Rola otoczenia w procesie formulowania strategii organizacji

advertisement
Dr inż. Aleksander Gwiazda
Zarządzanie
strategiczne
Wykład 2
Rola otoczenia
w procesie formułowania
strategii organizacji
Plan wykładu




Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa
Metoda SWOT
Cele przedsiębiorstwa
Przykłady praktyczne
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Definicja otoczenia
Otoczenie to zbiór czynników, z otaczającej
przedsiębiorstwo rzeczywistości, które mogą mieć
wpływ na jego funkcjonowanie.
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Trzy zakresy otoczenia przedsiębiorstwa
Otoczenie
konkurencyjne
P
Otoczenie
globalne
Otoczenie
kooperacyjne
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo jako otoczenie
wewnętrzne
Do elementów, które wyznaczają otoczenie
wewnętrzne należą przede wszystkim następujące
obszary jego działalności:
• serwis,
• marketing,
• finanse,
• zarządzanie,
• personel,
• technologia,
• produkcja.
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Otoczenie kooperacyjne
Otoczenie kooperacyjne to uczestnicy logistycznej
działalności przedsiębiorstwa we wszelkich jej
przejawach. Należą do nich:
• dostawcy,
• dystrybutorzy,
• audytorzy.
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Otoczenie konkurencyjne
Otoczenie konkurencyjne to wszyscy uczestnicy
danego rynku. W grupie tej najczęściej
wyróżniamy:
• lidera branży,
• konkurentów,
• klientów.
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Otoczenie globalne
Otoczenie globalne to zbiór wszystkich instytucji,
które mogą mieć pośredni wpływ na
funkcjonowanie rynku. Otoczenie to tworzą:
• państwo,
• społeczeństwo,
• instytucje finansowe,
• instytucje naukowe,
• media.
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Cechy współczesnego otoczenia
Ze względu na procesy globalizacji współczesne
otoczenie cechują:
• rozległość,
• kompleksowość,
• niestabilność,
• zróżnicowanie.
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Macierz zmienności otoczenia
Rosnąca
złożoność
zmian
otoczenia
Umiarkowana
niepewność
Duża
niepewność
Mała
niepewność
Umiarkowana
niepewność
Rosnąca
zmienność
zmian
otoczenia
Koncepcja otoczenia
przedsiębiorstwa
Techniki analizy otoczenia
Badania rynku
analiza danych statystycznych, kupowanie informacji,
prognozowanie rynku
Badania literaturowe
badanie czasopism branżowych, analiza raportów
rządowych
Benchmarking
Wywiad gospodarczy
Metoda SWOT
Cechy podstawowe techniki SWOT
Przedsiębiorstwo
Otoczenie
Metoda SWOT
Algorytm realizacji
Analiza
przedsiębiorstwa
Misja
Strategia
Analiza
otoczenia
Metoda SWOT
Struktura techniki SWOT
Szanse
Zagrożenia
Silne
strony
S1
S2
Słabe
strony
S3
S4
Cele przedsiębiorstwa
Cele jako rezultat analizy otoczenia
Cele przedsiębiorstwa winny odzwierciedlać trendy
wykazywane przez jego otoczenie.
Aby uzyskać system zupełny celów przedsiębiorstwa
należy je posortować według stopnia szczegółowości.
Cele przedsiębiorstwa
Hierarchia celów
Cele strategiczne
Cele taktyczne
Cele funkcjonalne
Cele instrumentalne
Cele przedsiębiorstwa
Zasady opracowywania celów
 Cele winny uwzględniać kontekst
czasowo- przestrzenny.
 Cele winny dotyczyć całej organizacji.
 Cele muszą być rozłączne.
 Cele należy rangować.
 Cele winny być zgodne z kulturą organizacji.
Cele przedsiębiorstwa
Przykłady celów strategicznych
 Maksymalizacja zysku.
 Wzrost udziału w rynku.
 Przewodnictwo technologiczne na rynku.
 Wzrost jakości obsługi klientów.
Cele przedsiębiorstwa
Przykłady celów taktycznych
 Tworzenie nowych kanałów dystrybucji.
 Lobbing.
 Dywersyfikacja produkcji.
 Inżynieria współbieżna.
