analiza-swot-analiza

advertisement
.
10
1.Wstęp
Na początku lat dziewięćdziesiątych planowanie i zarządzanie strategiczne stało się
przedmiotem żywych dyskusji. Potem stało się niesłusznie zresztą instrumentem
krytykowanym jako niezbyt przydatnym w praktyce. Okazało się, że w wielu
przedsiębiorstwach, w których sporządzono strategiczne plany rozwoju, proces decyzyjny
w praktyce nie odwoływał się do nich, zatem strategia stała się jedynie archiwalnym
dokumentem. Czy jednak tak musi być?
Odwołując się do tego doświadczenia, aby pokazać, że planowanie strategiczne nie jest
fałszywym krokiem, należy przyjąć że planowanie strategiczne stanowi część pewnej
całości, jeśli jest narzędziem wykorzystywanym świadomie w procesie podejmowania
decyzji.
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe
strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).
Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji
oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed organizacją.
Każda organizacja posiada słabe strony. Jednak zbyt duża ich ilość może spowodować, że
organizacja nie utrzyma się na rynku konkurencyjnym, a inwestycja może przynieść starty, zamiast
spodziewanych zysków.
Ogólne wytyczne wynikające z analizy SWOT są bardzo proste, ale niestety trudne do
realizacji: unikać zagrożeń, wykorzystywać szanse, wzmacniać słabe strony, opierać się na mocnych
stronach.
Analiza SWOT
1.Wstęp
Na początku lat dziewięćdziesiątych planowanie i zarządzanie strategiczne stało sięprzedmiotem
żywych dyskusji. Potem stało się niesłusznie zresztą instrumentemkrytykowanym jako niezbyt
przydatnym w praktyce. Okazało się, że w wieluprzedsiębiorstwach, w których sporządzono
strategiczne plany rozwoju, proces decyzyjnyw praktyce nie odwoływał się do nich, zatem strategia
stała się jedynie archiwalnymdokumentem. Czy jednak tak musi być?Odwołując się do tego
doświadczenia, aby pokazać, że planowanie strategiczne nie jestfałszywym krokiem, należy przyjąć
że planowanie strategiczne stanowi część pewnejcałości, jeśli jest narzędziem wykorzystywanym
świadomie w procesie podejmowaniadecyzji. W przeciwnym wypadku faktycznie staje się jedynie
dekoracją, fasadą, iluzjąuporządkowanej struktury. Miarą skuteczności funkcjonowania firmy jest
nie tylko planowanie,lecz przede wszystkim zarządzanie strategiczne. Jest nią taka kultura
organizacji, która - poprzez świadome i ciągłe doskonalenie wykorzystuje dostępne zasoby do
osiągania ważnych celów lokalnejwspólnoty. 1 - str.112Model zarządzania strategicznego jest
modelem dynamicznym. W miarę realizacji zadańfirma znajduje się w ciągle zmieniających się
warunkach. Zmieniają się oczywiście takżeludzie albo w wyniku rotacji kaowej, albo też w wyniku
zdobywania nowychdoświadczeń i rozwoju własnej kariery. Stałe doskonalenie gotowości firmy do
realizacjinowych zadań jest nieodłączną cechą zarządzania strategicznego.Warto zauważyć jeszcze
inną właściwość. Jak widać, model zarządzania strategicznegowskazuje nie tylko na to, by
doskonalić i usprawniać działanie, lecz także na to, aby robić rzeczy właściwe. Można więc
powiedzieć, że ważając zarządzanie strategiczne,opowiadamy się za wybieraniem do realizacji
najważniejszych (strategicznych)przedsięwzięć i gotowością do ich realizacji, osiąganą dzięki
stałemu doskonaleniusprawności organizacyjnej firmy i jej zespołu. 2 - str.402Wożenie zarządzania
strategicznego jest proste i nie wyma
(…)
…, jeden ciągnik siodłowy z naczepą, trzy samochody dostawcze. Samochody wykorzystujemy
zarówno do transportu naszych produktów do klientów jak również do odbierania materiałów i
surowców od naszych dostawców, posiadanie własnego taboru transportowego pozwala nam na
utrzymanie niskich kosztów działalności co odbija się pozytywnie na cenie.
SŁABE STRONY
Słaby image firmy. Jest to związane częściowo z wysoką…
… ? Czy konkurenci spostrzegają twoje słabe strony, których ty nie spostrzegasz ? Czy twoi
konkurenci robią coś lepiej od ciebie ? Analizę SWOT można z równym powodzeniem zastosować
do dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W ramach tej analizy należy rozważać czynniki
zasadnicze dla funkcjonowania firmy. Wszystkiego bowiem nie można wyliczać i oceniać. Należy
tutaj uwzględnić głównie takie dziedziny…
… oraz analizy jej wnętrza. Analiza wewnętrzna w przedsiębiorstwie ma na celu określenie i ocenę
zarówno materialnych i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi mu lub utrudniających
jego funkcjonowanie obecnie jak i w przyszłości. Zatem celem tego typu analizy jest wskazanie
wszystkich tych elementów i zasobów przedsiębiorstwa, które mogą być traktowane jako
niewątpliwe atuty czyli jakby walory oóżniające je od konkurentów na rynku. Ch. Fournier
proponuje, aby przedmiotem tej analizy były następujące zagadnienia z punktu widzenia analizy
wewnętrznej i zewnętrznej firmy, związane z zasadniczymi jej punktami : 1. zdolności
marketingowe znajomość potrzeb klientów i zmian tych potrzeb. gama konkurencyjnych produktów
lub usług polityka cenowa 2. zdolności innowacyjne
innowacje w zakresie produktów…
Analiza, słabe i silne strony firmy, omówienie
Analiza SWOT-opracowanie - analiza otoczenia
Globalna analiza strategiczna - omówienie
Globalna analiza strategiczna - omówienie - zewo kompetencji
Proces planowania strategicznego
Analiza SWOT - technika
Reklama

























Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego






.
Download