Uploaded by mikolaj.najda00

IB Materiały do pracy wlasnej 2019 20

advertisement
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Materiały do pracy własnej z przedmiotu
„CHEMIA ORGANICZNA”
dla studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
kierunek: Inżynieria biomedyczna
Autorzy opracowania:
dr Wiktor Niemiec
dr inż. Anna Nyczyk-Malinowska
dr Maria Owińska
dr inż. Edyta Stochmal
prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik
Kraków 2019
1
Spis treści
SPIS TREŚCI
Str.
1. Klasyfikacja związków organicznych ……………………….………..
3
2. Strukturalne wzory szkieletowe związków organicznych …………….
5
3. Wskazówki dotyczące nazewnictwa wybranych grup związków
organicznych ........................................................................................... 6
4. Nazewnictwo związków organicznych - zadania ................................. 22
5. Reakcje związków organicznych - zadania …………..………………. 28
2
Klasyfikacja związków organicznych
1. KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Związki organiczne można podzielić na węglowodory i ich pochodne. Węglowodory
są najprostszymi związkami organicznymi, zawierającymi w cząsteczkach wyłącznie atomy
węgla i wodoru. W zależności od rodzaju wiązań węgiel-węgiel występujących w ich
cząsteczkach, węglowodory dzielą się na nasycone (zawierają tylko wiązania pojedyncze
węgiel-węgiel), nienasycone (zawierają wiązania wielokrotne węgiel-węgiel) i aromatyczne
(zawierają pierścienie aromatyczne). Wśród węglowodorów nasyconych i nienasyconych
z kolei można wyróżnić węglowodory łańcuchowe i pierścieniowe.
Jeśli w cząsteczce węglowodoru jeden albo więcej atomów wodoru zostanie
zastąpionych innymi atomami lub grupami atomów, nazywanych podstawnikami, to
powstanie pochodna węglowodoru. Pochodne węglowodorów najczęściej klasyfikuje się na
podstawie grup funkcyjnych, tj. podstawników decydujących o właściwościach chemicznych
związku organicznego, występujących w ich cząsteczkach. Najważniejsze klasy pochodnych
węglowodorów, charakterystyczne dla nich grupy funkcyjne oraz przykładowe związki
należące do tych klas przedstawiono w Tabeli 1.
Tabela 1. Klasyfikacja pochodnych węglowodorów (podział według grup funkcyjnych).
Klasa związków
Charakterystyczna grupa
Przykładowe związki
funkcyjna
Halogenopochodne
Atom fluorowca,
węglowodorów
tj. F, Cl, Br, I
Alkohole, fenole
Grupa hydroksylowa, tj. OH
H
H C I
H
jodometan
H
H C OH
H
metanol
Etery
Ugrupowanie eterowe,
tj. C-O-C
Ketony, aldehydy
Grupa karbonylowa, tj. C=O
OH
fenol
H
H
H C O C H eter
dimetylowy
H
H
H O H
H C C C H
H
H
H
H C O
H
metanal
keton
dimetylowy
Kwasy karboksylowe
Grupa karboksylowa, tj. COOH
Estry
Grupa estrowa, tj. O-C=O
3
H C O
OH
kwas
metanowy
H O
H
H C C O C H
H
H
octan
metylu
Klasyfikacja związków organicznych
Bezwodniki kwasowe
Grupa O=C-O-C=O
Amidy
Grupa amidowa, tj. H2N-C=O
Halogenki kwasowe
Grupa X-C=O,
gdzie X=F, Cl, Br, I
Nitryle
Grupa nitrylowa, CN
Aminy
Grupa aminowa, tj.
NH2 (aminy I rzędowe),
NH (aminy II rzędowe)
N (aminy III rzędowe)
O
O
CH3 C O C CH3
bezwodnik etanowy
H O
H C C N H
H
H
H O
H C C Cl
H
H
H C C N
H
etanoamid
(acetamid)
chlorek
etanoilu
etanonitryl
(acetonitryl)
CH3 N H
H
metyloamina
CH3 N H
CH3
dimetyloamina
CH3 N CH3 trimetyloamina
CH3
Iminy
Grupa iminowa, tj. C=N
Związki nitrowe
Grupa nitrowa, tj. NO2
4
H
H C N H
H
H O
H C N O
H
metyloimina
nitrometan
Wzory szkieletowe związków organicznych
2. WZORY SZKIELETOWE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Cząsteczki organiczne można przedstawiać za pomocą różnych wzorów
strukturalnych. Najbardziej uproszcznymi wzorami strukturalnymi związków organicznych są
tzw. wzory szkieletowe, które tworzy się (i odczytuje) zgodnie z następującymi zasadami:
1. Wiązania występujące w cząsteczce związku organicznego przedstawia się za pomocą
linii: wiązanie pojedyncze to linia pojedyncza, wiązanie podwójne-linia podwójna,
wiązanie potrójne-linia potrójna;
2. Atomów węgla i wodoru na ogół nie pokazuje się we wzorze. Uznaje się natomiast, że na
przecięciu i na końcu każdej linii znajduje się atom węgla połączony z odpowednią liczbą
atomów wodoru tak, aby jego wartościowośc wynosiła 4;
3. Atomy inne niż węgla i wodoru (tzw. heteroatomy) pokazuje się we wzorach.
Przykłady tworzenia szkieletowych wzorów strukturalnych związków organicznych
przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2. Szkieletowe wzory strukturalne związków organicznych.
Związek
Szkieletowy wzór strukturalny
CH3
CH3-CH-CH2-CH-CH2-CH3
CH2CH3
CH3
CH3-CH-CH2-CH=CH-CH3
CH3-CH=CH-C
C-CH2-CH3
CH3-CH-CH2-CH-CH3
CH3
OH
OH
CH3-CH-CH2-C-CH3
Cl
Cl
O
O
H
CH3-CH-CH2-C-H
CH3
O
O
5
Zasady nazewnictwa związków organicznych
3. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAZEWNICTWA WYBRANYCH GRUP ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
1. Alkany (węglowodory nasycone łańcuchowe, zawierają jedynie wiązania pojedyncze C-C)
Nazwy alkanów mają końcówkę –an. Ich ogólny wzór to CnH2n+2 (n-dowolna liczba
całkowita).
