wykład - międzynarodowy system walutowy
Egzaminy i notatki z FM dr Czepielewska-Kałka
Pieniądz międzynarodowy - wykład
Polityka pieniężna - Ilościowa teoria pieniądza
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download