Cargo - ubezpieczenie mienia w transporcie

advertisement
2015-03-21
Literatura:
• Literatura podstawowa:
– Murphy J. J., Analiza techniczna, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1995..
– Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011
– Schwager J., Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
Analiza techniczna rynków
finansowych
• Literatura uzupełniająca:
– Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko
finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 2006
– Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo
naukowe PWN, Warszawa 2002
dr Jacek Rodzinka
Instytut Badań i Analiz Finansowych
pokój RA 50 Tel. +48 (17) 8661529
[email protected]
Plan zajęć
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rynek finansowy – charakterystyka, podział itd.…
Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych
Analiza fundamentalna.
Instrumenty rynku kapitałowego.
Strategie stosowane przez inwestorów giełdowych.
Podstawowe założenia analizy technicznej. Formacje w
analizie technicznej.
7. Podstawowe wskaźniki wykorzystywane w analizie
technicznej.
•
Rynek finansowy – rynek, na którym zawierane są transakcje kupnasprzedaży instrumentów finansowych.
•
Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym
przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe o charakterze
wierzycielskim (na przykład obligacje) lub udziałowym (na przykład
akcje), emitowane na okres dłuższy niż jeden rok.
Rynek finansowy umożliwia przemieszczanie kapitału od podmiotów
posiadających wolne środki finansowe do podmiotów, które
zgłaszają na nie popyt.
4
SEGMENTY RYNKU
KAPITAŁOWEGO
UCZESTNICY POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
Źródło: www.gpw.pl
5
Rynek pierwotny:
Rynek wtórny:
• Emisja nowych papierów
wartościowych.
• Kupno – sprzedaż
wyemitowanych papierów
wartościowych.
6
1
Download