Nazwy pierwszych dziesięciu alkanów normalnych (o strukturze prostołańcuchowej):
Liczba atomów
węgla (n)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa
Wzór CnH2n+2
metan
etan
propan
butan
pentan
heksan
heptan
oktan
nonan
dekan
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
C6H14
C7H16
C8H18
C9H20
C10H22
CH4
CH3CH3
CH3CH2CH3
CH3CH2CH2CH3
CH3CH2CH2CH2CH3
CH3CH2CH2CH2CH2CH3
CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3
CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3
CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3
CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3
Nazwy niektórych grup alkilowych (podstawników powstających z alkanów):
metyl (Me)

CH3CHCH3
–CH2CH3
etyl (Et)
izopropyl (i-Pr)
–CH2CH2CH3
propyl (Pr)
–CH2 CH2CH2CH3
butyl (n-Bu)
–CH3
CH3
CH3
C
CH3
tert-butyl (t-Bu)
6
Zasady nazewnictwa związków organicznych
Alkany rozgałęzione
CH3
CH3
CH2CH3
CH3CH2CHCHCH2CHCH2CH3
CH3CH2CCH2CHCH3
CH3CH2 CH3
CH3CH2
4-etylo-2,4-dimetyloheksan
3,6-dietylo-4-metylooktan
Ogólne zasady nazewnictwa alkanów rozgałęzionych:
1. Należy znaleźć najdłuższy łańcuch węglowy – łańcuch główny, który będzie stanowił
podstawę nazwy. W przypadku, gdy w cząsteczce można wyróżnić kilka łańcuchów o tej
samej długości, podstawę nazwy powinien stanowić ten, który związany jest z większą
liczbą podstawników.
2. Ponumerować atomy węgla w łańcuchu głównym, rozpoczynając od końca najbliższego
rozgałęzienia. W przypadku usytuowania pierwszych rozgałęzień w równych
odległościach od obydwu końców kierować się pozycją kolejnego rozgałęzienia.
3. Podać położenie i nazwę podstawników, wymieniając je w kolejności alfabetycznej.
4. Dla identycznych podstawników podać krotność ich występowania za pomocą
odpowiednich przedrostków: di-, tri-, tetra- itd.
5. Podstawnikom alkilowym
etylo-, metylo- itp.
nadać
odpowiednie
nazwy reszt
węglowodorowych:
6. Podstawnik złożony nazywany jest zgodnie z powyższymi regułami, rozpoczynając
numerowanie od punktu dołączenia do łańcucha głównego (por. podane przykłady).
Nazwę tego podstawnika umieszcza się w nawiasie poprzedzonym zapisem numeru
określającego jego położenie w łańcuchu głównym (por. podane przykłady).
CH3
CH3 C CH2
CH3
CH2 CH3
CH3 CH2 CH CH
2,2-dimetylopropyl
CH3
2-etylo-1-metylobutyl
CH3 CH
CH3
1-metyloetyl
CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH CH
2
3
CH3 CH
CH3
CH2 CH3
CH3
CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH CH CH3
CH2
CH3
CH3 C CH
4-(1-metyloetylo)heptan
CH3
3
5-(2,2-dimetylopropylo)-7-etylo-2,3-dimetylononan
7
Zasady nazewnictwa związków organicznych
2. Cykloalkany (węglowodory nasycone pierścieniowe, zawierają wyłącznie wiązania
pojedyncze C-C)
Do nazwy macierzystego węglowodoru o budowie łańcuchowej dodaje się przedrostek cyklo-.
Podstawniki wymienia się w kolejności alfabetycznej ze wskazaniem ich położenia podając
numer węgla, przy którym są położone.
CH3
CH2CH3
1-etylo-3-metylocykloheksan
3. Alkeny, alkadieny, alkatrieny (węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierają
wiązania podwójne C=C)
(Reguły podobne jak dla alkanów, ale łańcuch główny musi zawierać wiązanie podwójne)
Nazwy alkenów mają przyrostek –en poprzedzony numerem atomu węgla wskazującego
położenie wiązania podwójnego i są pochodnymi nazw alkanów. Ich ogólny wzór to CnH2n.
CH3
CHCH2CH2CH3
CH3CH
CH2
heks-2-en
CHCHCH3
3-metylobut-1-en
Przy numerowaniu łańcucha głównego pierwszeństwo ma położenie wiązania podwójnego.
Atomy węgla przy podwójnym wiązaniu otrzymują możliwie najniższe numery, a pozycję
wiązania podwójnego wskazuje się umieszczając w nazwie numer atomu węgla o niższym
indeksie.
Nazwy związków z dwoma podwójnymi wiązaniami (alkadienów) mają końcówkę –dien, z
trzema (alkatrienów) –trien z określeniem położenia, przy czym do podstawy nazwy
pochodzącej od nazwy węglowodoru dodaje się łączącą literę „a”.
CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH3
CH2=C-CH2-C=CH-CH3
CH3
hepta-1,5-dien
CH2CH3
CH2 =C=C=CH2
buta-1,2,3-trien
4-etylo-2-metyloheksa-1,4-dien
4. Cykloalkeny (węglowodory nienasycone pierścieniowe, zawierają wiązanie podwójne
C=C)
(Reguły podobne jak dla cykloalkanów)
Numerowanie rozpoczyna się tak, by wiązanie podwójne było miedzy węglem C1 i C2 i aby
pierwszy podstawnik miał jak najniższy numer.
CH 3
1-metylocyklopenten
8
Zasady nazewnictwa związków organicznych
5. Alkiny (węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierają wiązanie potrójne CC) i enyny
(węglowodory łańcuchowe nienasycone, zawierają wiązanie podwójne C=C i potrójne CC)
(Reguły podobne jak dla alkanów i alkenów, łańcuch główny musi zawierać wiązanie
potrójne w przypadku alkinów i obydwa wiązania wielokrotne w przypadku enynów)
Nazwy alkinów mają przyrostek –in lub –yn poprzedzony numerem atomu węgla
wskazującego położenie wiązania potrójnego i są pochodnymi nazw alkanów. Ich ogólny
wzór to CnH2n-2.
CH3C
CH3CHCH2CH2C
CCH3
CH
CH3
but-2-yn
5-metyloheks-1-yn
W przypadku związków zawierających wiązanie podwójne i potrójne (tzw. enynów)
numerowanie łańcucha rozpoczyna się od końca bliższego pierwszego wiązania
wielokrotnego, bez różnicy, czy jest to wiązanie podwójne, czy potrójne. Gdy jednak obydwa
wiązania znajdują się w tej samej odległości od każdego z końców cząsteczki, numerację
atomów węgla w łańcuchu należy zacząć od tego końca, bliżej którego znajduje się wiązanie
podwójne.
