SWOT TEMAT PROJEKTU NR 1 Z PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE

advertisement
TEMAT PROJEKTU NR 1 Z PRZEDMIOTU
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI
ANALIZA SWOT
Imię i nazwisko studenta
………………………………………………………………………………………………………………………
…..…..
Imię i nazwisko studenta
………………………………………………………………………………………………………………………
…..……
Data wydania projektu
………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Wykonaj analizę SWOT dla przedsiębiorstwa:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
ZAKRES OPRACOWANIA
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa (nazwa, forma prawna, wielkość – liczba pracowników,
historia, działalność, struktura organizacyjna)
2. Cele i zasady analizy SWOT
3. Identyfikacja, opis i klasyfikacja czynników
3.1 Mocne strony (Strenghts)
3.2 Słabe strony (Weaknesses)
3.3 Szanse (Opportunities)
3.4 Zagrożenia (Threats)
4. Opis i ustalenie ważności poszczególnych czynników SWOT
5. Analiza powiązań SWOT/TOWS
6.1 Analiza powiązań SWOT
6.2 Analiza powiązań TOWS
6. Prawdopodobieństwo sukcesu strategicznego
7. Wnioski oraz wybór typu/rodzaju strategii, uzasadnienie, proponowane cele do realizacji w
strategii ogólnej
Temat wydany przez:
mgr inż. Aleksandrę Radziejowską
Download