życie produktu - Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

advertisement
2013-04-24
Cykl życia produktu
Monika Kuśmierz
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
15 kwietnia 2013 r.
EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL
„ŻYCIE PRODUKTU”
co to oznacza
1
2013-04-24
To pojęcie z teorii marketingu oznaczające
okres, w którym produkt jest obecny na rynku.
Innymi słowy jest to cykl życia produktu.
Cykl ten składa się z czterech faz:
1.
2.
3.
4.
wprowadzenie na rynek
wzrost sprzedaży
nasycenie / dojrzałość
spadek sprzedaży
2
2013-04-24
Określ cykl życia następujących produktów
3
2013-04-24


TABLET
KOSZULKA Z JUSTINEM BIEBEREM
4
2013-04-24


SOK POMARAŃCZOWY
FAZA I – wprowadzenie produktu
◦ W tej fazie powstaje produkt
◦ Jest najdłuższa i najbardziej
wszystkich faz
◦ Obejmuje okres:
kosztowana
ze
 Powstania idei czyli pomysłu
 Produkcji
 Próbnej sprzedaży
5
2013-04-24

FAZA II – wzrost sprzedaży
◦ Podczas tej fazy następuje wprowadzenie produktu
na rynek
◦ Ta faza ma decydujące znaczenie dla dalszych
losów produktu
◦ Podczas tej fazy należy wywołać potrzebę
posiadania produktu (moda)
◦ W tej fazie należy zadbać o strategię marketingową
(reklama, promocja, public relations)

FAZA III – dojrzałość
◦ W tej fazie następuje
zazwyczaj spadek
sprzedaży
◦ Dlatego firmy starają się tą
fazę przedłużyć:
 Bądź przez rozciągnięcie
rynku
 Bądź przez rozszerzenie
produktu
6
2013-04-24

FAZA IV – spadek
sprzedaży
◦ W tej fazie zazwyczaj firmy
przestają produkować dany
produkt
◦ Reklama jest mało
skuteczna
◦ Pojawiają się konkurencyjne
produkty
◦ Możliwe jest wywołanie
powtórnego cyklu życia
produktu
Czy znacie produkty, które są wiecznie żywe?
7
2013-04-24
Tworzenie strategii składa się z pięciu etapów:
1. analizy otoczenia i analizy potencjału firmy
(SWOT),
2. określenie celów strategicznych,
3. segmentacji rynku – określenie grup docelowych
4. marketing-mix,
5. podział i uruchomienie przewidzianych środków
8
2013-04-24
Co chcemy
osiągnąć?
Istota
Czas
Miejsce
(co ma być
osiągnięte)
(kiedy to ma być
zrealizowane)
(gdzie to ma być
zrealizowane)
9
2013-04-24
Obszar ekonomiczny:




wartości sprzedaży,
dynamiki i struktury sprzedaży,
udziału w rynku,
wejścia na rynek, poprzez wprowadzenie nowych produktów
na rynek albo poprzez rozszerzenie dotychczasowego
zasięgu działania
Obszar psychologiczny:



poinformowania konsumentów o działalności firmy
i jej produktach,
zwiększenie skuteczności przekazywania informacji,
umacnianie lub zmiana dotychczasowego wizerunku
firmy
10
2013-04-24
Określ wszystkie cechy Ciebie jako grupy
docelowej dla produktu
Najbardziej
popularne
marketing
mix
to
McCarthy`ego czyli 4P:
1.
2.
3.
4.
ujęcie
definicja
narzędzi
według
produkt (Product)
cena (Price)
dystrybucja (Place)
promocja (Promotion)
11
2013-04-24
Wymień wszystkie narzędzia, które uważasz za
działania promocyjne
Ostatnią fazę w procesie formułowania strategii
stanowi podział i uruchomienie środków, które
to działania pozwalają przejść z etapu
planowania i tworzenia koncepcji do ich
realizacji w praktyce.
12
2013-04-24
Przygotuj uproszczoną strategię marketingową
wybranego produktu:
1.
2.
3.
4.
Wybierz produkt (istniejący lub wymyślony) i
narysuj go na kartce 
Dokonaj analizy SWOT (co najmniej po 2 punkty
w każdej tabelce)
Określ jakie cele chcesz osiągnąć sprzedając
dany produkt (3-5 punktów)
Określ nazwę produktu, cenę, kanały
dystrybucji i sposoby promocji (Marketing Mix)
13
Download