CH3CH
CHCH2CHCH2C
CH3-CH=CH-CH2-C
CH
CH3
C-CH3
hepta-2-en-5-yn
4-metylookt-6-en-1-yn
6. Halogenki alkilowe, R-X (X = F, Cl, Br, I) (halogenopochodne alkanów)
(Reguły podobne jak dla węglowodorów alifatycznych)
CH3
CH3
Br
CH2CH2Cl
ClCH2CH2CHCHCH2CHCH2CH3
CH3CHCH2CH2CHCH3
CH3CH2
2-bromo-5-metyloheksan
1,8-dichloro-3,6-dietylo-4-metylooktan
Fluorowiec traktowany jest jako podstawnik. Numerowanie łańcucha głównego rozpoczyna
się od końca bliższego pierwszego podstawnika, obojętne czy jest to alkil, czy fluorowiec.
Jeżeli w cząsteczce obecne jest wiązanie podwójne lub potrójne, to musi ono znaleźć się
w łańcuchy głównym.
Halogenki alkilowe można również nazywać traktując atom fluorowca jako grupę funkcyjną;
wówczas zamiast np. chlorometanu będzie chlorek metylu, chloroetanu – chlorek etylu,
2-bromobutanu – bromek izopropylu, itp.
9
Zasady nazewnictwa związków organicznych
7. Związki aromatyczne (węglowodory aromatyczne, halogenki arylowe, pochodne benzenu
i związków aromatycznych o skondensowanych pierścieniach benzenowych)
Najważniejszym jednopierścieniowym węglowodorem aromatycznym jest benzen:
benzen
Nazwy pochodnych benzenu tworzy się w zależności od rodzaju i liczby podstawników
w pierścieniu; wiele z nich ma też nazwy zwyczajowe.
 Jednopodstawione pochodne benzenu
Do podstawowej nazwy - benzen dodaje się nazwę podstawnika.
CH3
aminobenzen
(anilina)
hydroksybenzen (fenol)
bromobenzen
metylobenzen
(toluen)
NH 2
OH
Br
Nazwy zwyczajowe stosowane w przypadku takich grup, jak: CH3, OH, COOH, NH2 to
odpowiednio: toluen, fenol, kwas benzoesowy, anilina (wzory niektórych z tych związków
zostały pokazane).
 Dipodstawione pochodne benzenu
Położenia podstawników oznacza się dwojako: za pomocą liczb lub przedrostków: orto (o),
meta (m), para (p).
I
CH3
Cl
Cl
Cl
1,2-dichlorobenzen
o-dichlorobenzen
1-chloro-3-metylobenzen
m-chlorometylobenzen
lub
3-chlorotoluen
m-chlorotoluen
10
Br
1-bromo-4-jodobenzen
p-bromojodobenzen
Zasady nazewnictwa związków organicznych
 Pochodne benzenu podstawione więcej niż dwoma podstawnikami
NO2
O2N
Cl
2-chloro-1,4-dinitrobenzen
Podstawniki wymienia się w porządku alfabetycznym, poprzedzając ich nazwy liczbami
wskazującymi pozycje podstawienia. Ważne jest, aby indeksy liczbowe węgli, przy których
są podstawniki, były jak najniższe. W niektórych przypadkach jednopodstawiona pochodna
benzenu może służyć jako nazwa podstawowa (por. przykład 3-chlorotoluenu przedstawiony
wcześniej). W wielopodstawionych pochodnych benzenu, gdzie istnieje konieczność
podawania położenia podstawników, atom węgla, przy którym znajduje się charakterystyczna
grupa związku stanowiącego podstawę nazwy, oznacza się numerem 1, np.:
NH2
Br
Br
Br
2,4,6-tribromoanilina
Nazwy podstawników zawierających pierścienie benzenowe
Podstawniki powstające z benzenu to fenyl i fenyleny. Njważniejszym podstawnikiem
powstającym z metylobenzenu (toluenu) jest benzyl.
CH2
fenyl
o-fenylen
m-fenylen
benzyl
p-fenylen
Węglowodory zawierające w cząsteczkach skondensowane pierścienie benzenowe –
naftalen, antracen i ich pochodne:
8
1
8
7
2
7
6
3
6
5
5
4
naftalen
9
10
1
4
antracen
11
2
3
Zasady nazewnictwa związków organicznych
CH3
CH3
CH3
Br
OH
1,2-dimetylonaftalen
10-hydroksyantracen
6-bromo-2-metylonaftalen
Numeracja atomów węgla w cząsteczkach zawierających skondensowane pierścienie
benzenowe, takich jak naftalen i antracen, jest ściśle określona i stała. Numerację tę należy
stosować tworząc nazwy pochodnych tych węglowodorów.
8. Alkohole (R-OH), diole, triole (charakterystyczna grupa –OH -jedna lub więcejprzyłączona jest do nasyconego atomu węgla w łańcuchu alkilowym)
CH 3
CH3CHCH2CH3
CH3-CH-CH2-CH-CH2-CH3
CH3
OH
CH3CH2CHCH2OH
OH
butan-2-ol
5-metylopentan-3-ol
2-metylobutan-1-ol
Tworząc nazwę alkoholu za podstawową strukturę wybiera się najdłuższy łańcuch węglowy
z grupą hydroksylową. Do nazwy macierzystej dodaje się przyrostek –ol poprzedzony
numerem atomu węgla, do którego przyłączona jest grupa –OH. Określając położenie tej
grupy istotne jest, aby indeks atomu węgla był jak najniższy.
W przypadku niektórych prostych alkoholi stosuje się nazwy zwyczajowe. Do słowa alkohol
dodaje się nazwę grupy alkilowej lub arylowej połączonej z grupą hydroksylową, np.: alkohol
metylowy, alkohol etylowy, alkohol izopropylowy, alkohol benzylowy.
CH2OH
CH3CHCH3
OH
alkohol izopropylowy
alkohol benzylowy
Nazwy związków z dwiema grupami hydroksylowymi (dioli) mają końcówkę –diol, z trzema
(trioli) –triol z określeniem położenia, przy czym do podstawy nazwy pochodzącej od nazwy
węglowodoru dodaje się łączącą literę „o”.
CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
OH
OH
pentano-1,3-diol
CH3
OH
CH2-CH-CH2
CH2-CH-CH2
OH
OH
OH
2-metylopropano-1,3-diol
12
OH
propano-1,2,3-triol
Zasady nazewnictwa związków organicznych
9. Fenole, ArOH (charakterystyczna grupa –OH przyłączona jest do pierścienia
aromatycznego)
OH
OH
Cl
NH2
o-chlorohydroksybenzen
(o-chlorofenol)
p-aminohydroksybenzen
(p-aminofenol)
Nazwy systematyczne fenoli tworzy się dodając przedrostek hydroksy- do nazwy
węglowodoru. Często używane są, w przypadku tej grupy związków, nazwy zwyczajowe.
10. Etery (charakterystyczne wiązanie –C–O–C– w cząsteczce)
CH3-O-CH2-CH2-CH3
CH3-CH2 -O-CH2-CH2-CH2 -CH3
CH3-O-CH3
eter metylowo-propylowy
lub metoksypropan
eter butylowo-etylowy
lub etoksybutan
eter dimetylowy
lub metoksymetan
Etery proste, nie zawierające żadnych innych grup funkcyjnych – po słowie eter wymienia się
w kolejności alfabetycznej nazwy grup węglowodorowych połączonych z atomem tlenu.
Można też etery proste nazywać podstawnikowo, w sposób opisany dla eterów złożonych
(por. podane przykłady). Etery symetryczne, w których z atomem tlenu połączone są takie
same grupy węglowodorowe, nazywa się podając po słowie eter nazwę grupy
węglowodorowej z przedrostkiem –di.
Etery o bardziej złożonej budowie – nazwę tworzy się jako pochodną macierzystego
węglowodoru i dodaje nazwę grupy węglowodorowej przyłączonej do atomu tlenu
z końcówką –oksy. Grupę węglowodorową związaną z atomem tlenu traktuje się więc w tym
przypadku jak podstawnik w cząsteczce węglowodoru stanowiącego podstawę nazwy.
CH3 O CH2CH2Cl
1-chloro-2-metoksyetan
CH3
OCH2CH3
CH3-CH-CH2-CH2-CH-CH2-CH3
OCH2CH2CH3
CH3
2-metylo-5-propoksyheptan
1-etoksy-2-metylobenzen
Grupy alkilowe połączone z atomem tlenu nazywa się grupami alkoksylowymi. Przykłady
podstawników alkoksylowych oraz ich nazwy podano w Tabeli 3.
13
Zasady nazewnictwa związków organicznych
Tabela 3. Przykładowe podstawniki alkoksylowe i ich nazwy.
Podstawnik
Nazwa
CH3O-
metoksy
CH3CH2O-
etoksy
CH3CH2CH2CH2O-
butoksy
CH3CH2CH2CH2CH2O-
pentoksy
CH3
2-metylopropoksy
CH3-CH-CH2O
11. Aldehydy (charakterystyczna grupa aldehydowa, tj. –CHO w cząsteczce)
O
O
CH3CH2CHCH2CH
CH3CH2CH
CH3
propanal
3-metylopentanal
Nazwę aldehydu tworzy się dodając do nazwy macierzystego alkanu przyrostek –al.
Najdłuższy łańcuch z grupą –CHO stanowi strukturę podstawową, a atom węgla tej grupy
(gdy aldehyd zawiera podstawniki w cząsteczce) oznacza się jako C1. W przypoadku
niepodstawionych aldehydów numeracja atomów węgla w cząsteczce nie jest konieczna.
Niektóre proste aldehydy mają nazwy zwyczajowe, np.: formaldehyd, benzaldehyd.
CHO
O
HCH
formaldehyd
benzaldehyd
14
Zasady nazewnictwa związków organicznych
12. Ketony (charakterystyczna grupa karbonylowa, tj. >C=O w cząsteczce)
O
O
CH3CHCCH3
CH3CH2CH2CCH3
CH3
pentan-2-on
3-metylobutan-2-on
Nazwę ketonu tworzy się od nazwy macierzystego alkanu dodając przyrostek –on,
poprzedzony numerem atomu węgla z grupą karbonylową. Najdłuższy łańcuch z grupą
ketonową uznaje się za strukturę podstawową, a numerowanie atomów węgla rozpoczyna się
od końca bliższego karbonylowego atomu węgla.
W przypadku niektórych prostszych związków z tej grupy nazwy tworzy się wymieniając
w kolejności alfabetycznej nazwy grup połączonych z grupą karbonylową, poprzedzając je
słowem „keton”.
O
O
CH3CCH3
propanon
(keton dimetylowy,
aceton)
CH3CH2CCH3
butan-2-on
(keton etylowo-metylowy)
13. Kwasy karboksylowe (charakterystyczna grupa karboksylowa, tj. –COOH w cząsteczce)
CH3
CH3-CH2-COOH
CH3CHCH2COOH
kwas propanowy
lub kwas etanokarboksylowy
kwas 3-metylobutanowy
kwas 2-metylopropanokarboksylowy
Nazwy systematyczne kwasów karboksylowych tworzy się dwojako:
1o sposób
Do nazwy macierzystego alkanu z końcówką –owy dodaje się słowo kwas, a atom węgla
w grupie karboksylowej jest oznaczany jako C1.
2o sposób
Nazwa łańcucha głównego nie obejmuje grupy karboksylowej, a atom węgla, do którego
przyczepiona jest grupa karboksylowa, jest oznaczany jako C1. Do nazwy macierzystego
alkanu dodaje się wówczas słowo kwas i końcówkę -karboksylowy.
15
Zasady nazewnictwa związków organicznych
W przypadku tej grupy związków stosowane są często nazwy zwyczajowe, np.: kwas
mrówkowy, octowy, propionowy, benzoesowy.
COOH
HCOOH
kwas mrówkowy
CH3COOH
kwas octowy
kwas benzoesowy
14. Pochodne kwasów karboksylowych (halogenki kwasowe, bezwodniki kwasowe, estry,
amidy)
O
O
R C X
Halogenek
kwasowy
O
R C O C R
Bezwodnik
kwasowy
O
R C OH
Kwas
O
O
R C O R'
R C NH2
Ester
Amid
O
Pochodne kwasów karboksylowych zawierają charakterystyczną grupę acylową R C
Nazwę tej grupy tworzy się od nazwy macierzystego alkanu dodając końcówkę –oil lub
stosując nazwy zwyczajowe.
