globalizacja-miedzynarodowych-rynkow-finansowych

advertisement
.
2
Maria Bijak – Kaszuba
Gospodarka światowa
Wykład X – Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych
Międzynarodowy rynek finansowy - jest miejscem przedstawiania ofert oraz zawierania i
realizowania transakcji kupna i
sprzedaży instrumentów finansowych między rezydentami różnych krajów. Rynek ten jest
elementem międzynarodowego
systemu finansowego tworzonego dodatkowo przez zespół norm i przepisów oraz instytucji
ważających je w życie.
Instrumenty finansowe są papierami wartościowymi o dwojakim charakterze ze względu na kwestię
własnościową:
akcje).
itenta
(np. obligacje i bony
skarbowe).
Międzynarodowy rynek finansowy umożliwia:
ich korzystnego
zagospodarowania do podmiotów chcących pozyskać środki w celu sfinansowania działalności
bieżącej i inwestycyjnej.
poniesienia strat.
Z uwagi na rodzaj instrumentów będących przedmiotem obrotu oraz termin ich zapadalności
(realizacji) MRF dzieli się na:
1. Międzynarodowy rynek pieniężny obejmuje transakcje krótkoterminowymi instrumentami
finansowymi (o terminie
zapadalności do 1 roku – np. weksle, czeki, certyfikaty depozytowe). Cechy segmentu:
duże transakcje zawierane przez inwestorów instytucjonalnych (instytucje finansowe, rządy, duże
przedsiębiorstwa, banki centralne).
żowane w
inwestycje na 1 dzień/
1 noc/ 1 miesiąc itd.)
2.
Międzynarodowy rynek kapitałowy obejmuje transakcje średnio- i długoterminowymi
instrumentami finansowymi (o
terminie wykupu dłuższym niż 1 rok). Podstawowymi instrumentami tego typu są akcje i obligacje.
Cechy segmentu:
w celu
długoterminowego finansowania swojej działalności, po stronie popytowej inwestorzy poszukujący
długoterminowej lokaty kapitału (zarówno osoby fizyczne jak i prawne)
2.
Międzynarodowy rynek depozytowo-kredytowy – w jego zakres wchodzą kredyty o charakterze
międzynarodowym
udzielane klientom przez banki. Na międzynarodowy charakter kredytu może wskazywać
zastosowana waluta,
rezydencja stron transakcji lub położenie przedmiotu finansowania. Będą to więc kredyty dla
nierezydentów
(przedsiębiorstw, rządów) oraz niektóre kredyty dla rezydentów (dla importerów i eksporterów
przeznaczone na
finansowanie transakcji handlu zagranicznego)
3.
Międzynarodowy rynek instrumentów pochodnych – obejmuje transakcje instrumentami
finansowymi, których cena
jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów, parametrów ekonomicznych
czy indeksów
giełdowych. Są to m.in. transakcje futures, opcje oraz swapy. Cechy segmentu:
wykorzystywany
do hedgingu – czyli zabezpieczania się przed ryzykiem
Proces integracji rynków finansowych w skali międzynarodowej można podzielić na trzy etapy:
X wieku) – początki finansowania w walutach
zagranicznych
– rozwój eurorynków tj. rynków eksterytorialnych,
których istotą jest
realizowanie transakcji aktywami poza terytorium kraju, w którego walucie te aktywa są
denominowane.
– zmiany jakościowe i radykalne przyspieszenie procesu integracji
rynków finansowych w skali
międzynarodowej - pojawia się globalizacja rynków finansowych
Przyczyny globalizacji rynków finansowych
technice przekazywania i przetwarzania informacji, związany z upowszechnianiem się
komputerów i łączności
elektronicznej ⇒ spadek kosztów transakcyjnych
systemów finansowych ⇒ rozwój
usług finansowych, wzrost konkurencji, spadek kosztów.
⇒ powstaje
infrastruktura umożliwiająca
sprawne funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych.
Maria Bijak – Kaszuba
Gospodarka światowa
Wykład X – Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych
Przemiany strukturalne na międzynarodowym rynku finansowym
Sekurytyzacja – przesuwanie zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw z kredytów na papiery
wartościowe, głównie
obligacje. Czynnik rozwoju rynku, ale także zagrożenie dla stabilności.
– to czynnik rozwoju rynku finansowego (radykalne poszerzenie i
uelastycznienie możliwości
inwestycji kapitału), ale również potencjalne zagrożenie jego stabilności (żywiołowy rozwój rynku
derywatów i
spekulacyjny charakter transakcji, powodujący silne oddzielenie sfery finansowej od sfery realnej
gospodarki).
inwestycyjnych, funduszy
emerytalnych, funduszy powierniczych) w tym funduszy wysokiego ryzyka na międzynarodowym
rynku finansowym.
Inwestorzy instytucjonalni stwarzają potencjalne zagrożenie dla stabilności rynków finansowych w
krajach lokowania
inwestycji – szczególnie dla rynków w krajach wschodzących gospodarek. Zagrożenie wynika tutaj
z wielkości inwestycji w
relacji do wielkości rynku i wahań tych inwestycji (często nieracjonalnych napływów i odpływów).
Zaburzenia na międzynarodowych rynkach finansowych - czynniki sprawcze
instytucjonalne gospodarek
krajowych.
procentowe) gwałtowne
przepływy kapitału krótkoterminowego.
(podążanie za prognozą).
Międzynarodowe rynki finansowe - ćwiczenia 14.12.2012
Segmenty rynku finansowego - wykład
MIĘDZYNARODOWY RYNEK FINANSOWY DEFINICJE I FUNKCJE
Międzynarodowy rynek finansowy - wykład 4
Klasyfikacja rynku finansowego
Alienacja rynków finansowych
Reklama































Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
.
Download