zarzadzanie-strategiczne

advertisement
11
Większość pytań jest obrazowana przykładem z praktyki gospodarczej.
Podstawowe decyzje determinujące przyszłą działalność firmy dotyczące produktów i rynków,
dominującego modelu działania. Planowanie strategiczne, opis metod. Szkoła planistyczna:
definicje, założenia, prekursorzy. Geneza szkoły ewolucyjnej: główne przesłanki, geneza, krytyka i
obrona podejścia. Militarna i naukowa geneza szkoły pozycyjnej, metody, metody diagnostyczne i
projektowe, ocena szkoły pozycyjnej z perspektywy szkoły planistycznej i ewolucyjnej. Szkoła
zasobowa i szkoła pozycyjna, model vario, teoretyczne i praktyczne ograniczenia szkoły zasobowej.
Znaczenie analizy otoczenia w budowaniu strategii, metody, scenariusze. 1) Model 5 sił M.Portera główne założenia i logika analizy statycznej i dynamicznej.`Teoria grup strategicznych: podejście
nominalistyczne, teoretyczne i praktyczne. Definicja grupy, typowe kryteria wyróżnienia grupy,
powody kształtowania się grup. Analiza organizacji, koncepcje Benioka, Marka, Obłoja i
propozycja z pracy Krupskiego opartą na koncepcji reengineringu, analiza SWOT. Trzy główne
źródła przewagi konkurencyjnej w teorii Kaya. Wizja ? Misja ? Cele organizacji: definicje,
problemy formułowania, funkcje wg Moszkowicza, Kinga i Cllelanda, Rue i Hollanda. Typologie
strategii wg Portera, Treacy i Wiersemy, Milesa i Snowa, macierz BCG. Macierz Arthura d. Little'a.
Omówienie metody benchmarking.
Pyt.1 Jakie s gówne wybory strategiczne konstytuujce strategi? W jaki sposób s ze sob powizane?
W jaki sposób wybory te wpywaj na sposób radzenia sobie z konkurencj? Czy firma moe sprawnie
dziaa nie podejmujc takich wyborów? Zilustruj przykadami historycznymi i / lub sukcesów i poraek
polskich firm.
Strategia jest czym co ma fundamentalny wpyw na ycie lub mier, na sukces lub na porak firmy.
Dlatego kady meneder musi odpowiedzie na trzy fundamentalne pytania strategiczne aby zrozumie
czy i jak firma oferuje odbiorcom zaspokojenie ich potrzeb. S to pytania o:
sens istnienia firmy dzisiaj i jej wizj funkcjonowania w przyszoci
rynki i produkty
dominujcy model dziaania.
Odpowiedzi na te pytania s wanie STRATEGICZNYMI WYBORAMI.
WIZJA FIRMY
Sens istnienia firmy w dugim okresie, obraz przyszoci firmy, który uczestnicy firmy chc wykreowa.
„Skd przychodzimy? Czym jestemy? Dokd idziemy?”
W wysoko rozwinitych gospodarkach zakada si dzisiaj, e wypracowanie dalekosinej wizji przyszoci
firmy jest nie tylko potrzebne - jest niezbdne. Wielu przedsibiorców i menederów nie powica ani
czasu ani wysiku na wypracowanie koncepcji przyszoci firmy, id drog któr wyznaczaj ograniczenia
otoczenia, konkretne szanse oraz dotychczasowa przeszo firmy. Niekoniecznie musi to by bdem.(
SONY zaczyna od sodzonych zup, kijów do minigolfa, linijek i garnków do gotowania ryu). S
firmy, które gownie powielaj swoje istnienie z racji stabilizacji rynków na których dziaaj i wychodzi
im to bardzo dobrze. Wiele firm uwaa za soj wizj osiganie zysku co jest z kolei myleniem rodków i
celów. Nawet jeli nie mona od razu sformuowa misji trzeba sobie systematycznie zadawa to pytanie.
RYNKI I PRODUKTY
Innowacyjne zdefiniowanie rynków, nie tylko przez pryzmat odbiorców, ale i konkurentów. Wybór
rynków ma wiele aspektów i podtekstów. Prawdziwa sztuka polega na tym, aby zdefiniowa go
innowacyjnie. Firmy inteligentnie budujce strategi, wybieraj swoich konkurentów oraz sposób
radzenia sobie z nimi. Cztery opcje wyboru i radzenia sobie z konkurencj ( jednoczenie odpowied na
trzeci czon pytania ) to: konf
zarządzanie strategiczne
marketing zagadnienia
Wizja firmy - zagadnienia
opis analizy SWOT
Opis analizy SWOT.doc
Opis analizy SWOT - Analiza strategiczna
Reklama
Powiązane zagadnienia

Boston Consulting Group




Linie papilarne
Grupa formalna
Gazeta Wyborcza
Hewlett-Packard































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download