Chemia organiczna

advertisement
Chemia organiczna
1. Która reakcja potwierdza aromatyczny charakter toluenu:
a) C6H5CH3 + 9O2  7CO2 + 4 H2O
b) C6H5CH3 + Br2  C6H5CH2Br2
c) C6H5CH3 + 3[O] (z utleniacza)  C6H5COOH + H2O
H2SO4
d)
C6H5CH3 + HNO3

C6H4CH3NO2 + H2O
2. Która reakcja pozwala na odróżnienie węglowodorów aromatycznych od alkanów:
a)
b)
c)
d)
reakcja chlorowania, w wyniku której powstaje chloropochodna i chlorowodór;
reakcja utleniania, np. za pomocą KMnO4;
reakcja spalania;
reakcja nitrowania.
3. Temperatura wrzenia fluorowcoalkanów wzrasta wraz ze zwiększaniem się:
- masy atomowej fluorowca
- masy cząsteczkowej związku
- liczby atomów fluorowca
Fluorowcoalkany trzeciorzędowe mają niższą temperaturę wrzenia
niż fluorowcoalkany drugo- i pierwszorzędowe. Który z niżej podanych
związków będzie miał prawdopodobnie najniższą temperaturę wrzenia?
a) CH3CH2CH2-CH2Br
c) CH3-CH-CH-CH3
 
Br Br
CH2

b) CH3-C-CH3

F
d) CH3CH2CH2CH2CH2-I
4. W których z podanych reakcji obok fluorowcopochodnej węglowodoru powstaje
chlorowodór?
I- C2H4 + HCl 
II- C6H6 + Cl2
III- C2H6 + Cl2
IV- C2H4 + Cl2
a) I i II
b) I i III
c) II i III
d) III i IV
5. Które z równań przedstawia przebieg reakcji zgodny z regułą Markownikowa?
a)
b)
c)
d)
CH3-CHCH2
CH3-CHCH2
CH3-CHCH2
CH3-CHCH2
+ HCl  CH3-CH2-CH2Cl
+ H2  CH3-CH2-CH3
+ HBr  CH3-CHBr-CH3
+ HOH  CH3-CH2-CH2OH
6. Benzen poddano działaniu mieszaniny HNO3 i H2SO4, a otrzymany związek
chlorowano w obecności FeCl3, otrzymując produkt A. Te same reakcje
przeprowadzone w odwrotnej kolejności doprowadziły do otrzymania dwóch
izomerycznych produktów B i C. Produktami A, B, C są:
?
A
B
C
a
m- chloronitrobenzen p- chloronitrobenzen o- chloronitrobenzen
b
o- chloronitrobenzen m- chloronitrobenzen p- chloronitrobenzen
c
p-nitrotoluen
o-nitrotoluen
m- chloronitrobenzen
d
m-nitrotoluen
p-chloronitrotoluen
o-chloronitrotoluen
7. Trzeciorzędowy atom węgla występuje w związku o nazwie:
a)
b)
c)
d)
2,2-dimetylobutan;
3-chloro-3-etylopentan;
cykloheksan;
2,3-dibromobutan.
8. Monojodoeten można otrzymać w wyniku reakcji:
a)
b)
c)
d)
jodu z etanem;
jodu z etenem;
jodowodoru z etanolem;
jodowodoru z acetylenem.
9. W pewnym szeregu homologicznym węglowodorów stosunek masowy węgla do
wodoru jest stały. Jest to szereg:
a)
b)
c)
d)
alkanów
alkenów
alkinów
stały stosunek masowy nie jest możliwy w żadnym szeregu homologicznym.
10. Wybierz poprawna nazwę dla związku:
CH3CH
 
CH-C-CH2-CH3
 
CH3 CH3
a) 3,3-dimetylo-2-etylopentan;
b) 2,3,3-trimetylopentan;
c) 3,3-dietylo-2-metylopentan;
d) 1,1,2,2-tetrametylobutan.
11.Określ typ hybrydyzacji atomów węgla w weglowodorze;
CH3

CHC-CCH-CH-CH
 
CH2-CH2
12. Podaj liczbę wiązań i  w cząsteczce 2-metylobut-1-3-ynu.
13. Określ, izomerem którego związku jest 3- etylo-2,4-dimetylopentanu;
a)
b)
c)
d)
pentanu
heksanu
oktanu
nonanu
14. Narysuj wzory półstrukturalne czterech spośród dziewięciu izomerów heptanu
nazwij je.
15. Narysuj wzory półstrukturalne węglowodorów i określ, którego związku są to
izomery.
a) 2,2-dimetyloheptan
b) 2,4-dimetyloheksan
c) 3-etylo-2,3-dimetylopentan
d) 2,2,3,4-tetrametyloheksan
16. Narysuj wzory strukturalne wszystkich izomerów butenu.
17. Określ, czy węglowodór o wzorze:
CH3
CHCH
CH3
Jest izomerem:
a) geometrycznym typu cis
b) geometrycznym typu trans
c) optycznym
d) położeniowym.
18. W pewnym węglowodorze stosunek wagowy węgla do wodoru wynosi 8: 1.
Ustal wzór tego węglowodoru.
19. Wskaż, które z poniższych związków są homologami benzenu:
a) toluen
b) naftalen
c) krezol
d) ksylen
e) etylobenzen.
20. Dany jest związek organiczny o wzorze:
CH3-CH-CH3

CH3
a) podaj nazwę tego związku;
b) określ rzędowość wszystkich atomów węgla;
c) zapisz równania reakcji związku z chlorem podając nazwy dwóch możliwych
produktów.
A + HCl
CH3-CH-CH3 + Cl2 UV

B + HCl
CH3
d) wskaż atom węgla, na który atak podczas chlorowania jest
najbardziej prawdopodobny.
21. Określ, ile i jakie węglowodory powstaną, jeśli w reakcji Würtza
użyjemy mieszaniny chlorku etylu i chlorku propylu oraz sodu.
22. Grupa CH3 jest podstawnikiem I rodzaju. Przedstaw równania reakcji bromowania
toluenu. Podaj nazwy produktów reakcji.
23. Przedstaw wzór związku o nazwie 2-chloro-4-etylo-1-metylocykloheksan.
Download