Przykłady grup acylowych:
O
O
O
O
O
H C
CH3 C
CH3CH2 C
CH3CH2CH2 C
C
Etanoil
Acetyl
Propanoil
Propionyl
Metanoil
Formyl
Butanoil
Butyryl
Benzoil
Halogenki kwasowe
Nazwy halogenków kwasowych tworzy się podając nazwę odpowiedniego halogenku i grupy
acylowej (systematyczną lub zwyczajową). Gdy halogenek kwasu łańcuchowego zawiera
w cząsteczce podstawniki, podaje się ich położenie, oznaczając atom węgla grupy acylowej
numerem 1.
O
CH 3 C Cl
Chlorek etanoilu
Chlorek acetylu
O
C Br
Bromek benzoilu
16
CH3-CH-CH2-C-Cl
CH3
O
Chlorek 3-metylobutanoilu
Zasady nazewnictwa związków organicznych
Związki te można również nazywać w oparciu o nazwę kwasu macierzystego poprzedzając ją
nazwą odpowiedniego halogenku.
O
O
CH3
C Cl
CH3CH2 C Br
CH3-C-CH2-CH2-CH2--C-Br
CH3
Bromek kwasu
propanowego
O
Bromek kwasu
5,5-dimetyloheksanowego
Chlorek kwasu
benzoesowego
Bezwodniki kwasowe
W przypadku bezwodników symetrycznych (otrzymywanych z takiego samego kwasu
karboksylowego) nazwy tworzy się, zastępując słowo kwas słowem bezwodnik lub dodając
słowo bezwodnik do nazwy macierzystego kwasu.
O
O
O
O
CH3 C O C CH3
CH3CH2 C O C CH2CH3
Bezwodnik octowy
Bezwodnik kwasu propanowego
Bezwodniki niesymetryczne (otrzymywane z różnych kwasów karboksylowych) nazywa się
podobnie, przy czym nazwy kwasów podaje się w porządku alfabetycznym.
O
O
C O C CH3
Bezwodnik benzoesowo-octowy
Estry
W nazwie estru określa się część kwasową i węglowodorową, najczęściej alkilową
(wprowadzoną w miejsce atomu wodoru w grupie karboksylowej). Część kwasowa ma
końcówkę –an lub –ian zamiast końcówki –owy występującej w nazwie kwasu
macierzystego, część alkilowa (lub inna węgllowodorowa) natomiast podawana jest
w dopełniaczu.
O
CH3C O
Octan fenylu
O
O
CH3CH2C O CH2CH3
Propanian etylu
17
C O CH3
Benzoesan metylu
Zasady nazewnictwa związków organicznych
W przypadku estrów kwasów łańcuchowych zawierających podstawniki w części kwasowej
podaje się ich położenie w nazwie, oznaczając atom węgla grupy acylowej numerem 1. Gdy
podstawniki znajdują się w części alkilowej (lub ogólnie: węglowodorowej) numeruje się
atomy węgla tej części tak, że atom węgla łączący się z atomem tlenu ma numer 1.
CH3
CH3
CH3-C-CH2-CH2--C-OCH3
CH3
CH3-CH-CH2--C-OCH2-CH-CH3
O
O
CH3
3-metylobutanian 2-metylopropylu
4,4-dimetylopentanian metylu
Amidy
Nazwy amidów tworzy się, dodając do nazwy macierzystego alkanu końcówkę –oamid
lub zamieniając końcówkę –yl (-oil) w nazwie grupy acylowej na przyrostek –amid.
O
CH3 C NH2
Acetamid
O
O
C NH2
CH3CH2CH2 C NH2
Butanoamid
Benzamid
Związki te można także określać, poprzedzając nazwę macierzystego kwasu karboksylowego
słowem amid.
O
CH3CH2 C NH2
Amid kwasu propanowego
W przypadku amidów podstawionych przy atomie azotu najpierw określa się podstawniki,
a następnie podaje nazwę amidu macierzystego. Nazwę podstawników poprzedza się
lokantem „N”, co oznacza bezpośrednie podstawienie przy atomie azotu. Nazwy amidów
kwasów łańcuchowych zawierających podstawniki w części kwasowej tworzy się oznaczając
atom węgla grupy acylowej numerem 1.
O
H
CH3 C N
O
O
H
CH3 -CH-CH2 -C N
CH3
Br
H C N(CH3)2
N,N-dimetyloformamid (DMF)
N-fenyloacetamid
N-metylo-3-bromobutanoamid
14. Nitrozwiązki (charakterystyczna grupa –NO2 w cząsteczce)
CH3CH2CH2NO2
1-nitropropan
18
Zasady nazewnictwa związków organicznych
Do nazwy macierzystego węglowodoru dodaje się przedrostek nitro-. Grupę nitrową traktuje
się jako podstawnik, a jej pozycję podaje się wymieniając numer atomu węgla,
z którym jest ona związana.
15. Aminy
Aminy alifatyczne
 Aminy pierwszorzędowe (charakterystyczna grupa —NH2 w cząsteczce)
CH2CH2NH2
etyloamina
Nazwy tworzy się przez dodanie przyrostka –amina do nazwy podstawnika alkilowego.
Aminę można potraktować również jako pochodną węglowodoru, zwłaszcza
w przypadku amin zawierających inne grupy funkcyjne. Wówczas grupę -NH2 można
wymienić jako podstawnik aminowy oraz określić jego pozycję w związku macierzystym.
NH2
CH3CH2CH2CHCH3
CH3CH2CHCOOH
NH2
2-aminopentan
kwas 2-aminobutanowy
 Aminy drugorzędowe i trzeciorzędowe (charakterystyczne grupy w cząsteczce,
odpowiednio: —NH— lub —N— )
│
W przypadku symetrycznych amin do nazwy dodaje się przedrostek di- lub tri-, np.:
difenyloamina, trietyloamina.
CH2CH3
N
CH3CH2
CH2CH3
trietyloamina
trietyloamin
Aminy niesymetryczne drugorzędowe i trzeciorzędowe nazywa się jako N-podstawione
aminy pierwszorzędowe. Nazwę największej grupy alkilowej wybiera się za nazwę
macierzystą, a pozostałe grupy traktuje jako N-podstawniki (dołączone do atomu azotu),
wymieniając je w kolejności alfabetycznej.
CH3CH
CH3CH2CH2NHCH3
N CHCH2CH2CH3
N-metylopropyloamina
CH
3
N-etylo-N-metylobutyloamina
19
Zasady nazewnictwa związków organicznych
Aminy aromatyczne
CH3 CHCH3
NHCH3
NH2
N
Br
N-metyloanilina
anilina
2-bromo-N-etylo-N-metyloanilina
Aminy aromatyczne traktuje się jako pochodne aniliny (aminobenzenu), a pozostałe grupy
jako N-podstawniki.
