12 Miedzynarodowe rynki finansowe

advertisement
WyŜsza Szkoła
Prawa i Administracji
w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział
Prawa i Administracji
w Rzeszowie
SYLABUS
1.
Kierunek: ADMINISTRACJA
rok akademicki 2010/2011
2.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe rynki finansowe
3.
Rok studiów: III
4.
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne
Semestr: VI
Przedmioty wprowadzające: Postawy finansów, Prawo finansowe
Wymagania wstępne: wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Stacjonarne
Niestacjonarne
5.
Liczba godzin:
15
6.
Wykład:
15
7.
Ćwiczenia:
8.
Punkty ECTS:
9.
ZałoŜenia i cele przedmiotu
2
Celem przedmiotu jest przedstawienie nadrzędnych zasad, cech i funkcji systemów finansowych
w aspekcie międzynarodowym, szczególnie w kontekście norm, rozwiązań i zaleceń Unii Europejskiej.
Istotnym zagadnieniem będzie przedstawienie funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych
i rozwiązań systemowych przyjętych w świecie.
10.
Metody dydaktyczne
Grupy dyskusyjne, zespołowe rozwiązywanie problemów.
11.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Pisemna praca końcowa.
12.
Lp.
I
II
Treści programowe
Tematyka zajęć
Istota i funkcje rynków finansowych. Pojęcia
podstawowe. Rodzaje rynków. Fazy ewolucji
systemu finansowego. Modele rozwoju
rynków
Regulacje rynków finansowych w Unii
Europejskiej i w świecie. Rola państwa w
regulacjach systemowych. Specyfika
gospodarki polskiej na tle rozwiązań
światowych
Liczba godzin
stacjonarne
wykład
ćwiczenia
Liczba godzin
niestacjonarne
wykład
ćwiczenia
2
2
III
IV
V
VI
VII
13.
Klasyfikacja rynków finansowych. Podstawy
prawne funkcjonowania rynku kapitałowego.
Rynek transakcji natychmiastowych i rynek
terminowy
Pojecie i forma papierów wartościowych.
Rodzaje i wycena walut. Rola instrumentów
pochodnych w ograniczaniu i dywersyfikacji
ryzyka finansowego
Uczestnicy międzynarodowych rynków
finansowych. Instytucje regulujące i
nadzorujące rynek. Instytucje obrotu
instrumentami finansowymi. Firmy
zarządzające aktywami finansowymi na
zlecenie
Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce
i Unii Europejskiej. Charakterystyka
zachowań inwestora. Aktywa finansowe
gospodarstw domowych i instytucji
finansowych. Perspektywy rozwoju rynków
międzynarodowych w świetle analizy postaw i
zachowań inwestorów, uczestników
globalnego rynku finansowego
Modele rynku kapitałowego. Hipoteza
efektywności informacyjnej. Analiza metod i
technik zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Rodzaje kryzysów finansowych na świecie
2
2
2
2
3
Literatura podstawowa
Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, Szkoła Głowna Handlowa,
Warszawa 2000.
Solarz J.K, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, Warszawa 2008.
Sławinski A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
14.
Literatura uzupełniająca
Pietrzak E., Markiewicz M., Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2007.
Pawłowicz L., Wierzba R., Rynki finansowe wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański ,Gdańska
Akademia Bankowa ,Gdańsk GAB , Cedetu,2003.
15.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach niestacjonarnych
- wykład: dr Paulina Filip
Download