FINANSE Zakres zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na

advertisement
FINANSE
Zakres zagadnień egzaminacyjnych
dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
1. Pojęcie, przedmiot i metoda nauki finansów.
1.1. Etymologia pojęcia ,,finanse”.
1.2. Współczesne rozumienie finansów.
1.3. Istota i klasyfikacja zjawisk finansowych.
1.4. Metoda badań nauki finansów.
2. System finansowy.
2.1. Pojęcie i funkcje systemu finansowego.
2.2. Struktura systemu finansowego.
3. Kategorie finansowe.
3.1. Kategorie przychodowe.
3.2. Kategorie dochodowe.
3.3. Kategorie wydatkowo – kosztowe.
3.4. Kategorie podatkowe.
3.5. Kategorie dłużne.
4. System bankowy w gospodarce rynkowej.
4.1. Charakterystyka dwuszczeblowego systemu bankowego.
4.2. Kreacja pieniądza przez system bankowy.
5. Bank centralny i polityka pieniężna.
5.1. Funkcje banku centralnego.
5.2. Cele polityki pieniężnej.
5.3. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne.
5.4. Polityka pieniężna w Polsce.
5.5. Europejski Bank Centralny.
6. Banki komercyjne.
6.1. Bank komercyjny jako pośrednik finansowy.
6.2. Podstawowe rodzaje ryzyka bankowego.
7. Rynek pieniężny i rynek kapitałowy.
7.1. Pojęcie rynku pieniężnego i instrumenty finansowe rynku pieniężnego.
7.2. Pojęcie rynku kapitałowego i instrumenty finansowe rynku kapitałowego.
8. Instrumenty pochodne.
8.1. Opcje.
8.2. Kontrakty terminowe.
8.3. Kontrakty swap.
8.4. Warranty.
9. Teorie popytu na pieniądz.
9.1. Popyt na pieniądz według szkoły Cambridge.
9.2. Popyt na pieniądz według J.M. Keynesa.
9.3. Popyt na pieniądz według M. Friedmana.
10. Finanse publiczne.
10.1. Charakterystyka systemu finansów publicznych.
10.2. Podatki oraz pozostałe dochody publiczne.
10.3. Wydatki publiczne.
10.4. Deficyt budżetowy, deficyt sektora publicznego, dług publiczny.
11. Kryzys finansowy
11.1. Przyczyny kryzysu finansowego.
11.2. Wpływ kryzysu finansowego (2007 – 2009) na sytuację finansów publicznych.
12. System finansowy Unii Europejskiej.
12.1. Budżet Unii Europejskiej.
12.2. Finansowanie pozabudżetowe.
Literatura:
1. S. Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002.
2. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009.
3. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008.
4. J.B.Taylor Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2010.
Download