16. Związki zawierające w cząsteczkach różne grupy funkcyjne
Jeżeli w cząsteczce związku organicznego znajduje się kilka różnych grup funkcyjnych, to
nazwę systematyczną tworzy się w oparciu o zasady obowiązujące dla grupy związków o
grupie funkcyjnej mającej pierwszeństwo, a inne grupy funkcyjne traktuje się jak
podstawniki.
Wybrane grupy funkcyjne, występujące w cząsteczkach związków organicznych ułożone
według pierwszeństwa przedstawiono w Tabeli 4. Tabela zawiera również nazwy tych grup,
traktowanych jako podstawniki.
Przykłady:
OH
NH2
CH3CHCOOH
CH3CH2CHCOOH
kwas 2-aminobutanowy
kwas 2-hydroksypropanowy
(nazwa zwyczajowa: kwas mlekowy)
NH2
OH
CH2CHCOOH
OH
CH3CHCH2CHCOOH
kwas 2,4-dihydroksypentanowy
OH
kwas 2-amino-3-hydroksypropanowy
20
Zasady nazewnictwa związków organicznych
Tabela 4. Wybrane grupy funkcyjne występujące w związkach organicznych uszeregowane
według ich pierwszeństwa oraz nazwy tych grup traktowanych jako podstawniki.
Grupa funkcyjna
Klasa związku
Nazwa podstawnika
-COOH
kwasy karboksylowe
karboksy
-COOR
estry
R-oksykarbonylo np. metoksykarbonylo
(R=CH3), etoksykarbonylo (R=C2H5) itd.
-CONH2
amidy
karbamoilo
-CHO
aldehydy
formylo
>C=O
ketony
okso
-OH
alkohole, fenole
hydroksy
-NH2
aminy
amino
-OR
etery
R-oksy, np. metoksy (R=CH3), etoksy
(R=C2H5) itd.
21
Nazewnictwo - zadania
4. NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Zadania
1. Węglowodory
1. Narysuj wzory podstawników węglowodorowych o podanych nazwach. W przypadku
nazw zwyczajowych podaj nazwy systematyczne.
a) metyl
k) metylen
b) etyl
l) benzyliden
c) 1-metyloetyl
m) 1-izopropylo-2-etylopentyl
d) 2,2-dimetylopropyl
n) 2-metylocyklopentyl
e) butyl
o) izobutyl
f) fenyl
p) m-fenylen
g) 2,3,3-trimetylobutyl
q) 1,1-dimetyloetyl
h) benzyl
r) 3-etylofenyl
i) o-fenylen
s) winyl
j) cykloheksyl
t) t-butyl
2. Do jakich grup węglowodorów należą te, których wzory pokazano poniżej? Podaj nazwy
systematyczne przedstawionych związków.
a)
b)
CH3
CH3
CH3-C C-C-C CH
d)
CH3-CH=CH-CH3
CH3-C-CH3
c) CH
CH3
f)
g)
CH3
CH3-C-CH3
CH2-CH2-CH3
i)
C-CH2-CH2-CH2-CH3
CH3
CH2-CH3
l)
CH3
CH3
CH2 =C-C=CH2
CH2-CH3
CH3-C=C-CH3
CH3
CH2-CH3
CH3
CH3
j)
CH3-CH2-CH2-C
CH2-CH2-CH3
k)
C-CH2-C-CH3
CH3
CH3
CH
m) CH -CH -C-CH -CH
3
2
2
3
CH2
CH3
CH3-CH2 -CH-CH2-CH2 -C-CH3
CH3-CH2-CH-CH2-CH2-CH3
CH3-CH-CH-CH-CH2-C-CH3
CH3
CH2CH3
CH3
h)
CH3
CH3-C-CH3
e)
n) CH -CH=CH-C
3
CH
o) CH =CH-CH=CH-CH=CH
2
2
22
p)
Nazewnictwo - zadania
r)
H2 H2
C C
H2C
CH2
C
H2
s)
t) CH3
CH3
y)
C
CH2CH3
CH3
CH3
cc)
CH3
ff)
jj)
ii)
nn)
kk)
oo)
ss)
ww)
CH2CH3
ee)
mm)
rr)
bb)
CH2
hh)
ll)
CH(CH3)2
aa)
dd)
gg)
CH
C C
H H
z)
CH-CH2-CH-CH3
CH3
C
HC
CH 3
CH 3
w)
u) H2 H2
CH3
pp)
tt)
yy)
uu)
zz)
3. Poniższe
nazwy nie są prawidłowe. Narysuj wzory
odpowiadające każdej z tych nazw i podaj nazwy właściwe.
strukturalne
a) 2,2-dimetylo-6-etyloheptan,
d) 5,5,6-trimetylooktan,
b) 3-etylo-4,4-dimetyloheksan,
e) 2-metylopent-3-en,
c) 2-izopropylo-4-metyloheptan,
f) 2-etyloheks-4-en.
związków
4. Określ rzędowość atomów węgla w następujących związkach:
a) (CH3)3CCH2C(CH3)3
d) (CH3)3CCH2CH2CH(CH3)2,
b) (CH3)2CHCH2CH2CH3,
e) CH3CH2CH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2CH3,
c) (CH3)2CHCH(CH2CH3)2,
f) CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)(CH2CH3)CH2CH2CH3,
23
Nazewnictwo - zadania
g) (CH3)2CHC(CH3)2CH2CH3,
i)
h) CH3CH2CH2C(CH3)(CH(CH3)2)CH(CH3)CH2CH3
j)
k)
l)
m)
5. Podaj przykład alkanu, który:
a) ma tylko pierwszorzędowe atomy węgla,
b) ma tylko pierwszorzędowe i trzeciorzędowe atomy węgla,
c) ma jeden czwartorzędowy i jeden drugorzędowy atom węgla,
d) ma dwa trzeciorzędowe atomy węgla, a nie ma w ogóle drugorzędowych.
6. Narysuj wzory strukturalne cykloalkanów o podanym wzorze sumarycznym spełniających
poniższe kryteria:
a) węglowodór C6H12, który ma jeden pierwszorzędowy i jeden trzeciorzędowy atom węgla,
b) węglowodór C6H12, który ma dwa pierwszorzędowe i jeden czwartorzędowy atom węgla,
c) węglowodór C6H12, który ma dwa pierwszorzędowe i dwa drugorzędowe atomy węgla.