Cele przedsiębiorstwa
Przykłady celów funkcjonalnych
 Wprowadzenie systemu TQM.
 Wprowadzenie systemu pracy zespołowej.
 Opanowanie nowych nisz rynkowych.
 Zmiana systemu szkoleń pracowników.
Cele przedsiębiorstwa
Przykłady celów instrumentalnych
 Nowy system płac.
 Powołanie działu badań.
 Wyznaczenie norm jakości.
 Zmiany technologiczne.
Przykłady praktyczne
Firma Hewlett-Packard
Powstała jako realizacja projektu edukacyjnego
dwóch studentów Uniwersytetu Stanforda: Billa
Hewletta oraz Dave’a Packarda.
Przykłady praktyczne
Motto firmy Hewlett-Packard
Aby osiągnąć pożądany poziom efektywności i
osiągnięć należy stworzyć warunki ku temu by ludzie
pracowali razem przy realizacji celów firmy i unikać
sytuacji, gdy pracują przeciwko tym celom.
Dave Packard
Przykłady praktyczne
Misja firmy Hewlett-Packard
Zdobyć szacunek klientów,
społeczeństwa poprzez:
pracowników
• odpowiednią kulturę pracy,
• twórcze podejście do analizowanych zagadnień,
• pracę zespołową,
• innowacyjność,
• unikanie długów.
i
Przykłady praktyczne
Cel 1
Zapewnienie lojalności klientów
Aby zdobyć lojalność i respekt klientów należy
dostarczać im wartość dodatkową w postaci
wyrobów, usług i rozwiązań o najwyższej jakości.
Przykłady praktyczne
Cel 2
Zapewnienie zysku
Aby zapewnić zysk finansowy należy się rozwijać,
tworzyć wartość dla akcjonariuszy oraz dostarczać
zasobów potrzebnych dla realizacji celów z niższego
poziomu. Zysk jest bowiem źródłem finansowania
inwestycji i rozwoju.
Przykłady praktyczne
Cel 3
Zdobycie pozycji lidera rynkowego
Aby utrzymać pozycję lidera rynkowego należy
ciągle dostarczać na obsługiwane rynki użyteczne i
znaczące produkty, usługi i rozwiązania. Należy też
ogniskować naszą działalność na najważniejszych
aspektach tych rynków.
Przykłady praktyczne
Cel 4
Zapewnienie wzrostu
Aby zapewnić wzrost firmie w zmieniającym się
otoczeniu należy wykorzystać zyski i zdolności do
tworzenia i produkowania innowacyjnych wyrobów,
usług i rozwiązań, które zadowolą rosnące
wymagania klientów.
Przykłady praktyczne
Cel 5
Zapewnienie współpracy pracowników
Aby zapewnić firmie zadowolenie z pracy swoich
pracowników należy zapewnić im udział w sukcesie
firmy, do którego się przyczynili. Należy także
zorganizować im bezpieczne, wyzwalające i spójne
miejsce pracy. Pozwoli to na samorealizację każdego
z pracowników, z korzyścią dla firmy.
Przykłady praktyczne
Cel 6
Kreowanie liderów
Aby zapewnić firmie jak najlepsza organizację należy
kreować liderów na każdym szczeblu organizacji. To
właśnie oni są odpowiedzialni za zamianę wizji firmy
w konkretne posunięcia biznesowe. Ponadto to oni
uosabiają misję organizacji.
Przykłady praktyczne
Cel 7
Uczestnictwo w globalizacji
Aby zapewnić firmie miejsce we współczesnym
świecie przyjmujemy na siebie odpowiedzialność, za
każdy rynek, na którym prowadzimy interesy.
Rozumiemy to jako ekonomiczny, intelektualny i
socjalny udział w życiu każdego kraju i społeczności,
wśród których prowadzimy interesy.
Podsumowanie
1. Analiza otoczenia ogrywa kluczową rolę w
procesach generowania strategii.
2. Podstawową metodą pozycjonowania organizacji
w otoczeniu jest technika SWOT.
3. Technika SWOT stanowi ideę analizy organizacji,
a nie narzędzie do bezkrytycznego stosowania.
4. Analiza otoczenia pozwala formułować cele
organizacji.
Dziękuję z uwagę
Download