2. Inne grupy związków organicznych
7. Do jakich grup związków organicznych należą te, których wzory pokazano poniżej?
Zaznacz i nazwij grupy funkcyjne występujące w przedstawionych związkach oraz podaj
nazwy systematyczne tych związków.
a) CH -CH -COOH
3
2
e) CH C
3
b)
d)
c)
Cl
CH2OH
O
CH3-CH2-CH2-C
N
f) CH -O-C H
3
2 5
j)
g) CH -CH -NO h) CH2 CH-CH2-CH-CH
3
2
2
CH2Cl
k)
Cl
N
CH3
n) CH -CH-CH
3
3
NH2
CHO
CH3
o)
OH
CH3
O
O
C
C
H5 C 2
p)
CH3
r)
O
CH3-CH2-C-C
CH3 Cl
24
H
CH3-C O
m)
l)
CH3
i)
CH2
NH2
O
CH3
CH3-C-CH3
NH2
C 2 H5
s)
O
H C H
Nazewnictwo - zadania
O
t)
u)
N
C
CH3
z)
aa)
O
y)
OCH2CH2CH3
CH 3
OCH3
H 3C
w)
CH3
bb)
O
CH3
cc)
O
CH3-CH-CH-CH2-C-OH
CH3-C-CH2-C-CH3
SO3H
CH3-CH-CH-CH2-CH-CH3
CH2Br
CH2CH3
CH3
dd) Br
ee)
CH3
ff)
CH3
OH
O
CH3-CH-CH2-CH-CH3
CH3(CH2)3 C N(CH3)2
ii)
Br
CH3
CH3
jj)
O
gg)
CH3 CH3
C
O2N
CH2
CH3
O
H
H C N
kk)
hh) CH CH CH CHNH
3
2
2
2
SO3H
CH3
CH2CH3
mm)
ll)
O
C O CH2CCH3
CH3CH2 C O C CH2CH2CH3
oo)
O
CH3CH2 C Br
CH3
pp)
rr)
CH3
N
H
nn)
CH3
O
O
O
CH2
SO3H
CH3
C
ss)
H
CH2
COOH
Br
NO2
tt)
NO 2
O2N
ww)
uu)
yy) O2N
Cl
COOH
OH
C O
OH
NO 2
zz) CH
3
q)
O
v)
H
Cl
x)
Cl
COOH
NO2
CH3
CH3-CH2-CH-C
O
OCH2CH2OH
8. Podaj nazwy przedstawionych związków i określ ich rzędowość:
a) CH3CH2CH2OH,
f) C6H5NHCH3,
b) CH3CH(OH)CH2CH3,
g) CH3CH2CH2N(CH3)2,
c) (CH3)2C(OH)CH3,
h) CH3CH2CH2CH(CH2CH3)NO2,
d) CH3CH2CH(NO2)CH(CH3)2,
i) (CH3)3CNH2,
e) CH3CH2CH(CH3)C(CH3)2CH2OH
j) C6H5CH2NHCH3
25
k) (CH3)3CNO2
Nazewnictwo - zadania
9. Narysuj wzory związków o podanych nazwach:
a)
5-chloro-4,7-dietylo-3,3,8-trimetylodek-1-en
b)
2-metylobutanal
c)
eter fenylowo-metylowy (metoksybenzen)
d)
2-chloroheks-3-yn
e)
2,2-dimetylocyklopentanon
f)
bromek formylu
g)
1-fenylopropan-2-on (keton benzylowo-metylowy)
h)
5-(1-chloroetylo)-5-chloro-3,4-dimetylooktan
i)
p-metoksyfenol
j)
eter butylowo-propylowy (propoksybutan)
k)
fenyloetanal
l)
kwas o-aminobenzoesowy
m) N-etylo-N-metylopropanoamid
n)
3,5-dibromotoluen
o)
kwas 3-chloro-2,2-dimetylopropanowy
p)
2-hydroksybenzenokarboaldehyd (aldehyd o-hydroksybenzoesowy)
q)
N-metylo-3-chlorobutanoamid
r)
bezwodnik benzoesowy
s)
2,2-dimetylopropan-1-ol
t)
3,5-dibromotoluen
u)
2-metylopropyloamina (izobutyloamina)
v)
1-bromo-2-metylocyklobutan
w) 1,6–dichloro–3,4,4,5,6–pentametylookt-1-yn
x)
chlorek butanoilu
y)
2-metoksypropanonitryl
z)
1–bromo–2,2–dimetylo–3–nitrobutan
aa) bezwodnik propanowy
bb) mrówczan butylu
cc) kwas 2–amino–5–bromo–3–nitrobenzoesowy
dd) N,N-dimetylopropyloamina
ee) 2-chloro-1-nitropropan
ff) 3-chloropentan-2-ol
gg) benzoesan fenylu
hh) kwas 3,5–dinitrobenzenosulfonowy
26
Nazewnictwo - zadania
ii)
eter dimetylowy (metoksymetan)
jj)
m–jodofenol (1-hydroksy-3-jodobenzen)
kk) heksanoamid
ll)
kwas o–etoksybenzoesowy
mm) 2-(N-metylo-N-propyloamino)butan
nn) bezwodnik mrówkowo-pentanowy
oo) 2,4,6–trinitrofenol (1-hydroksy-2,4,6-trinitrobenzen)
pp) difenyloamina
qq) m–nitrotoluen (1-metylo-3-nitrobenzen)
rr) 3-bromo-2-metylo-2-nitropentan
ss) pentan-3-on (keton dietylowy)
tt) propano-1,2,3-triol
uu) prop-2-en-1-ol
vv) butanian etylu
ww) bromek acetylu
xx) kwas 2-aminopropanowy
yy) 3,4-dimetylopentanian-2-metylopropylu
zz) 4-etylo-2-metyloheptan-2-on
aaa) cykloheksanon
bbb) 3-(2-metylopropylo)penta-1,4-dien
ccc) 2,3,3,4–tetrachloroheks-1-en
10. Narysuj wzory szkieletowe oraz podaj nazwy systematyczne poniższych związków:
a)
CH3CHBrCH2CH2CCl2CH3
b)
CH3CH=CHCH2NO2
c)
CHI2CH2CCCH2CH3
d)
CH3CCCH(CH2CH2Cl)CH2CH3
e)
(CH3)2CHCH2CH2CH2CHO
f)
CH2BrCH=CHCH2COOH
g)
(C2H5)COCH(CH3)2
h)
CH3CH(NH2)CH2CH2CH(COOH)CH3
27
5. REAKCJE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Zadania
REAKCJE ALKANÓW
1. Proszę podać wszystkie etapy reakcji: a) chlorowania etanu; b) bromowania 2metylopropanu. Proszę zwrócić uwagę, że w każdej z tych reakcji może powstać produkt
nie zawierający w cząsteczce atomu fluorowca.
2. Proszę narysować wzory szkieletowe wszystkich możliwych produktów reakcji
monochlorowania następujących alkanów i cykloalkanów (reakcje halogenowania
cykloalkanów zachodzą analogicznie jak w alkanach):
3. Proszę uzupełnić schematy reakcji bromowania na świetle poniższych alkanów
uwzględniając powstawanie jedynie głównych produktów reakcji.
Proszę wyjaśnć pojęcie: szereg trwałości wolnych rodników.
28
REAKCJE ALKENÓW I ALKINÓW
1. Na podstawie schematu proszę:
a)
b)
c)
d)
narysować wzór półstrukturalny produktu reakcji,
podać typ reakcji, której ulega przedstawiony związek (pełna nazwa i symbol),
rozpisać mechanizm reakcji z uwzględnieniem powstawania produktu pośredniego,
wyjaśnić pojęcia: reguła Markownikowa, karbokation, szereg trwałości karbokationów.
2. Proszę napisać równanie sumaryczne reakcji but-1-enu z HBr w środowisku nadtlenków
(ROOR) i rozpisać szczegółowo mechanizm tej reakcji. Proszę podać typ reakcji (pełna
nazwa i symbol).
3. W wyniku reakcji 4-metylopent-2-enu z HBr powstaje produkt główny, którym jest 2bromo-2-metylopentan. Proszę wyjaśnić powstawanie tego produktu, rozpisując
szczegółowo mechanizm reakcji.
4. Proszę narysować wzory produktów reakcji:
but-1-ynu z HBr (1 mol); but-1-ynu z HBr (2 mole)
but-2-ynu z HBr (1 mol); but-2-ynu z HBr (2 mole)
Jaki to jest typ reakcji? – proszę podać pełną nazwę i symbol.
5. Proszę uzupełnić schematy rysując wzory pośrednich karbokationów oraz produktów
końcowych następujących reakcji:
29
6. Proszę uzupełnić schematy rysując wzory substratów lub produktów reakcji ozonolizy
alkenów:
7. Proszę uzupełnić schematy, rysując wzory poszczególnych związków organicznych:
30
WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
1.
Proszę narysować i nazwać produkty podanych reakcji. Na wybranym przykładzie proszę
przedstawić wszystkie struktury rezonansowe produktu pośredniego. Jaki to jest typ
reakcji? – proszę podać pełną nazwę i symbol.
2.
Proszę narysować i nazwać produkty podanych reakcji, Jaki to jest typ reakcji? – proszę
podać pełną nazwę i symbol.
31
3.
a)
b)
c)
d)
4.
Proszę uporządkować podane związki w szeregu ich reaktywności w reakcji substytucji
elektrofilowej i uzasadnić swoją odpowiedź.
benzen, nitrobenzen, anilina,
fenol, chlorobenzen, kwas benzoesowy,
benzaldehyd, benzen, bromobenzen,
toluen, p-ksylen, benzen.
Proszę uzupełnić chemografy.
32
REAKCJE HALOGENKÓW ALKILOWYCH I ALKOHOLI
1. Na przykładzie poniższej reakcji proszę przedstawić mechanizm substytucji nukleofilowej
dwucząsteczkowej (SN2).
a)
b)
c)
Proszę wyjaśnić, dlaczego reakcja przebiega według mechanizmu SN2.
Czy chloropochodna (substrat) i tiol (produkt) są związkami optycznie czynnymi?
Jaki wpływ na szybkość reakcji miałoby zmniejszenie o połowę stężenia
wodorosiarczku sodu i dwukrotne zwiększenie stężenia chlorku alkilowego?
d) Jak na szybkość reakcji wpłynęłoby trzykrotne zwiększenie stężenia obu reagentów?
2. Proszę przedstawić, w sposób stereochemiczny, mechanizm SN2, reakcji 2-jodobutanu
z NaOH. Czy jodek alkilowy (substrat) i alkohol (produkt) są związkami optycznie
czynnymi?
3. Proszę rozpisać, w sposób stereochemiczny, mechanizm reakcji SN1 na przykładzie reakcji
3-jodo-3-metyloheksanu z etanolem.
a) Proszę wyjaśnić, dlaczego reakcja przebiega według mechanizmu SN1.
b) Proszę wyjaśnić, dlaczego produkt reakcji optycznie czynnego jodku alkilowego jest
nieczynny optycznie.
c) Jaki wpływ na szybkość reakcji będzie miało trzykrotne zwiększenie stężenia halogenku
alkilowego?
4. W reakcji 1-chlorobutanu z rozcieńczonym roztworem NaOH otrzymano butan-1-ol. Jaki
jest mechanizm tej reakcji? Proszę uzasadnić odpowiedź. Proszę napisać równanie
kinetyczne tej reakcji.
5. Na przykładzie metanolu, który poddano działaniu HBr proszę przedstawić mechanizm
reakcji substytucji nukleofilowej. Proszę napisać równanie kinetyczne tej reakcji oraz
33
określić, jaki wpływ na jej szybkość miałoby dwukrotne zwiększenie stężenia anionów
bromkowych.
6. Proszę zaproponować mechanizm reakcji 2-metylobutan-2-olu z HCl. Proszę rozpisać
poszczególne etapy tej reakcji i wskazać etap najwolniejszy. Czy substrat i produkt główny
są optycznie czynne?
7. Działając chlorowodorem na 3-metylobutan-2-ol otrzymano mieszaninę produktów: 2chloro-3-metylobutan i 2-chloro-2-metylobutan. Proszę przedstawić mechanizm reakcji
oraz wytłumaczyć powstawanie mieszaniny produktów, wskazując produkt główny.
8. Jakie produkty tworzą się w wyniku reakcji eliminacji następujących halogenków
alkilowych? Które z produktów będą produktami głównymi?
34
9. Proszę podać główne produkty eliminacji oraz określić mechanizm reakcji (E1 lub E2).
35
Download